PRAVIDLA ZÁVODŮ

 

Česká verze pravidel pro rok 2023 se připravuje. 

Náš tým pracuje na překladu a sladění terminologie. Děláme vše proto, aby nová pravidla byla k dispozici do konce února.

Povinnosti soutěžících

1.1 Povinná organizační setkání

1.1.1 Všichni soutěžící se musí účastnit všech povinných setkání. Za zvláštních okolností může být hlavním rozhodčím udělena výjimka. V případě, že se soutěžící nezúčastní povinného setkání bez předchozího schválení hlavním rozhodčím, může být diskvalifikován ze závodů.

1.1.2 Na setkání před soutěží se kontroluje vybavení, opakují se pravidla a předpisy, představují se závodníci, rozhodčí atd.; ověřují se registrace a podepisují se prohlášení soutěžících je prostor pro diskusi soutěžících a rozhodčích.

1.1.3 Na těchto setkáních je zodpovědností každého závodníka ptát se rozhodčích na otázky týkajících se vybavení, pravidel a předpisů ve kterých mají nejasnosti.

1.1.4 Je zodpovědností každého soutěžícího mít zástupci ISA schválené nové (nestandardní) pomůcky minimálně tři měsíce před zahájením závodů, pro schválení nových pomůcek soutěžící použije formulář na ittc-isa.com/equipmentapproval. Nové a nestandardní pomůcky nebudou odsouhlaseny při samotném konání závodů.

1.1.5 Je zodpovědností každého závodníka přečíst si a rozumět pravidlům a podmínkám soutěže před jejím zahájením. V průběhu závodů je soutěžící povinen se chovat slušně a profesionálně. Jakékoliv porušení této povinnosti může vést až k jeho diskvalifikaci z mistrovství či z konkrétní disciplíny.

Oprávněnost

2.1.1 Každý chapter ISA, přidružené organizace a “regionální“ soutěž má právo vyslat na mezinárodní závody pouze jednoho zástupce v mužské a ženské kategorii. V tomto pravidle existují pouze dvě výjimky:

  1. Vítěz mistrovství z předchozího roku je pozván obhájit svůj titul. Chapter stávajícího mistra může vyslat ještě jednoho zástupce.
  2. ISA může pozvat další kvalifikované lezce, pokud jsou na závodech uvolněna místa. Závodníci musí být mistři nebo vicemistři “regionálních“ závodů schválených ISA.

2.1.2 Chapter ISA nebo přidružená organizace může vyslat reprezentanty na ITCC nebo regionální závody (ETCC, NATCC nebo APTCC):

  • pouze pokud pořádá závody skládající se ze základních 5 disciplín (jak je určují pravidla ITCC), které určí finalisty soutěžící v Mistrovském klání. Vítěz závodů je vítěz Mistrovského klání.
  • pouze pokud dodržuje všechna pravidla ITCC a ostatní požadavky na soutěž a vybavení

2.1.3 V případě, že je mistrovství ovlivněno nepředpokládatelnými událostmi, jako nepříznivé počasí apod., které neumožní z bezpečnostních nebo praktických důvodů dokončit program závodu před Mistrovským kláním, vyhlásí ISA, chapter ISA nebo přidružená organizace vítěze na základě výsledků základního kola soutěže. Vítězem se stane soutěžící s nejvyšším celkovým počtem bodů ze základního kola.

2.1.4 V případě, že se soutěže (na regionální úrovni) účastní pouze jeden nebo dva závodníci (v kategorii muži a ženy), potencionální reprezentant se považuje za způsobilého závodit na ITCC, pokud splňuje kritéria v příloze 4.

2.1.5 Soutěžící musí být řádným členem ISA před zahájením závodů. Minimální přípustný věk závodníka je dosažení 16 let před zahájením závodů. Závodníci ve věku od 16 do 17 let by měli mít přítomného zákonného zástupce a měly by předvést schopnosti bezpečné práce na stromech.

Vybavení

2.2.1 Veškeré vybavení používané během závodů musí splňovat platné bezpečnostní předpisy a normy, není-li jinak specifikováno v tomto dokumentu. Používání vybavení musí reflektovat nejlepší bezpečné praktiky v oboru. Vybavení musí být schválené pro práci na stromech. Není-li vybavení zřetelně označeno výrobním štítkem, který deklaruje tuto podmínku, je povinností uživatele poskytnout hlavnímu rozhodčímu dokumenty k výrobku (v angličtině, popř. češtině), které prokazují, že jeho vybavení bylo vyrobeno v souladu se schválenými oborovými předpisy a normami a že je vhodné pro předpokládané použití.

2.2.2 Je zodpovědností každého závodníka, rozhodčího, technika a/nebo dobrovolníka zajistit, aby všechno vybavení bylo v souladu s pravidlem 2.2.1 a bylo plně funkční, čisté a nekontaminované. Zároveň je potřeba zajistit, aby řezné nástroje všech dobrovolníků byly před započetím práce na přípravě ITCC řádně dezinfikovány.

