PRAVIDLA ZÁVODŮ

 

Od roku 2023 platí nová pravidla. K jejich aktualizaci dochází na základě zpětné vazby od závodníků a dobrovolníků.

Překlad pravidel do češtiny a vytvoření nových pravidel pro Mistrovství ČR ve stromolezení, která jsou plně kompatibilní s pravidly Mistrovství světa ve stromolezení (ITCC), a schválila je Sekce péče o dřeviny Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která je zároveň i sekcí ISA – The Czech Chapter of ISA.

Tato pravidla jsou platná do 1. července 2024, kdy budou nahrazena pravidly novými. 

PRAVIDLA PRO ROK 2023

Jak používat tato pravidla

Je odpovědností rozhodčích, funkcionářů, techniků a závodníků přezkoumat pravidla v jejich úplnosti před začátkem soutěže. Pravidla jsou prezentována od obecných po konkrétní; tedy na začátku jsou pravidla platná pro celé mistrovství. Poté následují pravidla pro jednotlivé soutěžní disciplíny.

Kapitoly, zabývající se jednotlivými soutěžními disciplínami, jsou očíslovány, což velmi usnadní orientaci v pravidlech. Například kapitola 3 se zabývá pravidly soutěžní disciplíny Práce v koruně. Na počátku každé kapitoly je uveden stručný popis soutěžní disciplíny a poté až její konkrétní pravidla. Na konci každé kapitoly je pak uveden seznam trestných bodů a důvodů pro diskvalifikaci závodníka, které jsou uvedeny i v příloze 8 – hodnotící formuláře a stručné pokyny pro rozhodčí jednotlivých soutěžních disciplín.

Nová pravidla, která byla přidána nebo změněna od poslední revize pravidel, jsou v následujícím textu vždy zvýrazněna tučně. Pravidla pro disciplínu „jištěný šplh“ (Footlock) jsou dostupné online zdarma na internetu. Plánujete-li zařadit na mistrovství ČR ve stromolezení soutěžní disciplíny „jištěný šplh“ (Footlock), nebo „souboj dvojic v jištěném šplhu“ (Head-to-Head Footlock), jejich pravidla naleznete na www.itcc-isa.com/rulesregulations/rules.  Tato nová kniha pravidel mění dosavadní proces zápisu světového rekordu v disciplíně „jištěný šplh“ (Secured Footlock) na proces zápisu světového rekordu v disciplíně „souboj mistrovských dvojic ve výstupu po laně“ (Head-to_Head Ascent) – více viz Přílohy 1 a 2.

Pravidla se aktualizují na základě zpětné vazby od závodníků a dobrovolníků v průběhu roku. Velké díky patří všem členům Výboru pro pravidla 2022 za drahocenný čas, který věnoval vývoji tohoto souboru pravidel:

 • Warren Williams, předseda Výboru pro pravidla 2022
 • John ‘Didj’ Coles, hlavní rozhodčí Mistrovství světa ve stromolezení (ITCC)
 • Doug Sharp, hlavní rozhodčí Mistrovství Asie a Pacifiku ve stromolezení (APTCC)
 • Rip Tompkins, hlavní rozhodčí Mistrovství Evropy ve stromolezení (ETCC)
 • John Gauthier, hlavní rozhodčí Mistrovství Severní Ameriky ve stromolezení (NATCC)
 • Tim Bushnell, technik Výboru pro pravidla 2022

 Tato pravidla jsou platná do 1. července 2024, kdy budou nahrazena pravidly novými.

Máte-li jakékoliv dotazy nebo návrhy, které byste rádi zaslali Výboru pro pravidla Mistrovství světa ve stromolezení (ITCC), či byste chtěli dobrovolně pomoci v ITCC a/nebo máte nápad, jak by bylo možné mistrovství  zlepšit, zašlete e-mail kanceláři ISA na adresu itcc@isa-arbor.com , zavolejte na telefonní číslo +1 (678) 367-0981, nebo nám napište na adresu International Society of Arboriculture, 270 Peachtree Street NW, Suite 1900, Atlanta, GA30303, USA.

Překlad pravidel do češtiny a vytvoření nových pravidel pro Mistrovství ČR ve stromolezení, která jsou plně kompatibilní s pravidly Mistrovství světa ve stromolezení (ITCC), zajistila a schválila Sekce péče o dřeviny Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která je zároveň i sekcí ISA – The Czech Chapter of ISA již od roku 1998. Jmenovitě však patří velký dík zejména těmto autorům překladu (v abecedním pořadí):

– Jakub Fanta – stromolezec, ředitel Mistrovství ČR ve stromolezení

– Tomáš Hupač – stromolezec, hlavní rozhodčí Mistrovství ČR ve stromolezení

– Luděk Praus – vysokoškolský pedagog, UND LDF Brno

– Pavel Wágner – stromolezec, moderátor Mistrovství ČR ve stromolezení

– Marek Žďárský – stromolezec

Úvod

Stromolezecké závody se dnes konají v mnoha zemích po celém světě. Každý členský stát či partnerská organizace ISA pořádající lokální mistrovství ve stromolezení má právo delegovat jednoho muže a jednu ženu, aby soutěžili o titul Mistra světa na ISA Mezinárodním mistrovství světa ve stromolezení (ITCC). Stromolezci a stromolezkyně jsou na toto mistrovství vysíláni na základě prokázaných výjimečných schopností na národních závodech.

Prvními stromolezeckými závody na světě bylo v roce 1976 ISA Tree Trimmer’s Jamboree ve městě St. Louis ve státě Missouri v USA. Jamboree bylo původně založeno pro zachování klasických dovedností, takže když došlo na skutečnou záchranu, lezec s ničím jiným než lanem mohl zachránit život.

Stromolezecká soutěž se postupně rozrostla, její náplň a počet soutěžních disciplín se rozšířila a její název se změnil na International Tree Climbing Championship (ITCC), aby odrážel celosvětové rozšíření národních soutěží. Mistrovství propaguje bezpečné pracovní postupy, ukazuje zlepšení a inovace ve vybavení a lezeckých technikách a poskytuje uznání oboru laickou veřejností. Mistrovství je také příležitostí pro osobní setkávání stromolezců a výměnu zkušeností a myšlenek mezi skutečnými profesionály v oboru.

První soutěž měla tehdy pouze čtyři disciplíny: Práce v koruně, Záchrana zraněného, Instalace lana do koruny a Výstup po laně do koruny buď jištěným šplhem (footlock) nebo výstupem po kmeni a větvích přírazem těla (Body Thrust). Závodník, který získal nejvíce bodů, byl vyhlášen šampionem. Mistrovství ve stromolezení se ale postupem času rozrostlo na 5 soutěžních disciplín: Práce v koruně, Záchrana zraněného, Instalace lana do koruny, Výstup po laně a Výstup po větvích. Vítězem byl opět vyhlášen závodník s nejvyšším bodovým součtem po všech zvládnutých disciplínách. Formát ITCC se výrazně změnil v roce 1996. V návaznosti na pět soutěžních disciplín, které byly začleněny do základního kola mistrovství, získali nejlepší závodníci s nejvyšším počtem bodů získaných v základním kole právo postoupit do finále mistrovství, Mistrovského klání (Masters’ Challenge).

Finalisté startují ve finále, v Mistrovském klání, od začátku, aniž by byli zatíženi svými bodovými výsledky a umístěním v základním kole. Finalisté mohou ve finále získat nanejvýš 300 bodů. Vítězové jednotlivých disciplín základních kol se nazývají mistry těchto disciplín, a získávají též automaticky možnost účasti v příštím ročníku Mistrovství ITCC. Totéž platí i o Mistrovství ČR ve stromolezení – pozn. překladatele.)

Tato podoba mistrovství se opět změnila v roce 2017. S neustále se vyvíjejícím a zlepšujícím se lezeckým vybavením a technikami, které posouvají náš obor neustále kupředu, jedna ze soutěžních disciplín základního kola „jištěný šplh“ (Footlock) byla nahrazena novou disciplínou „výstupem po laně“ (Ascent Event). Cílem této nové disciplíny je donutit závodníky, aby kriticky analyzovali své používané lezecké vybavení a prostředky osobní ochrany, aby se jejich lezecký styl stal bezpečnějším a účinnějším.

1. Povinnosti závodníků
1.1. Všeobecné požadavky

1.1.1. Všichni závodníci se musí zúčastnit všech povinných setkání. Pouze ve výjimečných situacích může být závodníkovi hlavním rozhodčím mistrovství udělena výjimka z povinné účasti. V případě, že se závodník nezúčastní povinného setkání bez předchozího schválení hlavním rozhodčím mistrovství, může být diskvalifikován ze závodů.

1.1.2 Na povinném setkání před vlastním mistrovstvím se kontroluje lezecké vybavení, opakují se pravidla a předpisy, představují se mezi sebou jednotliví závodníci, rozhodčí, technici, dobrovolníci, pořadatelé atd.; ověřují se registrace a podepisuje se písemné prohlášení závodníka o zřeknutí se pojištění rizik spojených s účastí na stromolezeckých závodech, je zde i prostor pro diskusi, odpovědi a otázky závodníků a rozhodčích.

1.1.3. Na těchto povinných setkáních je povinností každého závodníka ptát se rozhodčích na otázky týkajících se vybavení, pravidel a předpisů, ve kterých mají nejasnosti.

1.1.4. Je povinností každého závodníka mít zástupci české národní organizace ISA schválené nové (nestandardní) pomůcky minimálně dva měsíce před zahájením mistrovství, o schválení nových pomůcek musí závodník písemně požádat hlavního rozhodčího mistrovství. Žádné nové vybavení nebude odsouhlaseno při samotném konání závodů.

1.1.5 Je zodpovědností každého závodníka přečíst si a rozumět pravidlům mistrovství před jejím zahájením. V průběhu mistrovství je soutěžící povinen se chovat slušně a profesionálně. Jakékoliv porušení této povinnosti může vést až k jeho okamžité diskvalifikaci a vyloučení z konkrétní disciplíny.

1.1.6. Závodníci nesmí přihlížet (sledovat) ani být v bezprostřední blízkosti stromu během přípravy soutěžní disciplíny. Nedodržení tohoto pravidla bude považováno za přestupek (nesportovní chování – viz pravidlo 1.2)

1.1.7. Každý závodník je povinen být u každé soutěžní disciplíny včas (ve stanovený čas).

1.1.8. Závodníci musí před každou disciplínou oznámit hlavnímu rozhodčímu soutěžní disciplíny, že jsou připraveni závodit. Pokud se závodník neohlásí hlavnímu rozhodčímu do 5 minut od plánovaného času startu, bude z dané disciplíny vyloučen a nebude mu umožněno závodit.

1.1.9 Závodník je povinen vstoupit do soutěžního prostoru disciplíny s veškerým odpovídajícím vybavením. Jakmile závodník zahájí svoji disciplínu, nesmí již jakékoliv další vybavení ponechané zpoza soutěžního prostoru použít. Porušení tohoto pravidla může mít za následek i jeho diskvalifikaci z dané soutěžní disciplíny.

1.1.10 Přihlížející závodníci v době konání soutěžní disciplíny, kteří právě nesoutěží, nesmí bez předchozího výslovného souhlasu hlavního rozhodčího disciplíny vyrušovat nebo dokonce mluvit k jakýmkoliv rozhodčím disciplíny. Porušení tohoto pravidla může mít za následek i jejich diskvalifikaci z dané soutěžní disciplíny. (2022)

1.1.11 Po zahájení soutěžní disciplíny nesmí závodník v jejím průběhu opustit ohraničený soutěžní prostor.

1.1.12 Závodník nemůže obdržet méně než 0 bodů v každém z pěti soutěžních disciplín základního kola mistrovství.

1.2. Nesprávné a nebezpečné jednání

1.2.1. Hlavní rozhodčí soutěžních disciplín budou přísně vyžadovat dodržování stanovených pravidel, včetně pravidel slušného a sportovního chování. Hlavní rozhodčí mistrovství diskvalifikuje za nevhodné chování každého závodníka, který prokazatelně projevil nevhodné, neslušné, neprofesionální a/nebo nesportovní chování během své účasti na jakékoliv soutěžní disciplíně nebo dokonce po jejím skončení.

1.2.2. Jakékoliv požití alkoholických nápojů nebo nelegálních látek kterýmkoli závodníkem, rozhodčím, technikem, dobrovolníkem nebo dokonce pořadatelem mistrovství bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci a vyloučení jednotlivce z účasti na mistrovství ve stromolezení.

1.2.3. Nebezpečné jednání – jakákoliv činnost, situace nebo stav, který je podle uvážení rozhodčích soutěžní disciplíny považován za nebezpečný. (2022)

2. Všeobecná pravidla a nařízení (předpisy)
2.1. Způsobilost lezce k účasti na mistrovství

2.1.1. Každý členský stát ISA, partnerská organizace ISA, nebo regionální mistrovství ISA může vyslat pouze jednoho závodníka a jednu závodnici, aby ji reprezentovali na Mistrovství Evropy či Mistrovství světa ve stromolezení. Z tohoto pravidla existují dvě výjimky:

1a) Mistři světa ve stromolezení z minulého roku jsou zváni zpět k obhajobě svých titulů. Členský stát ISA disponující aktuálním mistrem světa ve stromolezení proto mohou vyslat i další stromolezce jako své reprezentanty v mezinárodní stromolezecké soutěži.

1b) ISA může na mezinárodní soutěž pozvat i další stromolezce. Tito stromolezci musí být buď vítězi nebo druhými v pořadí (stříbrnými medailisty) místních či regionálních stromolezeckých soutěží schválených ISA.

2.1.2. Chce-li členský stát ISA či jeho partnerská organizace ISA vyslat svého závodníka(y) na Mistrovství světa ve stromolezení (ITCC) nebo jiná mezinárodní mistrovství (to je mistrovství Evropy ve stromolezení – ETCC, mistrovství Severní Ameriky ve stromolezení – NATCC a Mistrovství Asie a Pacifiku ve stromolezení – APTCC) musí:

2a) uspořádat národní mistrovství ve stromolezení, které se bude skládat z pěti soutěžních disciplín základního kola mistrovství a v souladu s mezinárodními pravidly ITCC, jež vyústí v závěrečný finálový souboj tzv. Mistrovské klání. Mistrem národního mistrovství ve stromolezení je vítěz Mistrovského klání.

2b) dodržovat všechna pravidla mistrovství, popsaná v mezinárodních pravidlech ITCC, stejně jako i všechna ostatní pravidla týkající se mezinárodní soutěže a vybavení.

2.1.3. V případě, že je Mistrovství ve stromolezectví nepříznivě ovlivněno skutečnostmi mimo kontrolu pořadatelů, jako je nepříznivé počasí nebo jiné okolnosti, které neumožňují bezpečný a/nebo praktický způsob uspořádání finále mistrovství, tzv. Mistrovského klání, členský stát či partnerská organizace ISA by měla vyhlásit vítěze každé regionální stromolezecké soutěže na základě výsledků všech pěti soutěžních disciplín základního kola mistrovství. Vítězem každé regionální stromolezecké soutěže je vždy první (nejvýše umístěný) závodník v této soutěži s nejvyšším celkovým počtem bodů ze všech pěti soutěžních disciplín základního kola mistrovství. (2022)

2.1.4. V případě, že v každé regionální stromolezecké soutěži členského státu či partnerské organizace ISA závodí mezi sebou pouze jeden nebo dva závodníci (muži nebo ženy), bude potenciální stromolezecký reprezentant členského státu či partnerské organizace ISA považován za způsobilého soutěžit na Mistrovství světa ve stromolezení (ITCC) pouze tehdy, budou-li splněna kritéria popsaná v Příloze 4.