2.2.3 Má-li soutěžící otázky týkající se možnosti použití určitých technik, je jeho odpovědností nechat si je schválit hlavním technikem na organizačním setkání den před závody. Hlavní technik je může konzultovat s předsedou závodů a hlavním rozhodčím, společně pak odpoví a upřesní pravidla pro danou techniku. Před závody se doporučuje závodníkům navštívit webové stránky ITCC, kde jsou doplňující informace k bezpečnosti, bezpečnostní varování a informace k technikám povolených na závodech (http://itcc-isa.com/equipmentapproval). Závěrečné rozhodnutí vedoucí k povolení nebo zamítnutí dané techniky bude provedeno nejpozději při kontrole vybavení.

2.2.4 Každé vybavení, které nesplňuje požadavky standardu ITCC, bude označeno a uloženo do depozitu, soutěžícím bude vráceno po dokončení závodů. Je zodpovědností závodníků vyzvednout si nepovolené vybavení z depozita v době určené organizátory závodů.

2.2.5 Pokud bude mít závodník během závodů otázku ohledně vybavení nebo lezecké techniky, kterou nebude hlavní rozhodčí disciplíny schopný zodpovědět, bude se otázkou zabývat předseda závodů, hlavní rozhodčí a hlavní technik, kteří poté vydají rozhodnutí.

2.2.6 Všechno osobní lezecké vybavení může být kontrolováno a schváleno rozhodčím nebo technikem před každou disciplínou. Vybavení soutěžícího by mělo splňovat platné bezpečnostní normy a předpisy ve chvíli, kdy je vyzván k zahájení dané disciplíny. Pokud tomu tak není, měl by být soutěžící z dané disciplíny vyloučen. Odpovídající vybavení pro každou disciplínu je podrobně specifikováno v pravidlech jednotlivých disciplín, stejně tak jako na bodovacích formulářích disciplíny. Před vstupem do prostoru disciplíny je toto vybavení řádně zkontrolováno, záznam kontroly je evidován zaškrtnutím příslušných částí formuláře.

2.2.7 Všechny spojky s dlaňovou pojistkou v systému pro osobní zajištění musí být samo-uzavíratelné, samo-zamykatelné a musí být vyrobené v souladu s minimálními požadavky bezpečnostních standardů.

2.2.8 Šroubovací spojky musí být v souladu s minimálními požadavky bezpečnostních standardů a před použitím musí být pevně mechanicky utažené tak, aby nemohlo dojít k jejich povolení.

2.2.9 Karabiny používané pro osobní zajištění soutěžícího musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům a normám. Musí být samouzamykatelné, s dvojitou automatickou pojistkou – tj. k odjištění jejich zámků je třeba dvou na sobě nezávislých pohybů. Porušení tohoto pravidla mlže být důvod pro diskvalifikaci.

2.2.10 Karabiny a spojky používané k osobnímu zajištění nesmí soutěžící navzájem spojovat do řetězce.

2.2.11 V prvcích osobního zajištění nesmí být použit rychlospojný mechanizmus. Pokud se na tomto vybavení tento mechanizmus nalézá, musí být nahrazen výrobcem schválenou spojkou.

2.2.12 Soutěžící, rozhodčí, technici a jiné pověřené osoby musí pracovním prostoru soutěžní disciplíny nosit schválenou ochranu zraku. Na výslovné povolení hlavního rozhodčího disciplíny si může soutěžícíschválenou ochranu zraku krátce sundat za účelem vyčištění, výměny apod. Měření času v tomto případě pokračuje a čas nebude zastaven. Schválená ochrana zraku musí být odolná proti mechanickému poškození a spolehlivě chránit oči ze všech stran. Musí přinejmenším odpovídat platným bezpečnostním předpisům a normám.

2.2.13 Soutěžící, rozhodčí a technici musí v ohraničeném pracovním prostoru soutěžní disciplíny neustále nosit bezpečnostní přilby, které musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům a normám a být výrobcem pro dané použití schváleny. Soutěžící a technici pracující ve výšce v koruně stromu musí používat přilby schválené pro práci ve výškách.

2.2.14 Soutěžící, rozhodčí, technici a časoměřiči musí na sobě mít po celou dobu konání mistrovství odpovídající oblečení a obuv. Odpovídající obuví je míněna bota, která chrání chodidlo a kotník a která sestává z odpovídající podrážky a horní části obuvi. Svrchní část obuvi musí chránit nohu před propíchnutím. Podrážka by měla poskytovat potřebnou stabilitu při práci na zemi i ve výšce. Oficiální oblečení vydané závodníkům a rozhodčím musí být nošeno při disciplínách základního kola, mistrovského klání i slavnostního vyhlašování výsledků a předávání cen.

2.2.15 Soutěžící je povinen při pohybu ve výšce (u všech disciplín vyjma instalace lana do koruny) neustále používat prostředky osobního zajištění. Soutěžící musí být zajištěn po celou dobu výstupu, do koruny a během plnění disciplíny, až do doby, kdy sestoupí na zem.

2.2.16 Vhodné osobní zajištění vyžaduje, aby lezecké lano bylo vždy ukotveno nad lezcem.

2.2.17 Při jištěném šplhu po laně si soutěžící nesmí omotat Prusíkovu smyčku kolem své paže.

2.2.18 Porušení pravidla správného zajištění lezce ve výšce vede k udělení trestných bodů nebo k diskvalifikaci soutěžícího dle uvážení rozhodčích. Porušení pravidla platí i v případě, že lano soutěžícího je příliš prověšené (průvěs lana pod kolena závodníka), lezec spadne či se nachází v pozici, která může skončit jeho pádem nebo leze nad svým kotvícím bodem. Úmyslné porušení tohoto pravidla vede k okamžité diskvalifikaci.

2.2.19 Je povinností závodníků doložit, že veškerá lana a smyčky používaná pro osobní zajištění v systémech kdy dochází k jejich vzájemnému tření jsou výrobci deklarována jako vybavení určené pro toto použití.

2.2.20 Lana používaná pro dvoulanovou techniku (viz. příloha 5) musí mít min. průměr 11 mm a pevnost v tahu 22 kN. Lana pro výstup a statické lanové systémy musí mít min. průměr 10 mm a pevnost v tahu 22 kN. Pro jednolanový systém by měl účastník použít vybavení , která splňují parametry popsané v 2.2.1. a jsou schválená výrobcem pro statické lanové systémy jako samostatná zařízení. Zařízení by měla být kompatibilní s průměrem a konstrukcí použitého lana.

2.2.21 Všechny lana a komponenty použité v konfiguraci při ukotvení ke kmeni musí splňovat kritéria z 2.2.1. a být navzájem kompatibilní.

2.2.22 Lana na samosvorné uzle, které se pohybují po laně a jsou součástí systému osobního zajištění musí být použity ve dvojité konfiguraci pokud mají menší průměr než 10 mm, minimální povolený průměr lan je 8 mm a musí splňovat požadavky z odst. 2.2.1. Lana pro samosvorné uzly ve statických aplikacích, kde se uzel zatěžuje přibližně polovinou zatížení systému, musí mít průměr min. 6 mm a měly by být použity ve dvojité konfiguraci pokud mají průměr menší než 8 mm. Tato lana musí být vyrobena z vhodných materiálů, které jsou odolné vůči oděru a vysokým teplotám a jsou vyzkoušené při práci i záchranných akcích. Závodník musí provést test na laně, aby ukázal účinnost a seřízení všech samosvorných uzlů.

2.2.23 Lana použitá na kmenové smyčky musí mít průměr min. 10 mm, musí odpovídat pevnostním standardům pro lezecká lana a musí splňovat požadavky z odst. 2.2.1.

2.2.24 Nepracovní konec kmenové smyčky používané pro osobní zajištění musí mít bezpečné ukončení, jako například fixní koncový uzel, zapletené oko, zašité oko apod., takové velikosti, aby nebylo možné jeho protažení skrze polohovací zařízení (svěrný uzel, blokant apod.), nebo musí být tento konec bezpečně připojen k okům pro osobní zajištění sedacího úvazu / postroje stromolezce.

2.2.25 Pro účel jasnosti těchto pravidel: termín “lezecký uzel“ zahrnuje oba tradiční uzly vázané “prusíkovým lanem“ (Prusík, Francouzský prusík atd.), stejně tak schválené mechanické blokanty lezecké uzly nahrazující. Všechny lezecké uzly musí být před použitím na závodech schválené.

2.2.26 Prusíková smyčka musí být spojena minimálně dvojitou rybářskou spojkou. Jiné možnosti, včetně zapletených smyček, musí být předem schváleny hlavním technikem. Při jištěném šplhu smějí soutěžící používat pro osobní zajištění prusíkovací smyčku zajištěnou na laně Prusíkovým uzlem se šesti závity, uzlem Klemheist či jiným schváleným uzlem pro osobní zajištění.

2.2.27 Lezecké uzly by se neměly použít pro sestup při jednolanovém statickém systému, pokud nejsou součástí schválené konfigurace nebo dvoulanového systému.

2.2.28 Soutěžící nesmí umístit své ruce na či nad svěrný uzel, je-li použit na nehybném statickém laně, jako jediný prostředek osobního zajištění. První přestupek proti tomuto pravidlu bude trestán napomenutím či trestnými body, druhé porušení pravidla povede k diskvalifikaci.

2.2.29 Soutěžící, který používá mechanické blokanty jako součást lezeckého systému na statickém laně, je musí mít zajištěny záložním bezpečnostním systémem, který je chrání před jejich případným selháním. Mechanické blokanty na statickém laně mohou být zajištěna dalším blokantem na tomtéž laně či Prusíkovou smyčkou, která je umístěna nad nimi na stejném laně. Je-li k výstupu použito dvojité lano, obě strany lana musí být zajištěny nezávisle na sobě. Prusíkova smyčka musí splňovat požadavky dle bodu 2. 2. 22. a musí být schopna okamžitě sevřít lano a zachytit váhu soutěžícího v případě, že dojde k selhání mechanických blokantů. Jakýkoliv lezecký systém používající mechanické blokanty musí být předveden při kontrole vybavení a jeho použití podléhá rozhodnutí hlavního technika.

2.2.30 Účastníci můžou pracovat ze statického lanového systému pokud: se používá přímá konfigurace, zapojené blokanty nejsou součástí kotvícího systému. Kotvící systém musí obsahovat zabezpečení proti pádu vhodným uzlem, který nesmí být níž než 45 cm pod kotvícím systémem, nemusí být použito pokud je celý lezecký systém připojen na výstupové lano schváleným uzlem.. Celý systém musí být předveden a schválen při kontrole vybavení a jeho použití podléhá rozhodnutí hlavního technika.