2.1.5. Všichni závodníci musí být před zahájením Mistrovství světa ve stromolezení (ITCC) členy ISA. Všichni závodníci musí být v době zahájení mezinárodní soutěže starší 16 let. Závodníci, kterým je v době zahájení mezinárodní soutěže 16 nebo 17 let, musí mít k účasti na mistrovství souhlas svého zákonného zástupce a lze po nich před závody požadovat praktické prokázání praktických jejich stromolezeckých dovedností, aby bylo zřejmé, že budou závodit bezpečně.

2.2. Průběh mistrovství

2.2.1. Povinností všech rozhodčích, techniků, časoměřičů a dobrovolníků je si přečíst a rozumět všem pravidlům a nařízením mistrovství tak, aby tato pravidla byli schopni interpretovat v duchu mistrovské soutěže a byli schopni požadovat od závodníků jejich přesné dodržování. Od všech rozhodčích, techniků, časoměřičů a dobrovolníků se očekává, že se budou po celou dobu mistrovství chovat profesionálně a vhodným způsobem.

2.2.2. Pořadí závodníků je určeno losem před organizačním setkáním závodníků a rozhodčích. Los provádí Komise (organizační výbor) mistrovství ve stromolezení.

2.2.3. Závodníci budou s dostatečným předstihem před mistrovstvím seznámeni se všemi změnami pravidel nebo úpravami průběhu soutěže, které jsou nezbytné pro bezpečnost závodníků nebo jejich požadavky v jednotlivých soutěžních disciplínách.

2.2.4. Kdykoliv v průběhu konání soutěžní disciplíny může hlavní rozhodčí disciplíny dát závodníkovi pokyn, aby ihned zastavil svou závodní činnost, a to pouze v případě, že rozhodčí potřebují nezbytně nutný čas na posouzení možných bezpečnostních rizik spojených s dosavadním výkonem závodníka, vyjasnění pravidel ohledně jeho počínání nebo bližší prozkoumání a posouzení jeho vybavení či instalace jeho vybavení v koruně. Závodníkův čas se po nutnou dobu rozhodování rozhodčích zastaví bez jakékoliv časové penalizace. Oficiální závodní čas se opět rozběhne ve chvíli, kdy hlavní rozhodčí disciplíny vydá povel „Start“ a dá závodníkovi pokyn, aby pokračoval v soutěžení.

2.3. Vybavení

2.3.1. Veškeré použité vybavení závodníka musí splňovat příslušné technické normy, nebo musí být certifikováno výrobcem k danému účelu a použití, pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak. Vybavení musí být určeno pro použití při práci na stromech a musí být závodníkem použito v souladu s osvědčenou stromolezeckou praxí. Pokud vybavení závodníka není jasně označeno výrobním štítkem s údaji o výrobku v souladu s příslušnými technickými normami, je odpovědností jeho majitele poskytnout hlavnímu rozhodčímu mistrovství písemné potvrzení výrobce v angličtině, že výrobek je vyroben tak, aby splňoval příslušný technický standard pro dané zařízení a dané použití. Hlavní rozhodčí mistrovství si toto písemné potvrzení ponechá v úschově po dobu mistrovství.

2.3.2. Bez výslovného písemného souhlasu výrobce příslušného vybavení lezce, není závodníkovi v žádném případě dovoleno měnit design vybavení ani jeho správné používání.

2.3.3. Všechny součásti vybavení použité v jakémkoli možném nastavení či pozicích musí splňovat podmínky kapitoly 2.3.1 a být vzájemně kompatibilní (viz Příloha 5). (2022)

2.3.4. Je povinností každého závodníka, rozhodčího, technika a/nebo dobrovolníka zajistit, aby veškeré vybavení splňovalo podmínky kapitoly 2.3.1 a bylo plně funkční, čisté, nezamořené a bez jakýchkoliv nečistot. Tato podmínka zahrnuje i desinfekci všech řezných nástrojů závodníka před zahájením jednotlivých soutěžních disciplín Mistrovství světa ve stromolezení.

2.3.5. Má-li závodník pochybnost ohledně legálnosti vlastní lezecké techniky nebo lezeckého systému, je jeho povinností, aby si tuto techniku nebo systém nechal schválit Hlavním technikem mistrovství na povinném setkání závodníků a rozhodčích den před mistrovstvím. Hlavní technik mistrovství se může poradit s předsedou Mistrovství světa ve stromolezení (ITCC), Hlavním rozhodčím Mistrovství světa ve stromolezení (ITCC) a technika Komise pro dodržování pravidel. Tento tým tuto závodníkovu pochybnost prozkoumá a vydá rozhodnutí. (Tento tým může v případě potřeby konzultovat své rozhodnutí s dalšími technickými odborníky.) Před mistrovstvím mohou závodníci také navštívit webovou stránku pravidel Mistrovství světa ve stromolezení – ITCC (itcc-isa.com/rulesregulations ), kde lze nalézt další informace o bezpečnostních upozorněních, lezeckých vybaveních a jejich vzájemných sestavách, a legalitě nebo schválení lezeckých technik používaných v Mistrovství světa ve stromolezení – ITCC. Konečné rozhodnutí o lezeckých technikách závodníků bude vydáno při kontrole lezeckého vybavení závodníka. (2022)

2.3.6. Jakékoli vybavení závodníka, které nesplňuje standardy kontroly vybavení Mistrovství světa ve stromolezení – ITCC, bude před mistrovstvím označeno, odebráno závodníkovi do úschovy a bude mu v pořádku vráceno až po ukončení mistrovství. Je povinností závodníka vyžádat si odebrané vybavení v čase určeném pořadateli Mistrovství světa ve stromolezení – ITCC.

2.3.7. Má-li závodník v průběhu mistrovství pochybnost o některém svém vybavení či legálnosti vlastní lezecké techniky nebo lezeckého systému, která nebude jasně vyřešena Hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny, pak je rozhodnutí vydáno po poradě předsedy Mistrovství světa ve stromolezení (ITCC), hlavního rozhodčího Mistrovství světa ve stromolezení (ITCC) a Komise pro dodržování pravidel. (2022)

2.3.8. Veškeré lezecké vybavení závodníka podléhá opakované kontrole a schválení rozhodčími nebo techniky před každou soutěžní disciplínou. Vybavení závodníků musí splňovat nebo převyšovat požadované normy v době zahájení soutěžní disciplíny. V opačném případě se závodník připraví o právo v dané disciplíně soutěžit. Požadované vybavení závodníka pro každou soutěžní disciplínu je podrobně specifikováno v pravidlech pro danou disciplínu a je uvedeno na všech hodnotících formulářích soutěžních disciplín.

2.3.9. Všechny dlaňové karabiny (rope snap) používané v systému na ochranu proti pádu /pracovního polohování musí být samozavírací, samoblokující a musí být vyrobeny tak, aby splňovaly nebo převyšovaly platné normy.

2.3.10. Spojky se šroubovacím zámkem (mailon) musí být vyrobeny tak, aby splňovaly nebo převyšovaly platné normy a musí být mechanicky utaženy, aby se nemohly během používání otevřít.

2.3.11. Karabiny používané v primárním systému na ochranu proti pádu /pracovním polohování musí být vyrobeny tak, aby splňovaly nebo převyšovaly platné normy. Musí být samozavírací s trojitým automatickým zajištěním a pro otevření zámku je nutné provést minimálně tři úkony. Nedodržení tohoto pravidla může mít za následek diskvalifikaci závodníka.

2.3.12. Spojky (karabiny, dlaňové karabiny a spojky se šroubovacím zámkem – mailony) používané jako součást primárního systému na ochranu proti pádu /pracovního polohování lezce nesmějí být řetězově spojeny s jinými spojkami. (2022)

2.3.13. Žádné vybavení používané v systému na ochranu proti pádu/pracovního polohování by nemělo obsahovat rychlospouštěcí mechanismus (quick-release). Je-li to prakticky možné, musí být rychlovypouštěcí mechanismus nahrazen výrobcem schválenou sestavou, která není rychlospouštěcí. (2022)

2.3.14. Závodníci, rozhodčí, technici, dobrovolníci, časoměřiči a další oprávněné osoby pohybující se v průběhu soutěžní disciplíny v ohraničeném soutěžním prostoru musí neustále nosit schválenou ochranu očí. Hlavní rozhodčí soutěžní disciplíny může povolit lezci zastavit a na nezbytně nutnou dobu si sundat schválenou ochranu zraku za účelem vyčištění, výměny atd. V takových případech bude měření soutěžního času závodníka pokračovat a nebude zastaveno. Schválená ochrana očí závodníka musí být odolná proti nárazu, musí poskytovat ochranu obou očí závodníka a musí být vyrobena tak, aby splňovala nebo převyšovala platné normy. Vyjímku z tohoto pravidla budou mít pouze závodníci, kteří se neobejdou bez dioptrických brýlí.

2.3.15. Závodníci, rozhodčí, technici, dobrovolníci, časoměřiči a další oprávněné osoby pohybující se v průběhu soutěžní disciplíny v ohraničeném soutěžním prostoru musí neustále nosit vhodnou ochranu hlavy. Ochranné přilby a lezecké přilby (hard hats and climbing-style helmets) musí splňovat nebo převyšovat platné normy a musí být schváleny výrobcem pro dané použití.

– Musí být vhodné pro arboristické práce na stromech.

– Musí být řádně označeny/oštítkovány normou ANSI Z89.1, CSA Z94.1, EN397 nebo EN12492.

– Pokud je přilba označena pouze CE EN12492, žádný větrací otvor nesmí být větší než 2 cm (0,79 palce).

– Musí projít kontrolou.

– Přilby nemusí být s ohledem na očekávané podmínky při stromolezeckých závodech (TCC) odolné proti rozstřikujícímu roztavenému kovu, proti otevřenému ohni, ani být elektricky izolované pro nízkonapěťové zařízení (2022)

2.3.16. Závodníci, rozhodčí, technici, dobrovolníci, časoměřiči a další oprávněné osoby musí během celého mistrovství nosit vhodnou obuv a oblečení. Vhodná obuv je definována jako bota, která zakrývá chodidlo a kotník a má vhodnou podrážku a horní část. Horní část boty by měla poskytovat ochranu před proražením. Podrážka boty by měla poskytovat správnou trakci pro práci na zemi i při práci v koruně stromu. Oděv vydaný pořadateli Mistrovství ČR ve stromolezení (NTCC) musí být nošen během účasti v základním kole, účasti ve finále a během vyhlašovacího ceremoniálu.

2.3.17. Veškerá činnost ve výšce musí být prováděna s pomocí pracovního polohovacího systému nebo systému na ochranu proti pádu. Závodník musí být zajištěn po celou dobu práce ve výšce (v koruně stromu). (2022).

2.3.18. Vhodný systém ochrany proti pádu vyžaduje, aby byl závodník kdykoliv zajištěn v úrovni pasu či nad ní.

2.3.19. Nesprávné použití pracovně-polohovacích/systémů na ochranu proti pádu bude mít za následek buď udělení trestných bodů nebo diskvalifikaci závodníka podle uvážení rozhodčích. Mezi přestupky závodníka patří i přílišný průvěs jeho lezeckého lana (průvěs lezeckého lana nesmí zasahovat pod úroveň jeho kolen), krátké okamžiky závodníka bez jakéhokoliv jištění v koruně, kdy byl vystaven nebezpečí pádu na zem, nebo lezení závodníka nad vlastním kotevním bodem. Hrubé nerespektování tohoto pravidla má za následek diskvalifikaci závodníka.

2.3.20. Při jištěném šplhu po laně (footlocku) si závodník nesmí omotat Prusíkovu smyčku kolem paže.

2.3.21. Pro lepší srozumitelnost je v těchto pravidlech míněn termín „lezecký systém“ (“climbing hitch”) nejen pro tradiční samosvorné uzly vázané na lezecká lana (Prusikův uzel, Valdôtain Tresse atd.), ale i pro schválené mechanické systémy. Všechny lezecké systémy musí být před jejich použitím v soutěži schváleny.

2.3.22. Je povinností závodníka prokázat, že všechna lana použitá pro uvázání samosvěrných uzlů byla schválena výrobcem pro toto použití.

2.3.23. Lezecká lana používaná pro pracovní polohování při dvoulanové technice MRS (moving rope system – viz Příloha 5) musí mít průměr minimálně 11 mm a jejich minimální mez pevnosti je 22 kN. Lezecká lana používaná pro výstup a pracovní polohování při jednolanové technice SRS (stationary rope system – viz Příloha 5) musí mít průměr minimálně 10 mm a minimální pevnost 22 kN. Pokud závodník používá jednolanovou techniku SRS, musí použít takové jistící zařízení (device), které splňuje požadavky uvedená v pravidle 2.3.1 a je schváleno výrobcem jako samostanté jistící zařízení pro jednolanovou techniku SRS. Jistící zařízení musí být také kompatibilní pro použití s průměrem a konstrukcí konkrétního lezeckého lana. (2022)

2.3.24. Climbing hitch cords for moving rope applications and those which support the entire system load (stationary rope applications) shall be of a doubled configuration if less than 10 mm and a minimum diameter of 8 mm. They shall also meet the requirements of Rule 2.3.1. Climbing hitch cords for stationary applications, where the load applied to the hitch is approximately half the system load, shall be of a doubled configuration if less than 8 mm and a minimum diameter of 7 mm. Climbing hitch cord shall be manufactured from material(s) suitably resistant to the abrasion and temperatures experienced during work and rescue scenarios. Competitors shall perform an “on-rope test” to demonstrate the effectiveness and adjustment of all climbing hitches. (2022).

 2.3.25. Lana používaná pro kmenové smyčky (lanyardy) musí mít průměr minimálně 10 mm a musí splňovat požadavky příslušných norem na minimální pevnost pro lezecká lana a splňovat požadavky pravidla 3.1. (2022)

2.3.26. Závodník používající kmenovou smyčku (lanyard) si nesmí připevnit oba body svého polohovacího systému do stejného polohovacího oka (D-ring) stromolezeckého postroje. Mezi správné použití kmenové smyčky patří:

– Připojení kmenové smyčky z bederního polohovacího oka do polohovacího oka na opačné straně postroje pro horizontální pracovní polohování; takto instalovaná kmenová smyčka nesmí být použita k zavěšení lezce.

– Připojení kmenové smyčky do předních polohovacích ok, pokud jsou k dispozici; kmenovou smyčku lze tímto způsobem použít k zavěšení lezce, pokud to výrobce postroje umožňuje.

– Připojení kmenové smyčky do centrálního připojovacího bodu, jednolanově nebo dvoulanově, lze také použít pro zavěšení lezce. Pokud je kmenová smyčka připojena k centrálnímu připojovacímu bodu v jednolanové konfiguraci. Upevnění kmenové smyčky ke středovému oku v jednoduché konfiguraci a při připojování pracovního polohovacího systému kolem větve zpět na kotevní bod sedacího úvazu na sobě musí být vždy zajištěno správné zatížení spojovacího článku.