2.2.31 Soutěžící nesmí umístit své ruce na či do bezprostřední blízkosti vaček mechanických blokantů pokud není bezpečně zajištěn druhým systémem. První přestupek proti tomuto pravidlu bude trestán napomenutím, druhé porušení pravidla povede k diskvalifikaci.

2.2.32 Soutěžící bude diskvalifikován, jakmile kdykoli v průběhu práce ve výšce upustí či mu spadne nějaké vybavení. Toto pravidlo se vztahuje pouze na aktuální měřenou část disciplíny. Soutěžící, který upustí či shodí (nevědomky či bez předchozího upozornění) vybavení dřív než se spustí časomíra disciplíny, bude poprvé napomenut. Podruhé bude z disciplíny diskvalifikován.

2.2.33 Závodník nesmí odhodit, spustit, ani upustit žádnou část vybavení nebo výstroje při práci ve výšce bez přechozího schválení od hlavního rozhodčího disciplíny. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci z disciplíny.

2.2.34 Závodník musí dát jasné zvukové varování (např. „pozor dole“) v každé situaci, kdy je možnost pádu jakéhokoliv předmětu (vybavení nebo části stromu). Pokud není specifikováno jinak v dané disciplíně vede porušení tohoto pravidla ke 3 trestným bodům, druhé porušení vede k diskvalifiakci z disciplíny.

2.2.35 Žádné vybavení pro osobní zajištění a osobní ochranu (sedací úvazy, kmenové smyčky, šplhadla apod.) nesmí být pozměněno tak, aby byla narušena jeho celistvost (např. vrtání děr do šplhadel nebo jejich svařování). Jakákoli změna v designu vybavení není přípustná, nebude-li schválena a písemně potvrzena samotným výrobcem vybavení.

2.2.36 Soutěžící při použití kmenové smyčky nesmí připevnit oba kotvící body systému do stejného bočního oka pro osobní zajištění na sedacím úvazu či postroji. Správné použití kmenové zahrnuje:

1/ Spojení bočního oka s protějším bočním okem na pro osobní zajištění na sedacím úvazu či postroj u horizontálního pracovního polohování. Tato konfigurace se nesmí použít při zavěšení.

2/ Připojení obou konců kmenové smyčky na boční oka sedacího úvazu která jsou určená pro zavěšení lezce výrobcem.

 3/ Spojení k pevnému nebo posuvnému centrálnímu bodu, jednoduchému nebo dvojitému může být také použito při zavěšení. (Pokud je použit centrální bod na sedáku pro zavěšení na kmenové smyčce (použité v jednolanové konfiguraci), která je obtočena okolo větve, musí být zajištěno správné namáhání spojovacích prvků systému (karabin).

2.2.37 Soutěžící mohou používat své ruční pilky i ruční pilky poskytnuté pořadatelem mistrovství. Všechny ruční pilky budou mít své zuby odstraněné či zakryté pro prevenci poranění nebo možnosti odříznutí soutěžních zvonků během závodu. Pilka držená v ústech povede k diskvalifikaci.

2.2.38 Ruční pilky pro mistrovství nebudou delší než 58 cm ani kratší než 33 cm (měřeno od špičky pilového listu ke konci rukojeti).

Práce v koruně

3.1 Popis disciplíny

Práce v koruně stromu je disciplínou, jež prověřuje schopnost lezce pohybovat se v koruně stromu pomocí lezeckého lana a sedacího úvazu. Příprava disciplíny jsou stejná jak pro muže, tak i pro ženy. Každý soutěžící startuje z předem dané startovní oblasti v koruně stromu a musí navštívit pět stanovišť v koruně, na každém stanovišti pak splnit konkrétní úkol. Každé stanoviště je vybaveno zvonečkem (nebo klaksonem). Soutěžící musí nejdříve zazvonit na zvonek (nebo klakson), než přejde na další stanoviště.

Závodník obdrží body za úspěšné dokončení úkolu na každém stanovišti a zazvonění na zvonek (nebo houkačku) ruční pilkou, rukou nebo pinohou dle požadavků stanoviště. Na některých stanovištích může závodník obdržet body za splnění dodatečných úkolů. Při nesprávném splnění dodatečných úkolů může závodník též ztratit body.

Dle uvážení rozhodčích závodník může získat subjektivní body za bezpečnost, ovládání, styl, rovnováhu a tvořivost. Hlavní rozhodčí disciplíny můlže udělit penalizační body za nebezpečné a nekontrolované jednání dle uvážení hlavního rozhodčího. Druhé nebezpečné a nekontrolované jednání může vyústit v diskvalifikaci.

Časový limit pro splnění disciplíny je 5 minut.

3.2 Pravidla disciplíny

3.2.1 Každý soutěžící by měl být vybaven a používat:

 • schválenou ochrannou přilbu,
 • schválenou ochranu zraku,
 • schválený stromolezecký sedací úvaz,
 • schválenou (polohovatelnou) kmenovou smyčku,
 • schválené lezecké lano,
 • vhodné oblečení a obuv a
 • schválenou ruční pilku s pouzdrem.