2.3.27. Volný konec kmenové smyčky v systému ochrany proti pádu/pracovního polohovacího systému musí mít pevné zakončení, jako je pevný uzel, zapletené oko, šité oko atd., které nedovolí protažení volného konce kmenové smyčky samosvorným uzlem či jiných zařízením nebo musí být bezpečně připojen k bodu s určenou pevností na stromolezeckém postroji.

2.3.28. K vytvoření nekonečné Prusíkovy smyčky (Prusik loop) musí být použit minimálně dvojitý rybářský uzel. Jiné varianty, včetně nekonečného zápletu, mohou být použity pouze s předchozím souhlasem rozhodčích při kontrole vybavení. Při jištěném výstupu po laně (footlocku) pomocí Prusíkovy smyčky se jako ochrana proti pádu použije Prusík s trojím obtočením, francouzský Prusík nebo jiný schválený bezpečný svěrný uzel. (2022)

2.3.29. Závodník nesmí pokládat ruce na nebo nad uvázaný svěrný uzel, pokud nese jeho celou hmotnost a je jediným prostředkem k jeho zajištění při jednolanové technice SRS. První přestupek proti tomuto pravidlu lze řešit pouhým varováním nebo i udělením trestných bodů závodníkovi. Druhý přestupek má za následek diskvalifikaci závodníka.

2.3.30. Závodník, který používá mechanický výstupový blokant jako součást jednolanového systému, do něj musí vložit i jiný záložní systém jištění pro případ poruchy mechanického výstupového blokantu. Mechanické blokanty v jednolanového systému lze zálohovat dalším mechanickým blokantem na stejném laně nebo instalací Prusíkovy smyčky nad mechanickým blokantem na stejném laně jako mechanický blokant. Je-li pro výstup do koruny použit dvoulanový systém, oba prameny lezeckého lana musí být zajištěny nezávisle na sobě. Lano pro prosíkovu smyčku musí splňovat požadavky pravidla 3.24 a musí být schopna okamžitě zachytit a unést váhu závodníka, pokud by blokant selhal. Všechny výstupové systémy využívající mechanické blokanty musí být závodníkem předvedeny a podléhají předchozímu schválení. (2022)

2.3.31. Závodníci mohou pracovat ze stacionárního lanového systému (výstupového lana) za předpokladu, že použité výstupové blokanty nejsou použity v kotevním systému instalovaném na laně. Kotevní systém musí být zajištěn pojistným stopovacím uzlem uvázaným maximálně 45cm pod kotevním systémem, pokud není pracovní lano založeno přímo v uzlu uvázaném na výstupovém laně. Všechny použité prvky musí být předem scháleny při kontrole výstroje.

2.3.32. Závodník nesmí položit své ruce na nebo do blízkosti vačky blokantu, dokud není vhodně zajištěn. První přestupek proti tomuto pravidlu je potrestán jeho varováním. Druhý přestupek je potrestán jeho diskvalifikaci.

2.3.33. Závodník při práci ve výšce (v koruně) nesmí házet ani spouštět ze stromu jakoukoli část svého vybavení bez předchozího souhlasu hlavního rozhodčího soutěžní disciplíny. Porušení tohoto pravidla je potrestáno diskvalifikací závodníka z této soutěžní disciplíny.

2.3.34. Závodník vydá slyšitelnou (zřetelnou) slovní výstrahu (např. „Hlava“) pokaždé, když hrozí možnost pádu jakéhokoliv předmětu na zem (jakéhokoli jeho vybavení nebo části stromu). Pokud není u soutěžní disciplíny výslovně uvedeno jinak, nevydání slyšitelné (zřetelné) slovní výstrahy závodníkem má za následek jeho tříbodovou penalizaci. Druhý přestupek proti tomuto pravidlu je potrestán jeho diskvalifikací. (2022)

2.3.35. Ruční pily používané při mistrovství musí mít buď zcela zakryté nebo úplně odstraněné ostří, aby nedošlo k jakémukoliv zranění a aby se zabránilo odříznutí zvonků ze stromu v průběhu soutěžní disciplíny. Ruční pila v ústech závodníka bude mít za následek jeho diskvalifikaci.

2.3.36. Ruční pily používané v při mistrovství nesmí být delší než 58 cm (23 palců) nebo kratší než 33 cm (13 palců), měřeno od špičky čepele pily ke konci její rukojeti v přímé linii.

3. Práce v koruně
3.1. Popis disciplíny

Disciplína Práce v koruně ověřuje schopnost závodníka pohybovat se ve stromě pomocí schváleného lezeckého vybavení. Sestava disciplíny je pro všechny závodníky stejná. Každý závodník začíná od startovní pozice ve stromě a musí navštívit pět stanovišť, rozmístěných po celém stromě, přičemž na každém stanovišti musí splnit rozličné úkoly. Každé stanoviště je vybaveno zvonkem (nebo klaksonem); dříve než závodník opustí stanoviště, aby se vydal k dalšímu stanovišti, zazvoní na zvonek (nebo zatroubí na klakson).

Body získává závodník za úspěšné dokončení vytyčených úkolů na každém stanovišti a za zazvonění na zvonek (nebo zatroubení na klakson) buď ruční pilou, pinohou nebo rukou, podle konkrétního zadání. Na určitých stanovištích může závodník získat další bonusové (prémiové) body. Závodníci ale mohou také ztratit body za to, že řádně nesplní některé úkoly.

Závodníci získávají subjektivní body za bezpečnost, ovládání, styl, eleganci a kreativitu, podle uvážení rozhodčích. Závodník může být penalizován za nebezpečné nebo nekontrolované jednání podle uvážení hlavního rozhodčího disciplíny. Pokud dojde k jeho penalizaci, hlavní rozhodčí disciplíny ji dá závodníkovi najevo slyšitelnou (zřetelnou) výstrahou. Druhé nebezpečné nebo nekontrolované jednání závodníka může být potrestáno i jeho diskvalifikací.

Časový limit pro tuto disciplínu je 5 minut. (2022

3.2. Pravidla disciplíny

3.2.1. Každý závodník musí být vybaven a používat:

 • schválenou lezeckou přilbu,
 • schválenou ochranu očí,
 • schválený stromolezecký postroj,
 • schválenou kmenovou smyčku,
 • schválené lezecké lano,
 • vhodné oblečení a obuv a
 • schválenou ruční pilu s pochvou.

3.2.2. Veškeré vybavení a postupy musí splňovat platné oborové bezpečnostní standardy a pravidla ITCC – Mistrovství světa ve stromolezení. (2022)

3.2.3. Lezecké lano závodníka je nainstalováno v předem určeném kotevním bodě. Všichni závodníci použijí stejný kotevní bod. Závodníci si mohou vybrat svou vlastní cestu a vedení lezeckého lana přes jednotlivá stanoviště, pokud hlavní rozhodčí disciplíny neurčí jinak, přičemž všichni závodníci musí zakončit disciplínu sestupem na terč na zemi. (2022)

3.2.4. Ihned poté, co rozhodčí ověří totožnost závodníka, se jej dotáže, zda potřebuje nějaké vysvětlení nebo má otázky k disciplíně, a připomene mu požadavky disciplíny. (2022)

3.2.5. Rozhodčí spustí časomíru, jakmile závodník rukou zazvoní na zvonek (nebo zatroubí na klakson). Rozhodčí zastaví časomíru, když závodník bezpečně sestoupil na zem, stojí bezpečně oběma nohama na zemi a zcela odpojí lezecké lano s jištěním od svého stromolezeckého postroje. (2022)

3.2.6. Závodníci musí být po celou dobu práce v koruně stromu bezpečně jištěni lezeckým lanem a/nebo polohovací kmenovou smyčkou. Na každém stanovišti (ruční pilka, hod kolíkem, pinoha a chůze po větvi) musí být závodník bezpečně zajištěn lezeckým lanem a před zazvoněním na zvonek i kmenovou smyčkou (viz pravidlo 3.26). Závodník, který toto pravidlo poruší, obdrží slyšitelnou (zřetelnou) výstrahou od hlavního rozhodčího disciplíny a 3 trestné body. Druhé porušení bezpečného zajištění kmenovou smyčkou bude mít za následek jeho diskvalifikaci. Závodníci se nemusí jistit kmenovou smyčkou před zazvoněním (nebo zatroubením na klakson) na posledním stanovišti Sestup na terč na zemi. (2022)

3.2.7. Závodník nesmí zlomit žádné větve (viz pravidla 3.9.10 a 3.10.3). (2022)

3.3. Stanoviště "Ruční pilka"

Na tomto stanovišti závodník zazvoní na zvonek. (2022)

 • Aby závodník splnil svůj úkol na tomto stanovišti, musí v následujících krocích:
 • zajistit se kmenovou smyčkou
 • před zazvoněním na zvonek musí vydat zřetelnou (slyšitelnou) výstrahu (jako např. „Hlava“ – angl. „Stand Clear“)
 • zazvonit na zvonek svojí ruční pilkou

Pro získání maximálního počtu bodů musí závodník také:

 • použít správně svoji kmenovou smyčku
 • zazvonit na zvonek ruční pilkou, kterou drží oběma rukama předtím, než bude pokračovat k dalšímu stanovišti (2022)
3.4. Stanoviště "Hod kolíkem"

Na stanovišti hodu kolíkem mají závodníci (2) jednotlivé pokusy trefit se částí větve (dřevěného kolíku) do terče na zemi. Kolíky z větví by měly být dlouhé přibližně 30 cm (12 palců), o průměru přibližně 5 cm (2 palce) a hmotnosti přibližně 450 g (16 uncí). Průměr terče na zemi musí být 75 až 125 cm (30 až 48 palců).

Před každým hodem kolíku na terč musí závodník vydat zřetelnou (slyšitelnou) výstrahu. (2022).

3.4.1. Aby závodník splnil svůj úkol na tomto stanovišti, musí v následujících krocích:

1.  zajistit se kmenovou smyčkou

2.  před zazvoněním na zvonek musí vydat zřetelnou (slyšitelnou) výstrahu (jako např. „Hlava“ – angl. „Stand Clear“)

3. zazvonit na zvonek svojí ruční pilkou

Pro získání maximálního počtu bodů musí závodník také:

 • použít správně svoji kmenovou smyčku
 • zazvonit na zvonek ruční pilkou, kterou drží oběma rukama předtím, než hodí první kolík na terč na zemi
 • zasáhnout terč na zemi prvním hodem (2022)

3.4.1. Pokud se závodník pokusí o hod dvěma kolíky na terč současně, žádný z nich se bodově nezapočítává.

3.4.1. Závodník obdrží 3 body, pokud jeho první hozený kolík dopadne na terč na zemi a zůstane v něm celý ležet. Hozený kolík se nesmí do terče na zemi od ničeho odrazit.

3.4.1. V případě neúspěšného prvního pokusu může závodník hodit kolík na terč ve druhém pokusu a obdrží 2 body, pokud kolík dopadne na terč na zemi a zůstane v něm celý ležet. Hozený kolík se nesmí do terče na zemi od ničeho odrazit.

3.4.1. Pokud závodník netrefí terč ani při druhém hodu, nezískává za hod kolíkem žádné body.

3.5. Stanoviště "Pinoha"

Na tomto stanovišti je na stromě zavěšena pinoha (s jasně označeným pracovním koncem). (2022)

3.5.1. Aby závodník splnil svůj úkol na tomto stanovišti, musí v následujících krocích:

1. zajistit se kmenovou smyčkou

2. před zazvoněním na zvonek musí vydat zřetelnou (slyšitelnou) výstrahu (jako např. „Hlava“ – angl. „Stand Clear“)

3. zazvonit na zvonek pinohou, kterou drží oběma rukama

 Pro získání maximálního počtu bodů musí závodník také:

 • použít správně svoji kmenovou smyčku
 • použít pracovní konec pinohy
 • zazvonit na zvonek pinohou, kterou drží oběma rukama
 • správně zavěsit pinohu zpět na místo, kde byla zavěšena (2022)

3.5.2. Hlavní rozhodčí disciplíny závodníkovi nařídí, jak má správně zavěsit pinohu, než se přesune na další stanoviště (pokud tak závodník neučinil), přičemž časomíra se nezastaví a pokračuje v měření času. (2022)

3.6. Stanoviště "Chůze po větvích"

Na stanovišti Chůze po větvi je měřen pohyb větve pomocí speciálního zařízení na měření zatížení větve (tzv. „pípáku“), které je umístěno na zemi pod větví a je opatřeno olovnicí se stupnicí (dotkne-li se olovnice dna, ozve se ostré hlasité zapípání). Pokud závodník úspěšně dokončí úkol, aniž by způsobil nadměrný pohyb větve, jsou mu uděleny 2, 4 nebo 6 bodů navíc, na základě předem stanovených značek na stupnici pípáku.

Závodník při chůzi po větvi musí být minimálně jednou nohou v neustálém kontaktu se zatěžovanou větví. Pokud závodník ztratí kontrolu a z větve spadne nebo se z ní zhoupne, musí se vrátit do posledního bodu kontaktu s ní, než bude dále pokračovat v chůzi. Poslední bod kontaktu lezcovy nohy s větví určí Hlavní rozhodčí disciplíny. (2022)

3.6.1. Aby závodník splnil svůj úkol na tomto stanovišti, musí v následujících krocích:

1. závodník začne svůj úkol na stanovišti tím, že se předem označeného místa (značky)* na větvi dotkne alespoň jednou svou nohou

2. a pak vykročí po větvi směrem ke zvonku

3. zajistí se kmenovou smyčkou

4. před zazvoněním na zvonek musí vydat zřetelnou (slyšitelnou) výstrahu (jako např. „Hlava“ – angl. „Stand Clear“)

5. zazvoní na zvonek svojí ruční pilkou

6. poté se vydá zpět po větvi směrem k předem označenému místu (značce), a té se dotkne

 Pro získání maximálního počtu bodů musí závodník také:

 • použít správně svoji kmenovou smyčku
 • zazvonit na zvonek ruční pilkou, kterou drží oběma rukama
 • dokončit úkol bez nadměrného pohybu olovnice na stupnici pípáku

 

*Předem označené místo (značka) na větvi musí mít průměr minimálně 30 cm (12 palců). (2022)

3.7. Stanoviště "Sestup na terč na zemi"

Na tomto stanovišti je na zemi umístěn dvojitý terč o průměru 2 m (6,56 stop). Vnější kruh terče má průměr 2 m a vnitřního kruhu terče má průměr 1 m (3,28 stop).

3.7.1. Aby závodník splnil svůj úkol na tomto stanovišti, musí v následujících krocích:

1. před zazvoněním na zvonek / zatroubením na klakson musí vydat zřetelnou (slyšitelnou) výstrahu (jako např. „Hlava“ – angl. „Stand Clear“)

2. zazvonit rukou na zvonek nebo zatroubit klakson

3. přistane na zemi a zůstane vzpřímeně stát

Pro získání maximálního počtu bodů musí závodník také:

 • přistát na zemi a zůstat oběma chodidly uvnitř vnitřního kruhu terče

 Závodník se nemusí zajistit kmenovou smyčkou před ručním zazvoněním na zvonek nebo zatroubením na klakson. (2022)

3.7.2. Závodník, který nepřistane a nezůstane ve stoje (tj. upadne během přistání nebo se dotkne země jinou částí těla než chodidly), nezíská 3 body za bezpečné přistání na zemi a setrvání ve vzpřímeném postoji.

3.7.3. Pokud se jakákoliv část chodidla dotkne čáry, je přistání závodníka hodnoceno jako přešlap. (Příklad: jedno chodidlo závodníka na čáře vnějšího kruhu terče a jeho druhé chodidlo zcela mimo vnější kruh je hodnoceno jako 0 bodů.) (viz Stručná příručka pro rozhodčí u disciplíny Práce v koruně v příloze č. 8) (2022)

3.7.4. Čas se zastaví, až závodník přistane na zemi, pevně stojí oběma nohama a zcela odpojí své lezecké lano s jištěním od svého stromolezeckého postroje.

3.7.5. Závodník, který před sestupem rukou nezatroubí na klakson nebo nezazvoní na zvonek, nezískává žádné body za splnění úkolu ani žádné body navíc za přistání na terči.

3.7.6. Na stromě je vyznačena nejnižší úroveň odrazu závodníka. Jakýkoliv kontakt závodníka se stromem nebo s objekty pod touto vyznačenou úrovní, je již považován za jeho přistání. V takovém případě závodník neobdrží žádné body ani za přistání na terči, ani nezíská 3 body za dotyk země chodidly. (2022)

3.8. Bodování disciplíny (max. 80 bodů)

3.8.1. Disciplínu Práce v koruně hodnotí tři nebo pět rozhodčích. Je-li k dispozici pět časoměřičů, nejlepší a nejhorší změřený čas se nezapočítávají a výsledný čas je pak průměrem zbývajících tří naměřených časů.

3.8.2. Za tuto disciplínu lze získat až 50 bodů na základě hodnocení rozhodčích a až 30 bodů za čas. (2022)

3.8.3. Za nesprávně dokončený úkol se závodníkům neudělují žádné body. Aby závodníci získali body na kterémkoli z pěti stanovišť, musí splnit všechny úkoly uvedené v pravidla 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1 a 3.7.1.

3.8.4. Trestné body se závodníkům udělují za různé přestupky, zejména když nesprávně použijí kmenovou smyčku, selžou při vydání zřetelné (slyšitelné) výstrahy, nepoužijí pracovní konec pinohy, nepoužijí obě ruce na pinoze, nebo ji špatně zavěsí po jejím použití na předem určeném místě.

3.8.5. Rozhodčí udělují body závodníkům dle vlastního uvážení na každém z pěti stanovišť podle jejich výkonu. Body získávají závodníci za uspokojivý, dobrý nebo výjimečný výkon. Za nebezpečný nebo podprůměrný výkon závodník nezískává žádné body (viz pokyny pro bodování závodníků ve Stručné příručce pro rozhodčí v příloze č. 8).

3.8.6. Závodník s nejlepším časem získává 30 bodů.

3.8.7. Ostatním závodníkům se následně odečítá 1 bod z celkového počtu 30 bodů za každých 10 vteřin, které je dělí od nejlepšího času nejrychlejšího závodníka.

3.8.8. Pokud závodník nedokončí disciplínu před časovým limitem nebo nezazvoní na zvonek na každém z pěti stanovišť, neobdrží žádné časové body a obdrží pouze ty body, které získal do vypršení časového limitu. Body podle uvážení rozhodčích mohou být závodníkovy přiděleny pouze do vypršení časového limitu.

3.8.9. V případě nerozhodného bodového výsledku vyhrává závodník s nejrychlejším časem.

3.9. Trestné body

Povinné trestné body

Hlavní rozhodčí disciplíny udělí 3 trestné body a zřetelnou (slyšitelnou) výstrahu závodníkovi za každý z následujících přestupků:

3.9.1. Závodník špatně použije kmenovou smyčku na stanovišti, kde ji musí použít

3.9.2. Závodník nevydá zvukovou (slyšitelnou) výstrahu

3.9.3. Závodník nepoužije pracovní konec pinohy k zazvonění na zvonek

3.9.4. Závodník špatně zavěsí pinohu zpět na předem určené místo

3.9.5. Závodník nepoužije obě ruce na pinoze při zvonění

Trestné body podle uvážení rozhodčího

Hlavní rozhodčí disciplíny udělí 3 trestné body a zřetelnou (slyšitelnou) výstrahu závodníkovi za kterýkoliv z následujících přestupků (pokud není uvedeno jinak) (2022):

3.9.6. Nebezpečný nebo nekontrolovaný pohyb

3.9.7. Přílišné prověšení lezeckého systému závodníka nebo lezení nad kotevním bodem

3.9.8. Nesportovní chování (viz pravidlo 1.2.1) (2022)

3.9.9. Nebezpečné jednání (viz pravidlo 1.2.3) (2022)

Trestné body za zlomení větve

3.9.10. Zlomení větve, jejíž průměr je v povoleném rozmezí veřejně vyhlášeném hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny před jejím zahájením, má za následek udělení 1 trestného bodu závodníkovi. Tento trest může být závodníkovi udělen pouze dvakrát. Penalizaci není závodník vystaven v případě, že hlavní rozhodčí disciplíny rozhodne, že se větev zlomila, aniž by byla vystavena nadměrnému (neúměrnému) zatížení. Třetí zlomená větev, jejíž průměr je v povoleném rozmezí, již bude mít za následek diskvalifikaci závodníka. (Viz pravidlo 1.3.1.) (2022)

3.10. Diskvalifikace

Povinná diskvalifikace

Závodník bude diskvalifikován hlavním rozhodčím disciplíny za následující přestupky:

3.10.1. Upuštění jakékoliv části vybavení závodníka při práci v koruně nad zemí (2022)

3.10.2. Ponechání jakéhokoliv vybavení na stromě kromě předinstalovaného lezeckého lana

3.10.3. Zlomení větší větve, než je hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny předem stanovená její maximální velikost. Diskvalifikaci není závodník vystaven v případě, že hlavní rozhodčí disciplíny rozhodne, že se větev zlomila, aniž by byla vystavena nadměrnému (neúměrnému) zatížení. (2022)

3.10.4. Závodník není v koruně stromu zajištěn ani v jednom kotevním bodě.

3.10.5. Zpoždění závodníka o více než 5 minut.

3.10.6. Nedovolené držení ruční pilky v ústech závodníka.

3.10.7. Nesprávné či nesportovní chování (viz pravidlo 1.2)

3.10.8. Druhý udělený trest závodníkovi dle uvážení rozhodčího.

3.10.9. Závodník již podruhé nepoužije kmenovou smyčku tam, kde to pravidla vyžadují.

3.10.10. Závodník podruhé nevydá zvukovou (slyšitelnou) výstrahu.

3.10.11. Závodník není v okamžiku zahájení disciplíny vybaven veškerým požadovaným vybavením, viz pravidlo 1.1.9 (2022)

4. Záchrana zraněného
4.1. Popis disciplíny

Záchrana zraněného je časovka, která ověřuje schopnost závodníka vylézt ke zraněnému stromolezci a bezpečně jej spustit na zem, protože on již není schopen sestoupit bez pomoci druhé osoby. Sestava disciplíny je pro všechny závodníky stejná.

Dříve než hlavní rozhodčí disciplíny představí závodníkům soutěžní disciplínu, popíše jim scénář záchranné akce (příklady scénářů záchrany zraněného viz příloha č. 3). Scénář záchrany zraněného popisuje zranění a další podrobnosti o situaci zachraňovaného lezce.

Závodníci musí provést vyhodnocení všech bezpečnostních rizik spojených se záchranou zraněného, vyhodnocení stavu stromu před výstupem na něj, vyhodnocení stavu zraněného lezce a měli by použít všechny vhodné techniky, aby zajistili, že proces záchrany zraněného krizovou situaci ještě nezhorší. Zraněný lezec (jehož představuje záchranná figurína) by měl být spuštěn na zem tak bezpečně, opatrně a efektivně, nakolik je to jen možné.

Závodník jako první zachránce převezme kontrolu nad záchranným stanovištěm, převezme kontrolu nad všemi významnými bezpečnostními riziky a ujistí se, že byly kontaktovány místní záchranné složky.

Sestava disciplíny: Zraněný lezec o hmotnosti 60 až 90 kg je instalován na strom s předepsaným stromolezeckým vybavením nejlépe ne výše než 7,5 m (25 stop) nad zemí. Závodník musí na strom vystoupit pomocí již předem nainstalovaného lezeckého lana, které se nachází minimálně 4,5 m (15 stop) od zraněného lezce. Závodníci mají na úspěšné zvládnutí této disciplíny 5 minut. (2022)

4.2. Pravidla disciplíny

4.2.1. Každý závodník musí být vybaven a používat:

 • schválenou lezeckou přilbu,
 • schválenou ochranu očí,
 • schválený stromolezecký postroj,
 • schválenou kmenovou smyčku,
 • vhodné oblečení a obuv.

4.2.2. Závodníci vystoupí na strom pomocí již předem nainstalovaného lezeckého lana.

4.2.3. Závodníci nesmějí použít lezecké lano zraněného lezce ani ke svému výstupu na strom, ani ke svému sestupu ze stromu na zem.

4.2.4. Závodníci musí spustit zraněného lezce na jeho vlastním lezeckém laně nebo na jiném schváleném lezeckém laně, vyjma závodníkova lezeckého lana, s výjimkou pravidla 4.2.5.

4.2.5. Je-li při této disciplíně použita záchranná figurína a je-li vybavena schváleným nezávislým systémem ochrany proti pádu, který splňuje požadavky pravidla 4.2.6, může být zraněný lezec (figurína) zajištěn a následně i spouštěn na lezeckém systému závodníka. Kotevní bod musí být dostatečně pevný, aby udržel celkovou hmotnost lezce a zraněného. Dříve, než bude záchranná figurína odpojena od svého vlastního lezeckého systému, musí být do lezeckého systému závodníka přidáno dodatečné tření, aby bylo možné bezpečně ovládat předpokládanou zvýšenou hmotnost. (2022)

4.2.6. Systém ochrany proti pádu musí:

 • být připojen dorzálně (k zádům) k celotělovému postroji,
 • splňovat či převyšovat platné bezpečnostní normy,
 • poskytnout dostatečnou ochranu proti případnému pádu figuríny na zem a (2022)
 • být otestován před zahájením disciplíny. (2022)

4.2.7. Závodník musí vydat zřetelnou (slyšitelnou) výstrahu (jako např. „Hlava“ – angl. „Stand Clear“) dříve, než zraněného lezce bezpečně spustí na zem. (2022)

4.2.8. Jakmile je závodník představen rozhodčím, je dotázán, zda má nějaké otázky, a jsou mu připomenuty pravidla disciplíny.

4.2.9. Měření času disciplíny začíná, když hlavní rozhodčí disciplíny řekne „Start“ (angl. „Go“), čímž dá závodníkovi jasný pokyn k jejímu zahájení.

4.2.10. Závodníci musí být po celou dobu disciplíny zajištěni na svém lezeckém laně nebo pomocí své kmenové smyčky.

4.2.11. Závodníci mohou pracovat z předem instalovaného výstupového lana nebo si mohou do koruny stromu vzít své vlastní lezecké lano (viz pravidlo 1.3.1). (2022)

4.2.12. Časomíra se zastaví, když závodník bezpečně spustí zraněného lezce (figurínu) na zem a odepne lezecký systém ze stromolezeckého postroje zraněného lezce (figuríny). V případě scénáře popsaného v pravidle 4.2.5 se časomíra zastaví, když je figurína odepnuta z lezeckého systému závodníka.

4.2.13. Pokud závodníkovi vyprší soutěžní čas dříve, než stihne odepnout zraněného lezce ze stromolezeckého postroje, musí ihned zastavit lezeckou činnost a bude se řídit pokyny hlavního rozhodčího disciplíny.

4.2.14. Závodník, který nedokončí disciplínu v časovém limitu, bude vyzván k sestoupení na zem. Závodník získává body pouze za ty úkoly, které splnil v časovém limitu. Závodník má stále nárok na získání bodů v kterékoli z 5 bodovaných částí, a to i v případě, kdy v dané části ani nedokázal splnit všechny úkoly.

4.2.15. Pokud závodník použije pro výstup do koruny stromu výstupovou techniku, která NENÍ schválena pro sestup nebo boční (postranní) pohyb v koruně, musí se nejprve zajistit kmenovou smyčkou, je-li to požadováno, a poté se zajistit k lanu schváleným lezeckým systémem, a teprve až poté se smí pohybovat v koruně stromu do všech stran. Maximální povolená vzdálenost bočního pohybu před tím, než se závodník zajistí schváleným lezeckým systémem, bude předem stanovena hlavním rozhodčím disciplíny. Nedodržení tohoto pravidla bude považováno za nebezpečné jednání.

4.2.16. Pokud bude závodník figurínu přejišťovat ke svému pracovnímu systému a dojde k odpojení systému figuríny, nesmí pro záchranu použít Akimbo nebo Roperunner.

4.3. Bodování disciplíny (max. 50 bodů)

4.3.1.Disciplínu Záchrana zraněného hodnotí tři nebo pět rozhodčích. Je-li k dispozici pět časoměřičů, nejlepší a nejhorší změřený čas se nezapočítávají a výsledný čas je pak průměrem zbývajících tří naměřených časů.

4.3.2. Za tuto disciplínu se uděluje až 50 bodů v pěti bodovaných částech. Každá bodovaná část má hodnotu mezi 7 a 16 body, viz následující tabulku. (2022).

Hodnocení rizik a záchranný plán 7 bodů
Výstup do koruny a pohyb ke zraněnému 7 bodů
Vyšetření zraněného a manipulace s ním 16 bodů
Sestup z koruny na zem 10 bodů
Přistání na zemi 10 bodů

4.3.3. V případě nerozhodného bodového výsledku vyhrává závodník s nejrychlejším časem.

4.4. Trestné body

Povinné trestné body

Hlavní rozhodčí disciplíny udělí 3 trestné body a zřetelnou (slyšitelnou) výstrahu závodníkovi za každý z následujících přestupků:

4.4.1. Závodník nevydá zvukovou (slyšitelnou) výstrahu v případě potřeby (kromě sestupu s figurínou) (2022)

Trestné body podle uvážení rozhodčího

Hlavní rozhodčí disciplíny udělí 3 trestné body a zřetelnou (slyšitelnou) výstrahu závodníkovi za kterýkoliv z následujících přestupků (pokud není uvedeno jinak) (2022):

4.4.2. Přílišné prověšení lezeckého systému závodníka nebo lezení nad kotevním bodem

4.4.3. Nebezpečné nekontrolované zhoupnutí závodníka

4.4.4. Nepřiměřeně rychlý nebo nebezpečný pohyb

4.4.5. Nadměrný boční pohyb při použití výstupového systému, který není schválen pro sestup nebo boční pohyb v koruně (viz pravidlo 4.2.15)

4.4.6. Nesportovní chování (viz pravidlo 1.2.1) (2022)

4.4.7. Nebezpečné jednání (viz pravidlo 1.2.3) (2022)

Trestné body za zlomení větve

4.4.8. Zlomení větve, jejíž průměr je v povoleném rozmezí veřejně vyhlášeném hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny před jejím zahájením, má za následek udělení 1 trestného bodu závodníkovi. Tento trest může být závodníkovi udělen pouze dvakrát. Penalizaci není závodník vystaven v případě, že hlavní rozhodčí disciplíny rozhodne, že se větev zlomila, aniž by byla vystavena nadměrnému (neúměrnému) zatížení. Třetí zlomená větev, jejíž průměr je v povoleném rozmezí, již bude mít za následek diskvalifikaci závodníka. (Viz pravidlo 1.3.1.) (2022

4.5. Diskvalifikace

Povinná diskvalifikace

Závodník bude diskvalifikován hlavním rozhodčím disciplíny za následující přestupky:

4.5.1. Upuštění jakékoliv části vybavení závodníka při práci v koruně nad zemí (2022)

4.5.2. Závodník není v koruně stromu zajištěn ani v jednom kotevním bodě

4.5.3. Zpoždění závodníka o více než 5 minut.

4.5.4. Nesprávné či nesportovní chování (viz pravidlo 1.2)

4.5.5. Zlomení větší větve, než je hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny předem stanovená její maximální velikost. Diskvalifikaci není závodník vystaven v případě, že hlavní rozhodčí disciplíny rozhodne, že se větev zlomila, aniž by byla vystavena nadměrnému (neúměrnému) zatížení.