3.2.2 Veškeré vybavení a použité lezecké techniky soutěžícího musí odpovídat oborovým bezpečnostním standardům.

3.2.3 Kotvící bod lezecké lana závodníka je na předem určené pozici a je stejný pro všechny soutěžící. Soutěžící si může zvolit svou vlastní cestu mezi jednotlivými stanovišti i dráhu svého lezeckého lana, není-li hlavním rozhodčím disciplíny stanoveno jinak, ale vždy musí disciplínu zakončit sestupem do terče.

3.2.4 Jakmile se soutěžící představí rozhodčím disciplíny, je dotázán na případné otázky a jsou mu stručně připomenuty požadavky disciplíny.

3.2.5 Rozhodčí spouští časomíru od chvíle, kdy soutěžící zazvoní zvonkem či zatroubí na klakson na startovním stanovišti v koruně stromu. Čas přestanou měřit ve chvíli, kdy soutěžící sestoupí bezpečně na zem, a zcela odpojí své lezecké lano a lezecký uzel od sedacího úvazu.

3.2.6 Soutěžící musí být bezpečně zajištěn lezeckým lanem a / nebo kmenovou smyčkou po celou dobu práce ve stromě. Zjištění lezeckým lanem a kmenovou smyčkou je požadováno na každém stanovišti (ruční pila, pinoha, hod kolíku, a chůze po větvi) před zazvoněním na zvonek (viz. bod 2.2.36.). Jestliže soutěžící nesplní toto pravidlo, je varován a obdrží 3 penalizační body. Při druhém porušení pravidla správného zajištění lezce kmenovou smyčkou na stanovištích je soutěžící diskvalifikován. Soutěžící nemusí použít kmenovou smyčku před zazvoněním na zvonek na stanovišti při sestupu do terče.

3.2.7 Jestliže soutěžící zlomí velkou větev či předvádí, dle úsudku rozhodčích, nebezpečný způsob lezení, může obdržet trestné body nebo může být hlavním rozhodčím disciplíny diskvalifikován.

3.2.8 Pro obdržení bodů za stanoviště musí závodník splnit na stanovišti daný úkol. Pokud nedojde na stanovišti ke splnění úkolu závodník nezískává za toto stanoviště žádné plusové ani penalizační body.

3.3. Stanoviště ruční pila

3.3.1 Pro splnění úkolu na tomto stanovišti, soutěžící musí:

 • zajistit se kmenovou smyčkou,
 • před zazvoněním na zvonek zvolat varovný signál
 • zazvonit na zvonek ruční pilkou,

Pro dosažení maximálního počtu bodů by měl závodník také:

 • použít kmenovou (polohovací smyčku) správně/řádně,
 • držet ruční pilku při zazvonění na zvonek oběma rukama, před pokračováním na další stanoviště

3.4 Stanoviště hod kolíků

3.4.1 Pro splnění úkolu na tomto stanovišti, soutěžící musí:

  • zajistit se kmenovou smyčkou,
  • před zazvoněním na zvonek zvolat varovný signál
  • zazvonit listem ruční pily na zvonek.

Pro dosažení maximálního počtu bodů by měl závodník také:

 • použít kmenovou (polohovací smyčku) správně/řádně,
 • držet ruční pilku při zazvonění na zvonek oběma rukama před hozením prvního kolíku na terč,
 • zasáhnout terč na první hod.

3.4.2 Stanoviště je vybaveno dvěma kusy kolíků (větví) pro každého soutěžícího a terčem na zemi. Kolíky by měly být přibližně o délce 30 cm a průměru 5 cm. Terč by měl mít průměr v rozsahu od 75 do 125 cm.

3.4.3 Závodník nesmí hodit do terče oba kolíky najednou. Pokud závodník hodí oba kolíky najednou, nepočítají se body za žádný hozený kolík do terče.

3.4.4 Soutěžící obdrží 3 prémiové body, trefí-li kolíkem terč na první hod a kolík v něm zůstane celý ležet . Kolík nesmí do terče odskočit zvenčí.

3.4.5 Je-li jeho první hod neúspěšný, hází druhým kolíkem. Trefí-li kolíkem terč a kolík v něm zůstane celý ležet , obdrží 2 prémiové body. Soutěžící nemusí před hodem druhého kolíku na terč zvolat varovný signál.

3.4.6 Netrefí-li terč kolíkem ani podruhé, žádné prémiové body neobdrží.

3.5 Stanoviště s pinohou

3.5.1 Pro splnění úkolu na tomto stanovišti, soutěžící musí

 • zajistit se kmenovou smyčkou,
 • před zazvoněním na zvonek zvolat varovný signál
 • zazvonit pinohou na zvonek.

Pro dosažení maximálního počtu bodů by měl závodník také:

 • použít kmenovou (polohovací smyčku) správně/řádně,
 • zazvonit na zvonek při držení pinohy oběma rukama,
 • použít pracovní konec pinohy,
 • pinohu zavěsit zpět do správné polohy.

3.5.2 Soutěžící musí zazvonit na zvonek pracovním koncem pinohy, jinak obdrží tři trestné body.

3.5.3 Dříve než soutěžící opustí stanoviště, musí zavěsit pinohu na své původní místo. Neučiní-li tak, může být vrácen hlavním rozhodčím disiplíny na stanoviště, aby pinohu na správné místo zavěsil. Během této doby se soutěžícímu nadále měří jeho soutěžní čas a navíc obdrží 3 penalizační body.