4.5.6. Jakákoliv manipulace s nezávislým systémem ochrany proti pádu figuríny (viz pravidla 4.2.5 a 4.2.6 – pozn. překladatel).

4.5.7. Neschopnost závodníka bezpečně zvládnout zvýšené tření, vzniklé připojením těžké figuríny k jeho vlastnímu lezeckému systému (viz pravidlo 4.2.5 – pozn. překladatel).

4.5.8. Nedovolené držení ruční pilky v ústech závodníka.

4.5.9. Druhý udělený trest závodníkovi dle uvážení rozhodčího.

4.5.10. Závodník není v okamžiku zahájení disciplíny vybaven veškerým požadovaným vybavením, viz pravidlo 1.1.9 (2022)

5. Instalace lana do koruny
5.1. Popis disciplíny

Instalace lana do koruny je soutěžní disciplína s časovým limitem, která testuje schopnost závodníka přesně umístit nahazovací lanko a/nebo lezecké lano do koruny stromu. Závodníci se pokoušejí nahodit nahazovací lanko nebo lezecké lano přes dvě z osmi vybraných cílových větvení (dále jen větvení). Cílová větvení mohou být umístěna buď na jednom stromě (čtyři na každé straně) nebo na více stromech tak, aby na nich byly k dispozici dvě odlišné sady po čtyřech cílových větveních. Každý závodník má povolen neomezený počet hodů na tato větvení v časovém limitu 6 minut, přičemž ale může skórovat pouze jednou v každé sadě po čtyřech větveních. Jediným hodem nahazovacího lanka může závodník bodovat v každé sadě větvení, přestože jsou od sebe zcela oddělené.

S nahazovacími lanky může závodník ve stromě libovolně manipulovat. Toto pravidlo v sobě zahrnuje i navázání více než jednoho nahazovacího lanka či lezeckého lana k sobě navzájem za účelem jejich manipulace v koruně. Tato navázaná pomocná lanka či lezecká lana ale musí být závodníkem odstraněna ze stromu před vypršením jeho časového limitu, jinak mu bude udělena penalizace 1 bod za každé pomocné nebodované lan(k)o, která zůstane na stromě (viz pravidlo 5.4.5 o nebodovaných lankách a lanech.) (2022)

Body lze též získat za instalaci lezeckého lana na každou stranu stromu. Hodnota těchto bodů závisí na obtížnosti nahození větvení. Instalace lezeckého lana v hodu za 9 bodů má hodnotu 4 body. Viz pravidlo 5.3.6 o bodech získaných za instalaci lezeckého lana. (2022)

Další 1 bonusový bod může být závodníkovi udělen hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny za jeho inovativní nebo výjimečné techniky při nahazování.

 

Možnost instalace kotevního bodu u jednolanové techniky SRS

Závodníci mají navíc možnost získat další dva body za instalaci kotevního bodu v koruně jednolanové techniky SRS na každou stranu koruny stromu(ů) ke svému již úspěšně nainstalovanému lezeckému lanu (viz příloha 5).

Závodníci mohou také získat časové body za efektivitu. Aby tyto body závodníci získali, musí skórovat v obou sadách cílových větvení. Rozpis časových bodů je uveden v pravidle 5.3.8 (2022)

5.2. Pravidla disciplíny

5.2.1. Každý závodník musí být vybaven a používat:

 • schválenou lezeckou přilbu,
 • schválenou ochranu očí a
 • vhodné oblečení a obuv.

5.2.2. Nahazovací lanko nebo lezecké lano se hází rukou z předem určeného a vymezeného soutěžního prostoru. Jakmile je lan(k)o přes větev nahozené, lze pro jeho přesné umístění do cílového větvení mezi pásky použít flip stick (tzv. přehazovátko). Zařízení jako praky nebo jiná mechanická zařízení k nahazování se nesmí používat.

5.2.3. Závodníci mohou použít nanejvýš tři nahazovací lanka a dvě lezecká lana.

5.2.4. Závodníci mohou použít k nahazování erární připravené vybavení nebo mohou používat svá vlastní nahazovací lanka a lezecká lana, pokud jsou schválena rozhodčími.

5.2.5. Závodník oznámí rozhodčím, že je připraven soutěžit, a čeká na startovní signál hlavního rozhodčího soutěžní disciplíny. Měření času začíná, když hlavní rozhodčí disciplíny řekne „Start“ (angl. „Go“), čímž dá závodníkovi jasný pokyn k jejímu zahájení.

5.2.6. Závodník může házet na jakékoliv větvení v libovolném pořadí, kolikrát chce, přičemž jeho nahazovací lanko nebo lezecké lano může být nainstalováno do požadované polohy od chvíle jeho nahození do koruny stromu. Je-li nahazovací lanko umístěno v koruně mimo větvení označené páskami a je-li k jednomu z jeho konců připojeno lezecké lano, které napomůže k instalaci nahazovacího lanka do větvení, body za instalaci nahazovacího lanka do větvení budou uděleny pouze tehdy, pokud k registraci za instalaci lanka došlo před vypršením časového limitu a hod splňuje veškeré náležitosti pravidla 5.3.1. — včetně spojení více než jednoho nahazovacího lanka nebo lezeckého lana k sobě za účelem jejich vzájemné manipulace. Součástí označeného cílového větvení je i celé šířka pásky, která jej vymezuje (od vnějšího okraje k vnějšímu okraji). Použije-li závodník k úspěšnému náhozu do větvení rovnou lezecké lano, získává body nejen za nahození, ale i za instalaci lezeckého lana v případě, že byly splněny výše uvedené podmínky.

5.2.7. Jakmile závodník u rozhodčích svůj hod na větvení zaregistruje, nelze jej již změnit.

5.2.8. Výsledný čas je zaznamenán ve chvíli, kdy závodník úspěšně nainstaluje obě lezecká lana do koruny stromu(ů), požádá o zastavení času nebo když soutěžní čas vyprší.

5.2.9. V případě rovnosti bodů vyhrává závodník s nejrychlejším časem. Pokud jsou i výsledné časy závodníků stejné, rozhoduje čas první registrace nahazovacího lanka.

5.2.10. Čas první instalace se zaznamenává pouze pro účely nerozhodného konečného výsledku dvou či více závodníků. Tento čas se zapíše v okamžiku, kdy závodník poprvé požádá rozhodčí disciplíny o zapsání nainstalovaného nahazovacího lanka nebo lezeckého lana do větvení.

5.2.11. Časový limit této disciplíny je stanoven na 6 minut, není-li na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího soutěžní disciplíny stanoven limit jiný.

5.2.12. K získání bodů za nahození větve na stejné straně stromu závodník buď stáhne již použité nahazovací lanko ze stromu nebo použije pro další nahazování cílové větve jiné nahazovací lanko.

5.2.13. Závodník, jehož lezecké lano se přetrhne od nahazovacího lanka a spadne na zem dříve, než se jej podaří umístit do větvení, aby bylo vyhodnoceno jako platná instalace, nebude diskvalifikován za shozené vybavení.

5.2.14. Pokud nahazovací lanko nebylo prohlášeno za platně bodované před pádem lezeckého lana, může závodník opět házet nahazovací lanko nebo lezecké lano na stejnou sadu cílových větvení.

5.2.15. Závodník, který nahazovacím lankem trefil větvení a nechal si již od rozhodčích započítat body za nahození tohoto cíle, ale přitom nemůže na nahazovací lanko ze země dosáhnout a připevnit k němu lezecké lano a přetáhnout jej přes větvení, dokončil tuto sadu větvení. Závodník neobdrží body za instalované lezecké lano, ale pouze body za instalované nahazovací lanko.

5.2.16. Závodník musí v časovém limitu nainstalovat alespoň jedno lezecké lano přes jedno z větvení. Závodník, který v časovém limitu nenainstaluje přes větvení alespoň jedno lezecké lano, bude penalizován 3 trestnými body ze získaného bodového výsledku.

5.2.17. Za každé nebodované lan(k)o ponechané v koruně stromu po skončení soutěžní disciplíny, bude závodníkovy odečten 1 trestný bod. Toto ustanovení se nevztahuje na ta lan(k)a, se kterými závodník aktivně pracuje ve chvíli, kdy jeho časový limit vypršel, a která je okamžitě bez prodlení schopen z koruny stáhnout na zem, přičemž tato podmínka podléhá osobnímu posouzení hlavního rozhodčího disciplíny. (2022)

5.2.18. Chce-li závodník zaregistrovat svůj nához a má-li lano umístěno ve větvení, musí hlavnímu rozhodčímu soutěžní disciplíny nahlásit „např. Registruji“ (angl. „Score“) před svým dalším hodem. Není-li závodníkovo lano instalované ve větvení zaregistrováno u hlavního rozhodčího disciplíny před jeho dalším hodem, nemůže být zaregistrováno a zabodováno ani v pozdější fázi disciplíny. Aby mohl závodník získat body za stejnou stranu stromu, musí stáhnout nahazovací lanko ze stromu nebo použít jiné nahazovací lanko a strom znovu nahodit. (2022)

5.2.19. Opustí-li nahazovací lanko s váčkem a/nebo lezecké lano závodníka při náhozu či manipulaci v koruně ohraničený soutěžní prostor disciplíny, budou závodníkovi uděleny 3 trestné body. Druhé porušení tohoto pravidla bude mít za následek diskvalifikaci závodníka.

5.2.20. Závodník musí před vlastním náhozem či před stahováním nahazovacího lanka s váčkem z koruny na zem vydat slyšitelnou (zřetelnou) výstrahu (např. „Hlava“ – angl. „Stand Clear“) a obdržet od hlavního rozhodčího soutěžní disciplíny potvrzení „Volno“ (angl. „All Clear“). Závodník musí použít tuto slyšitelnou (zřetelnou) výstrahu i tehdy, pokud při manipulaci s nahazovacím lankem v koruně existuje riziko náhodného odvázání nahazovacího váčku a jeho pádu na zem (viz pravidlo 5.4.8.) (2022).

5.3. Bodování disciplíny (max. 35 bodů)

5.3.1. Nához je platný a body za něj jsou závodníkovi započítány pouze tehdy, když:

 • nahazovací lanko nebo lezecké lano je správně umístěno v cílovém větvení (to znamená, že oba prameny lana visí souběžně u sebe a mezi nimi nejsou žádné jiné části stromu),
 • závodník stojí pevně na zemi a drží oba konce buď nahazovacího lanka nebo lezeckého lana a
 • požádal hlavního rozhodčího soutěžní disciplíny o registraci jeho nához zvoláním „Registruji“ (angl. „Score“) (2022)

5.3.2. Není-li lan(k)o zaregistrováno hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny před dalším závodníkovým náhozem, nemůže být zaregistrováno a zabodováno ani v pozdější fázi disciplíny. (2022)

5.3.3. Jakmile závodník požádá o registraci svého náhozu, hlavní rozhodčí soutěžní disciplíny rozhodne, zda jeho nához splňuje všechna kritéria v pravidle 5.3.1. (2022)

5.3.4. Pokud hlavní rozhodčí soutěžní disciplíny rozhodne, že nához není platný a nebude zaregistrován, je závodník okamžitě informován o důvodu jeho rozhodnutí. Je povinností závodníka, aby se ujistil, že hlavní rozhodčí disciplíny uznal jeho nához za legální. (2022)

5.3.5. Závodníci mohou u rozhodčích zaregistrovat maximálně dva náhozy: jeden na každou sadu cílových větvení.

5.3.6. Nejvyšší (nebo nejobtížnější) větvení je ohodnoceno 9 body, prostřední větvení jsou ohodnocena 7 a 5 body a nejnižší (nebo nejlehčí) větvení je ohodnoceno 3 body.

5.3.7. Další body může závodník získat za instalaci lezeckého lana v nahozených větveních v každé sadě. Instalace lezeckého lana v náhozu za 9 bodů má hodnotu 4 bodů, v náhozu za 7 bodů má hodnotu 3 body, v náhozu za 5 bodů má hodnotu 2 body a v náhozu za 3 bodů má hodnotu 1 bod.

5.3.8. Závodník může také získat časové body za rychlost a efektivitu instalace lana v koruně. Časové body jsou závodníkům udělovány takto:

 • 4 body – závodník dokončil disciplínu za 4:00.00 minut nebo ještě dříve
 • 3 body – závodník dokončil disciplínu mezi 4:00.01 a 4:30.00 minutami
 • 2 body – závodník dokončil disciplínu mezi 4:30.01 a 5:00.00 minutami
 • 1 bod – závodník dokončil disciplínu mezi 5:00.01 a 5:30.00 minutami
 • 0 bodů – závodník dokončil disciplínu za více než 5:30.00 minuty (2022)

5.3.9. Závodník může získat maximálně 18 bodů za nahození větvení nahazovacím lankem (9 bodů na každé straně stromu) a dalších maximálně 8 bodů (4 body na každé straně stromu) za instalaci lezeckého lana.

5.3.10. Závodníci mají navíc možnost získat další dva body za instalaci kotevního bodu v koruně jednolanové techniky SRS na každou stranu koruny stromu(ů) ke svému již úspěšně nainstalovanému lezeckému lanu. (2022)

 • Kotevní bod v koruně jednolanové techniky SRS musí být nainstalován tak, aby jej závodník ihned po skončení disciplíny mohl okamžitě stáhnout na zem. Pokud závodník svůj kotevní bod v koruně jednolanové techniky SRS nebude schopen ihned stáhnout z koruny na zem, nebudou mu za jeho instalaci uděleny žádné body, včetně bodů za instalaci lezeckého lana. Závodníkovi budou uznány pouze body za instalaci nahazovacího lanka, pokud došlo k registraci jeho zvolání „Registruji“ (angl. „Score“). (Viz pravidlo 5.4.5 ohledně nebodovaných lan(ek)
 • Ve chvíli, kdy závodník do větvení instaluje své lezecké lano, se musí rozhodnout, zda se pokusí o instalaci kotevního bodu jednolanové techniky SRS, než bude pokračovat v dalších náhozech. Není totiž možné se později vrátit k rozhodčím již uznané a bodované instalaci lezeckého lana a pokusit se ní ještě o instalaci kotevního bodu jednolanové techniky SRS. (Viz pravidlo 5.2.18 týkající se registrace náhozů a instalací lan.)
 • Instalace kotevního bodu jednolanové techniky SRS v koruně není pro závodníka povinná a za to, že se závodník nepokusí o jeho instalaci, mu nehrozí žádná bodová penalizace. (2022)

5.3.11. Závodník může také získat až 4 body za dokončení závodu před časovým limitem 4:00.00 minuty. (2022)

5.3.12. Další 1 prémiový bod může závodníkovi udělit hlavní rozhodčí soutěžní disciplíny za inovativní nebo výjimečné techniky nahazování a instalace lana do koruny, které předvedl v průběhu disciplíny. (2022)

5.3.13. Konečné pořadí závodníků je určeno jejich dosaženým bodovým ziskem, vítězem se stává závodník s nejvyšším počtem bodů.

5.3.1. V případě rovnosti bodů je vítězem závodník s nejrychlejším výsledným časem. Pokud jsou i výsledné časy závodníků shodné, vítězem se stává závodník s nejrychlejším časem prvního bodovaného nahození lana či instalace lezeckého lana.

 

Příklady bodování:

 

Závodník A

Závodník A získal 9 bodů za nahození nejvyššího větvení a 4 body za instalaci lezeckého lana na první straně stromu a dalších 5 bodů za zasažení prostředního větvení na druhé straně stromu, ale obdržel 1 trestný bod za nevydání druhé slyšitelné (zřetelné) výstrahy, přičemž mu vypršel časový limit dříve, než stačil nainstalovat i druhé lezecké lano.

Soutěžící A získává 9 + 4 + 5 – 1 = 17 bodů; čas 6:00.00 minut.

(2022)

 

Závodník B

Závodník B získal 7 bodů za nahození středního větvení a 3 body za instalaci lezeckého lana na první straně stromu. Dále získal 5 bodů za nahození nižšího středního větvení na druhé straně stromu a další 2 body za instalaci lezeckého lana na druhé straně stromu. Závodník B dokončil disciplínu za 4:24.00 minuty a získal další 3 časové body.

Závodník B získává 7 + 3 + 5 + 2 + 3 = 20 bodů; čas 4:24.00 minut.

 

 

Závodník C

Závodník C získal 9 bodů za nahození nejvyššího větvení na první straně stromu a poté získal dalších 9 bodů za nahození nejvyššího větvení i na druhé straně stromu, ale vypršel mu časový limit dříve, než na něj stačil nainstalovat lezecké lano. Závodník C získal 3 trestné body za to, že ani na jednu z cílových větví nenainstaloval lezecké lano.

Závodník C získává 9 + 9 – 3 = 15 bodů; čas 6:00.00 minut.

 

Závodník D

Závodník D získal 9 bodů za nahození nejvyššího větvení a 4 body za instalaci lezeckého lana na první straně stromu. Závodník D se navíc rozhodl nainstalovat i kotevní bod v koruně jednolanové techniky SRS za další 2 body. Při náhozu na druhé straně stromu se mu ale zaseklo nahazovací lanko, které nelze stáhnout, ale s dalším nahazovacím lankem získal 5 bodů za nahození nižšího středního větvení. V tomto okamžiku závodník D požádal hlavního rozhodčího disciplíny o zastavení časomíry. Závodník D obdržel 1 trestný bod za zaseknuté nahazovací lanko ve stromě.

Závodník D získává 9 + 4 + 2 + 5 – 1 = 19 bodů; čas 5:46.00 minut. (2022)

 

Pořadí závodníků je 1. místo – závodník B; 2. místo – závodník D; 3. místo – závodník A; 4. místo – závodník C.

 • Výsledný čas je závodníkovi zapsán do hodnotícího formuláře ve chvíli, kdy buď úspěšně nainstaluje obě lezecká lana ve stromě(ech), nebo když sám požádá o zastavení časomíry, případně mu vyprší stanovený časový limit.
5.4. Trestné body

Trestné body dle uvážení rozhodčího

Následující přestupky proti pravidlům mohou vyústit v udělení 1 trestného bodu: (2022)

5.4.1. Nesportovní chování (viz pravidlo 1.2.1) (2022)

5.4.2. Nebezpečné jednání (viz pravidlo 1.2.3) (2022)

 Trestné body za zlomení větve

5.4.3. Zlomení větve, jejíž průměr je v povoleném rozmezí veřejně vyhlášeném hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny před jejím zahájením, má za následek udělení 1 trestného bodu závodníkovi. Tento trest může být závodníkovi udělen pouze dvakrát. Penalizaci není závodník vystaven v případě, že hlavní rozhodčí disciplíny rozhodne, že se větev zlomila, aniž by byla vystavena nadměrnému (neúměrnému) zatížení. Třetí zlomená větev, jejíž průměr je v povoleném rozmezí, již bude mít za následek diskvalifikaci závodníka. (Viz pravidlo 1.3.1.) (2022)

Povinné trestné body

Závodník bude potrestán za následující přestupky:

5.4.4. 3 trestné body za nenainstalování ani jednoho lezeckého lana

5.4.5. 1 trestný bod za každé ponechané nebodované lan(k)o na stromě po uplynutí časového limitu. Toto pravidlo se ale nevztahuje na lan(k)a, se kterými závodník aktivně pracoval v době, kdy mu vypršel časový limit, pokud je schopen je okamžitě a bez prodlení stáhnout na zem, což posoudí hlavní rozhodčí soutěžní disciplíny. (2022)

5.4.6. 3 trestné body za vyhození nahazovacího lanka s váčkem či lezeckého lana mimo vyznačený soutěžní prostor. Druhý přestupek již bude potrestán diskvalifikací závodníka z disciplíny.

5.4.7. 1 trestný bod za zlomení větve, jejíž průměr je v povoleném rozmezí veřejně vyhlášeném hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny před jejím zahájením. Tento trest může být závodníkovi udělen pouze dvakrát. Penalizaci není závodník vystaven v případě, že hlavní rozhodčí disciplíny rozhodne, že se větev zlomila, aniž by byla vystavena nadměrnému (neúměrnému) zatížení. Třetí zlomená větev, jejíž průměr je v povoleném rozmezí, již bude mít za následek diskvalifikaci závodníka. (Viz pravidlo 1.3.1.)

5.4.8. Závodníci obdrží trestné body pokaždé, když při nahazování nahazovacího lanka s váčkem či při jeho stažení na zem nepoužijí slyšitelnou (zřetelnou) výstrahu (jako např. „Hlava“ – angl. „Stand Clear“) a neobdrží od hlavního rozhodčího soutěžní disciplíny potvrzení „Volno“ (angl. „All Clear“). První porušení tohoto pravidla závodníkem vyústí pouze v hlasité napomenutí hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny, ještě bez udělení jakékoliv penalizace. Druhý a třetí přestupek závodníka již bude potrestán udělením vždy po 1 trestném bodu a tato penalizace mu bude zřetelně ohlášena hlavním rozhodčím disciplíny. Čtvrtý přestupek závodníka bude potrestán jeho diskvalifikací. (2022)

5.5. Diskvalifikace

Povinná diskvalifikace

Závodník bude diskvalifikován za následující přestupky:

5.5.1. Zpoždění závodníka o více než 5 minut

5.5.2. Dva náhozy (nahazovacího lanka s váčkem nebo lezeckého lana), které dopadly mimo označený soutěžní prostor

5.5.3. Třetí penalizovaný ohledně nevydání slyšitelné (zřetelné) výstrahy. (2022)

5.5.4. Nesprávné či nesportovní chování (viz pravidlo 1.2)

5.5.5. Třetí zlomení větve, jejíž průměr je v povoleném rozmezí veřejně vyhlášeném hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny před jejím zahájením (viz pravidlo 1.3.1)

5.5.6. Zlomení větší větve, než je hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny předem stanovená její maximální velikost. Diskvalifikaci není závodník vystaven v případě, že hlavní rozhodčí disciplíny rozhodne, že se větev zlomila, aniž by byla vystavena nadměrnému (neúměrnému) zatížení. (2022).

6. Rychlostní výstup po větvích
6.1. Popis disciplíny

Rychlostní výstup po větvích je soutěžní disciplína s časovým limitem, která ověřuje schopnost závodníka vylézt na strom do výšky okolo 18 m (60 stop) předem stanovenou lezeckou trasou. Závodník je po celou dobu disciplíny zajištěn. Časovka, v níž zvítězí nejrychlejší závodník, který na vrcholu připravené lezecké trasy zazvoní na zvonek v nejkratším čase. Na lezecké trase může být dokonce umístěno více zvonků, které ji vymezují; v takovém případě pak musí závodník zazvonit na všechny zvonky, aby úspěšně tuto disciplínu splnil.

6.2. Pravidla disciplíny

6.2.1. Každý závodník musí být vybaven a používat:

 • schválenou lezeckou přilbu,
 • schválenou ochranu očí a
 • schválený stromolezecký postroj a
 • vhodné oblečení a obuv.

6.2.2. Závodníci musí být po celou dobu výstupu zajištěni ke schválenému lezeckému lanu se samosvorným uzlem nebo jiným jistícím zařízením. Způsobilý jistič (technik) na zemi jistí závodníka během rychlostního výstupu. (2022)

6.2.3. Závodníci upozorní rozhodčí disciplíny, že jsou připraveni ke staru, a čekají na signál hlavního rozhodčího soutěžní disciplíny, který se ujistí, že časoměřiči jsou připraveni.

6.2.4. Časoměřiči spustí stopky ve chvíli, kdy druhá noha závodníka opustí zem.

6.2.5. Časoměřiči zastaví stopky ve chvíli, kdy závodník zazvoní rukou na poslední zvonek.

6.2.6. Závodníci musí na strom vylézt předem stanovenou lezeckou trasou a zůstat po celou dobu svého výstupu řádně zajištěni. (2022)

6.2.7. Závodník je po dokončení svého rychlostního výstupu povinen sestoupit na zem stejnou trasou a lezecké lano tak vrátit do původní startovní pozice, aby stejná lezecká trasa byla připravena i pro dalšího závodníka. (2022)

6.2.8. Závodník, jištěný ze země technikem, nesmí v žádném případě při svém výstupu použít tu část lezeckého lana, kterou má uvázanou na svém stromolezeckém postroji, a jež vede k horní kladce v kotevním bodu v koruně. Pokud tuto část lezeckého lana použije ke svému výstupu, bude jeho první přestupek proti pravidlům potrestán důrazným napomenutím. Druhý přestupek již bude potrestán jeho diskvalifikací.

6.2.9. Závodníci mohou použít k usnadnění svého výstupu tu část lezeckého lana, kterou je jistí technik na zemi, a jež vede od horní kladky v koruně k zemi nebo mohou použít lana předem instalovaná na stromě určená pro usnadnění výstupu.

6.2.10. Na některých větvích mohou být předem páskou označena místa, za kterými se již závodníci nesmí větví dotknout. Dotkne-li se závodník větve za páskou, bude mu za jeho první přestupek udělen 1 trestný bod. Druhý přestupek již bude potrestán jeho diskvalifikací.

6.2.11. Závodník, který při výstupu zlomí větší větev, než je hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny předem stanovená její maximální velikost, může být diskvalifikován podle uvážení hlavního rozhodčího disciplíny.

6.3. Bodování disciplíny (max. 10 bodů)

6.3.1. Měření času rychlostního výstupu závodníka provádí buď tři nebo pět časoměřičů. Je-li k dispozici pět časoměřičů, nejlepší a nejhorší změřený čas se nezapočítávají a výsledný čas je pak průměrem zbývajících tří naměřených časů.

6.3.2. Soutěžní disciplína je klasickou časovkou.

6.3.3. Vítězem se stává nejrychlejší závodník, který získává 10 bodů.

6.3.4. Skóre zbývajících závodníků se vypočítává odečtením času nejrychlejšího závodníka (ve vteřinách) od časů každého z ostatních závodníků.

6.3.5. Za každé 2 vteřiny časového rozdílu mezi jednotlivými časy se odečítá 1 bod (z 10 možných bodů) ze skóre konkrétního závodníka.

Příklad bodování:

Nejrychlejší závodník ukončil disciplínu za 2 minuty a 27.46 vteřin (147.46 vteřin).

Druhý nejrychlejší závodník ukončil disciplínu za 2 minuty, 41.82 vteřin (161.82 vteřin).

Časový rozdíl = 161.82 – 147.46 = 14.36 vteřin = ztráta 7.18 bodů

Nejrychlejší závodník obdrží 10 bodů.

Druhý nejrychlejší závodník obdrží 2.82 bodu (10 – 7.18).

6.4. Trestné body

Trestné body dle uvážení rozhodčího

Následující přestupky proti pravidlům mohou vyústit v udělení 1 trestného bodu: (2022)

6.4.1. Nesportovní chování (viz pravidlo 1.2.1) (2022)

6.4.2. Nebezpečné jednání (viz pravidlo 1.2.3) (2022)

 Trestné body za zlomení větve

6.4.3. Zlomení větve, jejíž průměr je v povoleném rozmezí veřejně vyhlášeném hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny před jejím zahájením, má za následek udělení 1 trestného bodu závodníkovi. Tento trest může být závodníkovi udělen pouze dvakrát. Penalizaci není závodník vystaven v případě, že hlavní rozhodčí disciplíny rozhodne, že se větev zlomila, aniž by byla vystavena nadměrnému (neúměrnému) zatížení. Třetí zlomená větev, jejíž průměr je v povoleném rozmezí, již bude mít za následek diskvalifikaci závodníka. (Viz pravidlo 1.3.1.) (2022)

 Povinné trestné body

Následující přestupky proti pravidlům mohou vyústit v udělení 1 trestného bodu: (2022)

6.4.4. Dotyk větve za páskou

6.5. Diskvalifikace

Povinná diskvalifikace

Závodník bude diskvalifikován za následující přestupky:

6.5.1. Druhý přestupek proti pravidlu použití vzestupné části lana k výstupu

6.5.2. Upuštění jakékoliv části vybavení závodníka při práci v koruně nad zemí (2022)

6.5.3. Závodník se během výstupu odjistí od lezeckého lana (2022)

6.5.4. Zpoždění závodníka o více než 5 minut

6.5.5. Nesprávné či nesportovní chování (viz pravidlo 1.2)

6.5.6. Druhé porušení zákazu doteku větve za páskou

6.5.7. Při zahájení disciplíny nemá závodník požadované vybavení, podle pravidla 1.9 (2022)

 

Diskvalifikace dle uvážení rozhodčího

Závodník může být diskvalifikován podle uvážení hlavního rozhodčího soutěžní disciplíny následující přestupky:

6.5.8. Nebezpečné nekontrolované zhoupnutí závodníka

6.5.9. Přeskakování z větve na větev, při němž dojde k přílišnému průvěsu lana

6.5.10. Zlomení větší větve, než je hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny předem stanovená její maximální velikost. Diskvalifikaci není závodník vystaven v případě, že hlavní rozhodčí disciplíny rozhodne, že se větev zlomila, aniž by byla vystavena nadměrnému (neúměrnému) zatížení. (2022)

7. Výstup po laně
7.1. Popis disciplíny

Výstup po laně testuje schopnost závodníka efektivně a bezpečně používat jím vybraný a schválený výstupový systém. Disciplína ověřuje efektivitu závodníka při instalování výstupového systému k výstupovému(vým) lanu(ům), jeho výstup po laně ke zvonku a přejištění do slaňovacího systému. Vlastní slanění závodníka na zem již není součástí soutěžní disciplíny. Body se závodníkům udělují nejen za rychlost, ale také za splnění předem stanovených bezpečnostních úkolů.