3.6 Chůze po větvi

3.6.1 Pro splnění úkolu na tomto stanovišti, soutěžící musí:

 • zahájit plnění úkolu stanoviště dotykem alespoň jedné nohy na předem označeném místě na větvi (označení musí být min. 30 cm široké),
 • jít po této větvi až k zvonku,
 • zajistit se kmenovou smyčkou,
 • před zazvoněním na zvonek zvolat varovný signál
 • zazvonit na zvonek,
 • vrátit se po větvi zpět a dotknout se opět předem označeného místa,

Pro dosažení maximálního počtu bodů by měl závodník také:

 • použít kmenovou (polohovací smyčku) správně/řádně,
 • absolvovat návrat po větvi k předem označenému místu bez překročení výškového limitu záznamu olovnice.

3.6.2 Jakmile se soutěžící dotkne předem označeného místa na větvi, musí od něj směrem ke zvonku postupovat tak, aby byl stále minimálně jednou nohou v kontaktu s větví. Jestliže ztratí rovnováhu a spadne či se od větve zhoupne pryč, musí se vrátit před pokračováním plnění úkolu zpět na místo, v němž selhal. Hlavní rozhodčí disciplíny určí poslední místo bezpečného kontaktu soutěžícího s větví.

3.6.3 Jestliže soutěžící splní úspěšně úkoly stanoviště a zazvoní na zvonek bez překročení výškového limitu záznamu olovnice, obdrží 2, 4 nebo 6 prémiových bodů.

3.7 Sestup lezce na zem

3.7.1 Pro splnění úkolu na tomto stanovišti soutěžící musí:

 • zazvonit na zvonek nebo zmáčknout klakson rukou
 • před zazvoněním na zvonek zvolat varovný signál

Pro dosažení maximálního počtu bodů by měl závodník také:

 • přistát v terči ve vzpřímené poloze
 • přistát oběma chodidly uvnitř terče

3.7.2 Soutěžící, který při sestupu neudrží rovnováhu a dotkne se země jinou částí těla než chodidly, neobdrží 3 body za přistání s dotykem pouze chodidly.

3.7.3 Kruhovitý terč pro sestup lezce na zem má 2 m v průměru. Uprostřed terče je plný kruh 1m v průměru, označující vnitřní kruh terče.

3.7.4 Soutěžící může získat až 4 prémiové body za sestoupení do terče ve vzpřímené pozici. Závodník musí přistát na obě nohy bez přešlapování. Když závodník přistane nejprve jednou nohou, musí tato noha zůstat na stejné pozici ale může změnit orientaci, než přistane noha druhá. Potom bude určen počet bodů. Pokud závodník mění polohu chodidel po přistání ve snaze získat větší bodové hodnocení, neobdrží žádné prémiové body za sestup do terče.

3.7.5 Pokud se nějaká část chodidla dotýká hranic terče, je toto klasifikováno jako, že stojí za jeho vnější hranicí (např. jedna noha na hranici vnějšího terče a druhá mimo terč znamená 0 bodů)

3.7.6 Měření času disciplíny končí ve chvíli, kdy soutěžící bezpečně stojí na zemi a odepne se od svého lezeckého lana a lezeckého uzlu.

3.7.7 Nezazvoní – li soutěžící na zvonek nebo nezmáčkne-li klakson před vlastním sestupem na zem, neobdrží žádné body za stanoviště a navíc mu nebudou počítány body za celkový čas.

3.7.8 Začátek přistávací zóny, pod kterou se nesmí stromolezec dotknout kmene stromu, je určen páskou na kmeni. Soutěžící, který se dotkne stromu nebo jiných objektů pod úrovní této pásky neobdrží žádné bonusové body za přistání v terči. Závodník též neobdrží 3 bonusové body za přistání na obě chodidla ve stabilní poloze.

3.8 Hodnocení disciplíny (max. 80 bodů)

3.8.1 U práce v koruně jsou 3 nebo 5 rozhodčích. Pokud je jich 5, tak nejvíce a nejméně bodů bude vyškrtnuto a zbylé 3 budou zprůměrovány a to bude oficiální počet bodů.

3.8.2 Bodové hodnocení disciplíny závisí na dvou odlišných parametrech: hodnocení úkolů na jednotlivých stanovištích a celkovém čase.

3.8.3 Na stanovištích může soutěžící obdržet max. 50 bodů, za splnění předepsaných úkolů včetně volitelných prémiových bodů od rozhodčích.

3.8.4 Soutěžící neobdrží žádné body za úkol, který správně nesplnil. Pro obdržení bodů za stanoviště soutěžící musí splnit všechny body, tak jak je uvedeno v 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1 a 3.7.1.

3.8.5 Rozhodčí uloží soutěžícímu penalizační body za různé přestupky, včetně nesprávného zajištění soutěžícího kmenovou smyčkou, nevarování před zvoněním, použitím opačného konce pinohy nebo její špatné navrácení na místo.

3.8.6 Rozhodčí udělují volitelné body na každém stanovišti. Mohou udělit prémiové body za nadprůměrný výkon a naopak penalizační body za slabý výkon.