Sestava disciplíny: Výšku pro výstup lze nastavit od 12 do 25 m (39 stop, 4,5 palce až 82 stop, 0,25 palce). Cílový zvonek musí být instalován ve vzdálenosti 38 cm (15 palců) vodorovně od výstupového lana závodníka. Měří se tři časy: čas instalace výstupového setu závodníka k výstupovému(vým) lanu(ům), (včetně zátěžového testu výstupového setu), čas výstupu závodníka po laně (ze země do předem určené výšky) a čas přejištění závodníka do slaňovacího systému. V této disciplíně je zakázáno používat motorizované výstupové systémy. (2022)

Výstupová lana mohou být instalována ve třech konfiguracích (viz příloha č. 7) na spustitelném kotevním bodu (lowerable attachment point). Pro výstupový systém může být použita jakákoliv kombinace mechanických zařízení a svěrných uzlů, schválená při kontrole vybavení závodníků. Výstupové systémy závodníků budou sestaveny, včetně přejištění na slaňovací systém, během kontroly jejich vybavení a zaznamenány do jejich hodnotících formulářů. Výstupový systém závodníka v této disciplíně musí být zcela totožný s výstupovým systémem, který použil při kontrole svého vybavení.

Výstupová lana musí být připevněna ke spustitelnému kotevnímu bodu, které kontroluje technik na zemi pomoci. Kromě toho musí být v koruně instalován záložní jistící systém, na němž budou všichni závodníci povinně zajištěni po celou dobu jejich práce ve výšce.

7.2. Pravidla disciplíny

7.2.1. Každý soutěžící musí být vybaven a používat:

 • Schválenou přilbu,
 • schválenou ochranu zraku,
 • schválený stromolezecký postroj nebo celotělový postroj určený k zachycení pádu (pokud závodník použije stromolezecký postroj, bude mu celotělový postroj zapůjčen),
 • schválený výstupový a sestupový systém,
 • vhodné oblečení a obuv

7.2.2. Každý závodník si může libovolně nakonfigurovat své výstupové lano na spustitelném kotevním bodě (viz. příloha 7). Kotevní bod může být každému závodníkovi spuštěn pro kontrolu nastavení. Závodník může využít připravené výstupové lano nebo si jej může před měřenou částí disciplíny vyměnit za své schválené lano. (2022)

7.2.3. Hlavní technik disciplíny si ověří, že použité systémy výstupu a sestupu jsou stejné, jaké byly předvedeny při kontrole vybavení. Pokud tomu tak není, nebude závodníkovi povoleno v disciplíně soutěžit.

7.2.4. Závodník bude během lezení zajištěn. (2022)

7.2.5. Soutěžící musí mít jistíci lano připojeno k celotělovému postroji po celou dobu od opuštění země. (2022)

7.2.6. Technik provede zkoušku, aby prokázal účinnost a nastavení jistícího systému s připojeným závodníkem.

7.2.7. Závodník může mít svůj výstupový systém, včetně komponent, které nejsou OOP, plně sestavený podle vlastního uvážení, ale před zahájením disciplíny nesmí být nic připevněno k lanům. Jakékoli předzatížení výstupového lana (např. přidání váčku nebo uvázání uzlu na výstupovém laně) není povoleno před tím, než hlavní rozhodčí disciplíny vydá povel „START“. Jakýkoliv pohyblivý lanový systém musí mít uvázaný zarážkový uzel na konci lana před tím, než soutěžící připojí výstupový systém.

Čas přípravy na výstup

7.2.8. Závodník startuje z kruhu o průměru 1 m vyznačeného na zemi. Střed kruhu musí být 3 m od výstupového lana.

7.2.9. Závodník dá signál hlavnímu rozhodčímu disciplíny, že je připraven a počká, až hlavní rozhodčí disciplíny signalizuje, že časoměřiči a technici jsou také připraveni pokračovat.

7.2.10. Zaznamenávají se tři časy. Časomíra spustí stopky, když hlavní rozhodčí události řekne „Start“.

7.2.11. Na signál hlavního rozhodčího disciplíny soutěžící vystoupí z kruhu a připojí svůj výstupový systém k výstupovému lanu (lanům). Závodník musí celý systém výstupu připojit a nakonfigurovat, včetně všech nožních/kolenních blokantů, smyček, hrudních postrojů, popruhů, záložního systému, závaží atd. Závodník poté provede test na laně zvednutím obou chodidel nad zem a umístěním obou paží od těla, aby bylo jasné, že je zajištěn výstupovým systémem a ne dalším vybavením. To signalizuje technikovi závodu, že závodník dokončil nastavení. Během testu na laně nesmí být žádná část těla závodníka v kontaktu se zemí. (2022)

 • Další body lze získat za připojení záložního systému (viz článek 7.3.8). (2022)

7.2.12. Časomíry zastaví hodiny, když hlavní technik disciplíny na znamení závodníka, který zvedne ruce a zvedne obě nohy ze země, řekne „Čas“.

7.2.13. Jakmile je zastavena časomíra, hlavní technik disciplíny potvrdí správné nastavení výstupového systému.

7.2.14. Pokud není nastavení úspěšné (např. systém nedrží nebo nejsou připojeny komponenty), časové body za nastavení nebudou uděleny.

7.2.15. Pokud jakékoliv klíčové součásti nejsou připojeny nebo nejsou správně nastaveny, je udělena povinná 3-bodová penalizace navíc ke ztraceným časovým bodům. Je odpovědností závodníka zajistit správné a úplné nastavení dříve, než bude signalizovat hlavnímu technikovi disciplíny.

7.2.16. Jakmile je systém plně zkontrolován, může závodník sestoupit zpět na zem. V tuto chvíli má možnost provést drobné úpravy na svém systému (to zahrnuje jakoukoli zátěž, která byla přidána k lanu) před zahájením měřeného výstupu. Žádné součásti předem schváleného nakonfigurovaného systému nelze měnit. Pokud musí být provedeny změny (např. přidání nožního blokantu, hrudního postroje, popruhů, rukavic atd.), soutěžící ztrácí body za čas přípravy na výstup.

7.2.17. Časový limit pro nastavení je 90 sekund.

Čas výstupu

7.2.18. Závodník informuje hlavního rozhodčího discipíny, že je připraven, a čeká na signál, že časoměřiči a technici jsou také připraveni.

7.2.19. Pro výstup se zaznamenají tři časy. Časomíra spustí stopky, jakmile druhá noha závodníka opustí zem.

7.2.20. Časomíra zastaví stopky, jakmile soutěžící zazvoní rukou na cílový zvonek.

7.2.21. Časový limit pro výstup je 90 sekund.

Čas přejištění na sestup

7.2.22. Pro hodnocení přejištění na sestup se zaznamenají tři časy. Časomíra spustí stopky, když soutěžící zazvoní na zvonek na vrcholu stoupání.

7.2.23. Po zazvonění se musí závodník přejistit na svůj schválený sestupový systém. Všechny součásti systému, které mohou bránit soutěžícímu v sestupu, musí být odpojeny od závodníka nebo od výstupového lana tak, aby mohl sestoupit (např. nožní blokanty musí být odpojeny od výstupového lana, ale mohou být ponechány na výstupovém laně nad soutěžícím, pokud je od nich odpojen). Porušení tohoto pravidla bude mít následek ztrátu časových bodů za přejištění.

7.2.24. Všechny součásti výstupového systému musí být upevněny, jak je definováno v příloze 5 a zajištěny k výstupovému lanu nebo k závodníkovi. Sestupové vybavení musí být před druhým zazvoněním vhodně připojeno k závodníkovi nebo k výstupovému lanu. Blokanty ponechané na výstupovém laně musí být zajištěny. Porušení tohoto pravidla bude potrestáno ztrátou časových bodů za přejištění. Soutěžící obdrží povinnou 3-bodovou penalizaci, kterou určí technik na stromě. (2022)

7.2.25. Časomíra zastaví hodiny, jakmile závodník zazvoní na zvonek na vrcholu stoupání podruhé.

7.2.26. Jakmile technik na stromě ověří sestupový systém, závodník musí zajistit všechny součásti, které zůstaly na výstupovém laně. Jakmile závodník dá pokyn jističi, že chce sestoupit, může soutěžící bezpečnou rychlostí sestoupit.

7.2.27. Sestup není měřená část závodu.

7.3. Bodování disciplíny (max. 25 bodů)

7.3.1. Pro každý měřený úsek se měří tři soutěžní časy. Čas se zaznamenává na setiny vteřin.

7.3.2. Instalace výstupového setu je první část disciplíny, v níž lze závodníkovi udělit až 2 body podle času, jehož dosáhl. Časové body se udělují následovně:

 • 2 body – instalace dokončena za 24,99 vteřin nebo méně
 • 1 bod – instalace dokončena za 25,00 až 49,99 vteřin
 • 0 bodů – instalace dokončena za 50,00 až 89,99 sekund (2022)

7.3.3. Přejištění závodníka do slaňovacího systému je třetí část disciplíny, v níž lze udělit závodníkovi až 2 body podle času, jehož dosáhl. Časové body se udělují následovně:

 • 2 body – přejištění dokončeno za 4,99 vteřin nebo méně
 • 1 bod – přejištění dokončeno za 5,00 až 12,99 vteřin
 • 0 bodů – přejištění dokončeno za více než 13,00 vteřin (2022)

7.3.4. Závodník, který nedokončí první část instalace výstupového setu, nebo druhou část výstupu po laně v časovém limitu (90 vteřin), bude zastaven a obdrží pouze ty body, které získal v tomto limitu. (2022)

7.3.5. Výsledný čas výstupu po laně je vypočten jako průměr všech tří naměřených časů časoměřiči. Závodník s nejrychlejším časem výstupu po laně získává 19 bodů. (2022)

7.3.6. Skóre zbývajících závodníků se vypočítává odečtením času nejrychlejšího závodníka (ve vteřinách) od časů každého z ostatních závodníků.

7.3.7. Za každou 1 vteřinu časového rozdílu mezi jednotlivými časy se odečítá 1 bod (z 19 možných bodů) ze skóre konkrétního závodníka. (2022)

Příklad bodování:

Nejrychlejší závodník (A) ukončil výstup po laně za 12.49 vteřin.

Druhý nejrychlejší závodník (B) ukončil výstup po laně za 13.33 vteřin.

Časový rozdíl = 13.33 – 12.49 = 0.84 vteřin = ztráta 0.84 bodu

Nejrychlejší závodník obdrží 19 bodů.

Druhý nejrychlejší závodník obdrží 18.16 bodů (19 − 0,84).

7.3.8. Závodník může získat až dva body navíc za instalaci záložního systému svého výstupového setu (definice viz Příloha č. 5).

 • 1 bod závodník získá, pokud je jeho záložní systém (backup) připojen ke stejnému lezeckému lanu jako primární výstupový systém
 • 2 body závodník získá, pokud je jeho záložní systém (backup) připojen k druhému lezeckému lanu (2022)

7.3.9. V případě nerozhodného bodového výsledku vyhrává závodník s nejrychlejším časem výstupu po laně.

7.4. Trestné body

Trestné body dle uvážení rozhodčího

Závodník obdrží 3 trestné body a zřetelnou (slyšitelnou) výstrahu za následující přestupky:

7.4.1. Nesportovní chování (viz pravidlo 1.2.1) (2022)

7.4.2. Nebezpečné jednání (viz pravidlo 1.2.3) (2022)

 

Povinné trestné body

Závodník obdrží 3 trestné body za následující přestupky: (2022)

7.4.3. Nedovolená manipulace nebo zásah do jakýchkoliv součástí systému ochrany proti pádu (2022)

7.4.4. Zabránění správné funkci mechanického zařízení

7.4.5. Umístění ruky závodníka nad Prusíkovu smyčku

7.4.6. Špatně nastavené nebo dokonce odpojené životně důležité součásti systému ochrany proti pádu během měřené části disciplíny

7.4.7. Nezajištění vybavení závodníka před druhým zazvoněním na zvonek v rámci jeho přejištění na slaňovací systém (2022)

7.5. Diskvalifikace

Závodník bude diskvalifikován za následující přestupky:

7.5.1. Druhé udělení povinného trestného bodu

7.5.2. Upuštění jakékoliv části vybavení závodníka z výšky

7.5.3. Neschopnost závodníka být neustále zajištěn (2022)

7.5.4. Zpoždění závodníka o více než 5 minut

7.5.5. Nesprávné či nesportovní chování (viz pravidlo 1.2)

7.5.6. Při zahájení disciplíny nemá závodník požadované vybavení, podle pravidla 1.9 (2022)

8. Finále - Mistrovské klání
8.1. Popis disciplíny

Mistrovské klání je finále Mistrovství ČR ve stromolezení, ve kterém o titul Mistra ČR ve stromolezení bojují nejlepší muži a ženy z pěti základních kol mistrovství. Mistrovské klání posuzuje v rámci jedné finálové disciplíny celkový postoj, techniky, kombinaci znalostí a dovedností finalistů prověřených odděleně v jednotlivých disciplínách základního kola mistrovství.

Na začátku finálového klání vstoupí závodník s veškerým svým vybavením do předem vyznačeného soutěžního prostoru na signál hlavního rozhodčího mistrovství. Závodník je pak hodnocen na základě kontroly zdolávaného stromu, instalace lezeckého vybavení, výstupu do koruny stromu, plánování trasy zdolávající všechna soutěžní stanoviště v koruně, následný sestup z koruny stromu na zem, stažení veškerého vybavení z koruny na zem a komunikace, kterou závodník vedl s pozemním personálem během svého finálového zápolení.

Každý závodník musí prokázat schopnost efektivně vystoupit do koruny finálového stromu. Podobně i při práci v koruně se závodník musí bezpečně pohybovat napříč korunou stromu a s ukázněnou přesností přecházet na jednotlivá soutěžní stanoviště, na nich se zajistit tak, aby mohl provádět zadané úkoly oběma rukama, poté opustit strom a kontrolovaně z něj odinstalovat veškeré své vybavení. Maximální čas na splnění této finálové disciplíny je stanoven předem. Každý závodník během svého lezeckého vystoupení získává body za jednotlivé činnosti, přičemž jeho dosažený soutěžní čas je též součástí závodníkova celkového bodového hodnocení. (2022)

8.2. Pravidla disciplíny

8.2.1. Každý závodník musí být vybaven a používat:

 • schválenou lezeckou přilbu,
 • schválenou ochranu očí,
 • schválenou ruční pilu s pochvou,
 • schválený stromolezecký postroj,
 • schválenou kmenovou smyčku a
 • vhodné oblečení a obuv.

8.2.2. Dříve než závodník zahájí finálovou disciplínu, musí být jeho veškeré vybavení umístěno na předem vymezeném místě uvnitř soutěžního prostoru. Jakmile závodník zahájí disciplínu, nesmí si již do vymezeného místa ani do soutěžního prostoru přinést žádné další vybavení.