3.8.7 Disciplína je měřena na čas s max. bodovým ohodnocením 30 bodů.

3.8.8 Soutěžící s nejlepším výsledným časem získává 30 bodů.

3.8.9 Ostatní soutěžící obdrží o 1 bod méně za každých 10 sekund, jež překračují dosažený nejlepší čas.

3.8.10 Překročí-li soutěžící časový limit a nestihl disciplínu dokončit, nebo nezazvonil a zvonek na všech stanovištích, žádné body za čas neobdrží, obdrží pouze body (včetně bodů prémiových) za ty úkoly, které v časovém limitu stačil splnit. Bonusové nebo trestné body rozhodčích je možné přidělovat jen do uplynutí časového limitu (viz. 3.2.8).

3.8.11 V případě stejného počtu bodů soutěžící s rychlejším časem vítězí.

3.9 Trestné body

Povinné trestné body (trestné body jsou uděleny rozhodčími dané disciplíny):

Jedná se o přestupky, u nichž musí být soutěžícímu uděleny tři trestné body.

3.9.1 Špatné zajištění/nezajištění se kmenovou smyčkou na stanovišti.

3.9.2 Nezvolání varovného signálu před zazvoněním

3.9.3 Zazvonění na zvonek opačným koncem pinohy.

3.9.4 Nesprávné zavěšení pinohy na původní místo.

Volitelné trestné body (trestné body a varování jsou uděleny hlavním rozhodčím disciplíny):

Jedná se o přestupky, u nichž mohou být soutěžícímu uděleny tři trestné body.

3.9.5 Nebezpečné a nekontrolované sklouznutí/zhoupnutí lezce ke kmeni.

3.9.6 Nepovolený průvěs lezeckého lana nebo pohyb nad kotvící bod

3.9.7 Nebezpečná rychlost lezení či nebezpečný pohyb.

3.10 Diskvalifikace

Povinná diskvalifikace

3.10.1 Pád části jeho vybavení na zem.

3.10.2 Ponechání jakékoliv části vybavení v koruně stromu s výjimkou předinstalovaného lezeckého lana.

3.10.3 Zlomení velké větve (velikost větve, jejíž zlomení bude důvodem k diskvalifikaci soutěžícího, určí hlavní rozhodčí disciplíny před startem).

3.10.4 Opomenutí stálého zajištění alespoň k jednomu kotvícímu bodu ve stromě.

3.10.5 Pozdní příchod na disciplínu přesahující toleranci pěti minut.

3.10.6 Držení ruční pilky v ústech.

3.10.7 Nesportovní chování.

3.10.8 Druhé udělení volitelné penalizace (dle 3.9.5 – 3.9.7)

3.10.9 Druhé nepoužití kmenové smyčky v případech kde je vyžadována

3.10.10 Druhé nevarování zvoláním před zazvoněním

Záchrana zraněného

4.1 Popis disciplíny

Záchrana zraněného lezce z koruny stromu je časová disciplína, která testuje schopnost soutěžícího bezpečně vylézt ke zraněnému lezci který není schopen sestupu bez asistence a toho bezpečně spustit na zem. Příprava a pravidla disciplíny jsou stejná jak pro muže, tak i pro ženy.

Při prohlídce disciplín před zahájením závodů Hlavní rozhodčí disciplíny vysvětlí soutěžícím scénář poranění a události (příklady viz. příloha 3). Scénář poranění popisuje detaily zranění a situaci lezce ve které se ocitl. Soutěžící musí předvést vyhodnocení bezpečnosti lokality, zhodnocení stromu před výstupem, a vyhodnocení zranění. Soutěžící by měl použít veškeré povolené techniky k zajištění hladkého průběhu záchrany zraněného tak, aby nedošlo k nezvládnutí záchranné situace. Zraněný lezec (figurína) musí být na zem dopraven bezpečně, opatrně a efektivně. Soutěžící jako první osoba u úrazu, musí zkontrolovat aktuální stav stanoviště, dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy a zajistit, že jsou zavoláni místní záchranáři.

Zraněný lezec (figurína) se nachází v koruně stromu s vlastním sedacím úvazem a lezeckým lanem ve výšce mezi 6-7,5 m nad zemí. Váha zraněného lezce (figuríny) je 60-80 kg. Soutěžící musí vystoupit do koruny na předem připraveném laně, které je instalováno v koruně minimálně 4,5 m od zraněného lezce. Soutěžící musí zraněného lezce dopravit na zem do pěti minut.

Příprava disciplíny:

Zraněný lezec (resp. figurína) o hmotnosti 60-80 kg je zavěšen ve stromě na běžném lezeckém setu a sedacím úvazu, ve výšce ne více než 7,5 m nad zemí. Závodník do stromu musí vystoupit po předem nainstalovaném výstupovém laně, jehož osa je umístěna minimálně 4,5 m od poraněného lezce. Časový limit disciplíny je 5 minut .

4.2 Pravidla záchrany zraněného

4.2.1 Každý soutěžící musí mít toto vybavení:

 •  schválenou lezeckou bezpečnostní přilbu,
 • schválenou ochranu zraku,schválený stromolezecký sedací úvaz,
 • schválenou polohovatelnou kmenovou smyčku a
 • vhodné pracovní oblečení a obuv

4.2.2 Soutěžící musí vystoupit do koruny stromu po předem připraveném výstupovém laně.

4.2.3 Soutěžící nesmí používat lezecké lano zraněného lezce k vlastnímu výstupu či sestupu.

4.2.4 Soutěžící musí zraněného spustit na zem na laně zraněného nebo na jiném předem schváleném laně, výjimka může být v případě splnění pravidla 4.2.5.