8.2.3. Všechny osobní ochranné pracovní prostředky závodníka musí splňovat požadavky pravidla 2.3.1. (2022)

8.2.4. Počet závodníků, kteří postoupí do Mistrovského klání, závisí na celkovém počtu závodníků v každém ze základních kol mistrovství. Účastní-li se základního kola mistrovství 30 a méně závodníků postupují tři finalisté, u 31 až 40 závodníků postupují čtyři finalisté, u 41 a více závodníků postupuje pět finalistů. Výjimky z tohoto pravidla mohou být učiněny pouze se souhlasem Komise (organizačního výboru) mistrovství před zahájením mistrovství ČR a musí být všem závodníkům oznámeny. (2022)

8.2.5. Nemůže-li se některý z kvalifikovaných závodníků Mistrovského klání osobně zúčastnit, závodník s dalším nejvyšším bodovým hodnocením ze základního kola mistrovství za něj může nastoupit jako náhradník, ovšem pouze na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího finálové disciplíny. (2022)

8.2.6. Jakmile jsou známi finalisté, hlavní rozhodčí finálové disciplíny určí jejich pořadí, ve kterém budou závodit. Vítězové disciplín základních kol mistrovství mají přednost, za nimi je pak následují ostatní závodníci podle jejich umístění v pořadí, v jakém se umístili v základních kolech mistrovství. (2022)

8.2.7. Finalisté jsou poté od sebe navzájem izolováni do doby, než nastane čas jejich startu ve finále. Finalisté jsou izolováni tak, aby nemohli získat žádnou výhodu pozorováním jiných finalistů při lezení nebo dokonce nasloucháním pokynů rozhodčích a reakcí diváků na jejich výkon, a to do doby, než jim samým nastane čas jejich startu ve finále.

8.2.8. Finalista, jenž zatím nezávodil ve finále, sice nesmí být svědkem lezeckého výkonu jiného finalisty, ani nesmí poslouchat komentáře rozhodčích a diváků k jeho stylu lezení, ale poté, co dokončil svůj vlastní finálový závod, se již osobně může účastnit jako divák finále účastnit. Například druhý finalista nesmí sledovat výkon prvního finalisty, ale první finalista již může sledovat výkon druhého finalisty.

8.2.9. Hlavní rozhodčí finále určí finalistům přiměřený časový limit k nahození stromu, instalaci lezeckého lana do koruny, splnění všech úkolů finálové disciplíny, a nakonec i odstranění veškerého lezeckého vybavení finalisty ze stromu. Tento soutěžní čas (časový limit) bude stanoven a oznámen před zahájením finálové disciplíny. (2022)

8.2.10. Oficiální měření soutěžního času začíná, když hlavní rozhodčí finále řekne „Start“ (angl. „Go“), čímž dá finalistovi jasný pokyn k jejímu zahájení.

8.2.11. Oficiální časomíra se zastaví, když se finalista vrátí na zem a úspěšně odstraní veškeré své vybavení nainstalované během finále (včetně všech nahazovacích lanek, nahazovacích váčků, lezeckých lan, zkrátka veškerého lezeckého vybavení). Vybavení se považuje za odstraněné, když již není v žádném kontaktu se stromem (větvemi, kmenem, bází kmene i kořenovými náběhy).

8.2.12. Pokud finalista nedokončí svůj lezecký výkon v časovém limitu, dosažené body v průběhu v tomto limitu se mu přesto započítávají do jeho bodového hodnocení. Finalistovi nařídí okamžitý sestup z koruny stromu na zem hlavní rozhodčí finále, pokud mu vyprší časový limit nebo se dopustí porušení zásad bezpečnosti práce ve výšce.

8.2.13. Pokud finalista v časovém limitu neodstraní veškeré své vybavení ze stromu, bude mu udělena penalizace 20 trestných bodů.

8.2.14. Mistrovské klání je časovka, při níž se hodnotí celková produktivita finalisty. V případě shodného bodového hodnocení více finalistů se pro výsledné určení jejich pořadí použije bodové hodnocení základního kola mistrovství. Pokud jsou i bodová hodnocení základních kol finalistů shodná, rozhoduje celkový dosažený čas finalisty v Mistrovském klání.

8.2.15. Předem nainstalovaná lezecká lana nejsou ve finále povolená. (2022)

8.2.16. Finalista obdrží 10 bodů za nahození větvení nahazovacím lankem s váčkem na první pokus. Každý další pokus o nahození větvení znamená redukci o 2 body, pátý pokus bude mít hodnotu 2 body. Za další pokusy o nához větvení je uděleno 0 bodů. Pokud finalista instaluje více než jedno výstupové či lezecké lano, body za instalaci nahazovacího lanka mu budou uděleny pouze za první instalaci lezeckého setu.

8.2.17. Finálový strom je rozdělen do čtyř výškových částí, co se udělování bodů za instalaci nahazovacího lanka s váčkem týče. Finalista získává 4 body za instalaci nahazovacího lanka do nejvyšší části stromu a 1 bod za nejnižší část. Finalista, který použije více než pět hodů k instalaci nahazovacího lanka, nezíská žádné body. (2022)

8.2.18. Finalista může získat až 2 prémiové body, udělené podle vlastního uvážení rozhodčích, za kreativní techniku a/nebo dovednost finalisty předvedenou při nahazování a instalaci nahazovacího lanka. Finalista, který použije více než pět hodů k instalaci nahazovacího lanka, může přesto získat tyto prémiové body. (2022)

8.2.19. Finalista musí vydat slyšitelnou (zřetelnou) výstrahu (jako např. „Hlava“ – angl. „Stand Clear“) a obdržet potvrzení od hlavního rozhodčího finále před každým nahozením nebo stažením nahazovacího lanka s váčkem. Slyšitelnou (zřetelnou) výstrahu musí finalista použít i před jakoukoliv manipulací s nahazovacím lankem a váčkem, existuje-li možnost odvázání váčku od lanka či jeho utržení i s částí nahazovacího lanka. První porušení tohoto pravidla finalistou vyústí pouze v hlasité slovní napomenutí (SN) hlavním rozhodčím finále, ještě bez udělení jakékoliv penalizace. Druhý a třetí přestupek finalisty již bude potrestán udělením vždy po 1 trestném bodu a tato penalizace mu bude vždy zřetelně ohlášena hlavním rozhodčím finále. Třetí penalizovaný přestupek finalisty vyústí v jeho diskvalifikaci. (2022)

8.2.20. Pokud nahazovací lanko s váčkem dopadne během finalistova hodu, při jeho manipulaci v koruně či při jeho stahování na zem mimo páskou označený soutěžní prostor, hlavní rozhodčí finále jej pouze slovně napomene. Druhý přestupek finalisty proti tomuto pravidlu vyústí v jeho diskvalifikaci. (2022)

8.2.21. Finalista musí vydat slyšitelnou (zřetelnou) výstrahu před zazvoněním na zvonek na každém stanovišti nebo před hodem každého kolíku na zem na terč.

8.2.22. Finalista získá až 10 bodů za úspěšné splnění každé z následujících činností:

a) Stanoviště Ruční pilka: finalista je povinen zazvonit na zvonek ruční pilkou. (2022)

b) Stanoviště Hod kolíkem: finalista je povinen nejprve zazvonit na zvonek ruční pilkou a poté hodit dřevěný kolík do terče na zemi. V případě neúspěchu může finalista hodit na zem na terč ještě druhý nebo třetí kolík. Hodnocen bude ale pouze jeden jeho hod. Zazvonění ruční pilkou na zvonek má hodnotu 4 bodů a úspěšný hod kolíku na terč na zemi má hodnotu 6, 4 nebo 2 body, což je nanejvýš 10 bodů. Pokud finalista před hodem kolíku na terč nezazvoní na zvonek, nebudou mu uděleny žádné body. Velikost dřevěného kolíku a velikost terče na zemi specifikuje pravidlo 3.4. (2022)

c) Stanoviště Chůze po větvi: finalista se pokusí zazvonit na zvonek ruční pilou, aniž by zatížil větev tak, že olovnice tzv. pípáku se stupnicí (který je umístěn na zemi pod větví) klesne pod stanovené značky. Značky na stupnici pípáku mají hodnotu 4, 7 a 10 bodů. Pokud se olovnice dotkne dna pípáku a ozve se zvukový signál, finalista nezíská žádné body za úspěšné splnění úkolu na tomto stanovišti (oddíl F na hodnotících formulářích). (2022)

8.2.23. Finalista bude diskvalifikován za upuštění jakékoliv části svého vybavení při práci ve výšce v koruně. Když finalista pracuje v průběhu finále, během něhož mu je měřen čas, na zemi (např. instaluje nebo sundává ze stromu lan(k)a, nebo vybavení na stromě), pád vybavení na zem nebude mít za následek jeho automatickou diskvalifikaci. Tyto přestupky budou posuzovány podle příslušných pokynů v hodnotícím formuláři finalisty. Bezpečné používání vybavení finalistou při práci, jako jsou nahazovací lanka s váčky a různé pomůcky a zařízení snižující tření, by mělo být rozhodčími oceněno. Finalista, který nekontrolovaným nebo nebezpečným způsobem odstraní ze stromu své vybavení (např. nahazovací lanka s váčky, zařízení snižující tření, lana), bude náležitě potrestán. Je na uvážení rozhodčích, zda jsou finalistovy činy považovány za náhodné nebo úmyslné porušení pravidel mistrovství, a podle toho mu budou uloženy příslušné sankce. Nebezpečné jednání může mít za následek i diskvalifikaci finalisty (přestupek, nesprávné či nesportovní chování). (2022)

8.3. Bodování disciplíny (max. 300 bodů)

8.3.1. Finálovou disciplínu Mistrovské klání hodnotí tři nebo pět rozhodčích. Je-li k dispozici pět rozhodčích, nejlepší a nejhorší bodové hodnocení (skóre) finalisty se nezapočítává a jeho výsledný bodový výsledek (skóre) je pak průměrem zbývajících tří hodnocení.

8.3.2. Rozhodčí hodnotí pohyby finalisty od začátku disciplíny až do chvíle, kdy finalista buď splní své úkoly na všech stanovištích, vrátí se na zem a úspěšně ze stromu odstraní všechno své nainstalované vybavení, nebo do chvíle, kdy mu vyprší soutěžní čas, nebo je diskvalifikován.

8.3.3. Finalista získává body pouze za ty úkoly, které splnil v časovém limitu. Pokud finalistovi vyprší časový limit, měl by získat body v kterékoli z bodovaných soutěžních částí, o něž se pokusil, a to i v případě, kdy nesplnil úplně všechny úkoly související s danou částí. (2022)

8.3.4. Body finalistů, které získali v základních kolech mistrovství se do Mistrovského klání nezapočítávají. Celkovým vítězem mistrovství se stává finalista s nejvyšším bodovým součtem v Mistrovském klání. Při rovnosti získaných finálových bodů se postupuje podle pravidla 8.2.14.

8.4. Trestné body

Povinné trestné body

Finalista obdrží trestné body za následující přestupky:

8.4.1. Neodstraní-li finalista veškeré své vybavení ze stromu v časovém limitu, obdrží penalizaci 20 trestných bodů.

8.4.2. Finalista obdrží 1 trestný bod pokaždé, když před nahazováním nahazovacího lanka s váčkem či při jeho stažení na zem s přídatnou zátěží (včetně mechanických zařízení) nevydá slyšitelnou (zřetelnou) výstrahu. První porušení tohoto pravidla finalistou vyústí pouze v hlasité napomenutí hlavním rozhodčím finálové disciplíny. Další finalistovy přestupky proti tomuto pravidlu vyústí v udělení 1 trestného bodu za každý přestupek. (2022)

8.4.3. Udělení 3 trestných bodů finalistovi za nevydání slyšitelné (zřetelné) výstrahy v případě potřeby při jeho práci v koruně nad zemí.

 

Trestné body dle uvážení rozhodčích finále

8.4.4. Finalistovi může být uděleno až 5 trestných bodů za kterýkoli z následujících přestupků: nebezpečné jednání, špatný výkon nebo špatná technika.

 

Trestné body dle uvážení hlavního rozhodčího finále

 Za kterýkoli z následujících přestupků budou finalistovi uděleny 3 trestné body společně se zřetelnou (slyšitelnou) výstrahou:

8.4.5. Nebezpečné nekontrolované zhoupnutí finalisty

8.4.6. Přílišné prověšení lezeckého systému finalisty nebo lezení nad kotevním bodem

8.4.7. Nepřiměřeně rychlý nebo nebezpečný pohyb

 

Trestné body za zlomení větve

8.4.8. Zlomení větve, jejíž průměr je v povoleném rozmezí veřejně vyhlášeném hlavním rozhodčím soutěžní disciplíny před jejím zahájením, má za následek udělení 1 trestného bodu závodníkovi. Tento trest může být závodníkovi udělen pouze dvakrát. Penalizaci není závodník vystaven v případě, že hlavní rozhodčí disciplíny rozhodne, že se větev zlomila, aniž by byla vystavena nadměrnému (neúměrnému) zatížení. Třetí zlomená větev, jejíž průměr je v povoleném rozmezí, již bude mít za následek diskvalifikaci závodníka. (Viz pravidlo 1.3.1.) (2022)

8.5. Diskvalifikace

Povinná diskvalifikace

Závodník bude diskvalifikován za následující přestupky:

8.5.1. Upuštění jakékoliv části vybavení závodníka při práci ve výšce

8.5.2. Závodník není v koruně stromu zajištěn ani v jednom kotevním bodě.

8.5.3. Závodník ani počtvrté nevydá zvukovou (slyšitelnou) výstrahu před hodem nahazovacího lanka s váčkem či před jeho stažením z koruny na zem (2022)

8.5.4. Závodník ani napodruhé nevydá zvukovou (slyšitelnou) výstrahu při práci v koruně, je-li to nezbytně nutné

8.5.5. Dva hody (nahazovacího lanka s váčkem nebo lezeckého lana), které dopadly mimo soutěžní prostor, zřetelně ohraničený páskou

8.5.6. Zpoždění závodníka o více než 5 minut.

8.5.7. Nesprávné či nesportovní chování (viz pravidlo 1.2) (2022)

8.5.8. Závodníkovo opuštění předem určeného soutěžního prostoru nebo přinesení jakéhokoliv jeho vybavení zvenčí do něj v celém průběhu finálového klání

8.5.9. Nedovolené držení ruční pilky v ústech závodníka.

8.5.10. Zlomení větší větve, než je hlavním rozhodčím finále předem stanovená její maximální velikost. Diskvalifikaci není závodník vystaven v případě, že hlavní rozhodčí finále rozhodne, že se větev zlomila, aniž by byla vystavena nadměrnému (neúměrnému) zatížení. (2022)

8.5.11. Druhý udělený trestný bod závodníkovi (dle uvážení hlavního rozhodčího finále).(viz. 8.4.5.-8.4.7.)

8.5.12. Závodník není v okamžiku zahájení disciplíny vybaven veškerým požadovaným vybavením, viz pravidlo 1.1.9 (2022) 

8.6. Prémiové body

8.6.1. Závodník může získat až 5 dalších prémiových bodů, podle vlastního uvážení rozhodčích, za každou z jeho následujících předností (celkem tedy může získat až 15 prémiových bodů):

 • Celková demonstrace dovednosti, stylu a vystupování při lezení
 • Používání inovativních technik a vybavení
 • Celková demonstrace bezpečných pracovních postupů a technik