4.2.5 Zraněný může být přemisťován a spouštěn na závodníkově lezeckém systému pouze pokud je použita figurína, která je již v době přípravy stanoviště zajištěna na schváleném nezávislém zachycovacím systému odpovídajícím bodu 4.2.6. Figurína musí zůstat zajištěná na nezávislém zachycovacím systému po celou dobu. Pokud je pro zvedání a spouštění zraněného použit lezecký systém závodníka, musí být kotvící bod dostatečně nadimenzovaný, aby zvládl zvýšené zatížení. Před tím než je figurína odjištěna z jejího lezeckého systému, musí být na lezeckém systému závodníka přidáno tření, které zajistí bezpečnou manipulaci s přidanou zátěží.

4.2.6 Při použití záchytného systému musí být použit celotělový postroj a figurína musí být zajištěna na zádovém oku. Záchytný systém musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům a normám. Systém musí být kalibrován na váhu figuríny a před závody musí být otestován zátěžovou zkouškou (pádem).

4.2.7 Před zahájením spouštění zraněného musí závodník zvolat slyšitelný varovný signál.

4.2.8 Jakmile se soutěžící představí rozhodčím disciplíny je dotázán na případné otázky a jsou mu stručně připomenuty požadavky disciplíny.

4.2.9 Čas se soutěžícímu měří od chvíle, kdy je hlavním rozhodčím disciplíny odstartován slovním příkazem „start“.

4.2.10 Soutěžící musí zůstat po celou dobu disciplíny, zajištěn na svém lezeckém laně nebo by měl být zajištěn kmenovou smyčkou

4.2.11 Soutěžící může provést záchranu zraněného pomocí předem připraveného výstupového lana v koruně (viz 2.2.29. a 2.2.30.), nebo si může pro záchranu zraněného do koruny vzít své vlastní lezecké lano.

4.2.12 Čas je soutěžícímu zastaven ve chvíli, kdy soutěžící dopraví zraněného (figurínu) bezpečně na zem a odepne lezecký systém zraněného (figuríny) od jeho sedacího úvazu. V případě spouštění lezce na lezeckém systému zachránce (viz. 4.2.5) se čas zastaví, když je figurína odepnuta od lezcova lezeckého systému.

4.2.13 Pokud uběhne časový limit disciplíny před odepnutím zachraňovaného lezce od lezeckého systému, závodník ukončí lezení a následuje pokynů hlavního rozhodčího disciplíny.

4.2.14 Závodník který překročí časový limit je zastaven a požádán o sestup. Závodník obdrží body pouze za ty úkoly, které v časovém limitu splnil. Závodník je i v tomto případě oprávněn obdržet body ze všech pěti bodovaných sekcí, i přes to že úkol připadající do dané sekce hodnocení nedokončil.

4.2.15 Použije-li soutěžící při výstupu do koruny techniku neschválenou k sestupu nebo k pohybu do boku, musí se před pohybem do boku zajistit kmenovou smyčkou, poté se zajistit některou z technik schválených pro sestup a pohyb do boku (lezecký systém) a pak pokračovat v záchraně. Maximální dovolená vzdálenost přesunu do boku směrem od výstupového lana, před povinností se zajistit na lezecký systém je určena hlavním rozhodčím disciplíny. První porušení překročení této vzdálenosti je řešeno varováním a druhé diskvalifikací.

4.2.16 Soutěžící může nechat v koruně stromu vybavení, které již pro záchranu zraněného nebude potřebovat. Dříve než vystoupí do koruny stromu, informuje o této skutečnosti hlavního rozhodčí disciplíny. Ten se postará o to, aby se vybavení soutěžícího ponechané ve stromě co nejrychleji dostalo na zem po skončení záchrany zraněného.

4.3 Hodnocení disciplíny (max. 50 bodů)

4.3.1 U záchrany zraněného je 3 nebo 5 rozhodčích. Pokud je jich 5, tak nejvíce a nejméně bodů bude vyškrtnuto a zbylé 3 budou zprůměrovány a to bude oficiální počet bodů.

4.3.2 Nejvýše je uděleno celkově 45 bodů z 6 bodovaných sekcí. Každá z 6 bodovaných sekcí je ohodnocena maximálně 7 nebo 13 body (viz. níže):

– analýza rizik a záchranný plán                                                       7 bodů

– výstup do koruny a přesun ke zraněnému                                       7 bodů

– zajištění zraněného a manipulace s ním                                         13 bodů

– sestup na zem                                                                              7 bodů

– uložení zraněného / manipulace na zemi                                        11 bodů

4.3.3 Až 5 prémiových bodů získávají soutěžící dle dosaženého času

– 0 až 15 sekund nebo méně pod časový limit                                   0 bodů

– 15,01 až 30 sekund pod časový limit                                              1 bod

– 30,01 až 45 sekund pod časový limit                                              2 body

– 45,01 až 60 sekund pod časový limit                                              3 body

– 60,01 až 75 sekund pod časový limit                                              4 body

– 75,01 a více pod časový limit                                                         5 bodů

4.3.4 V případě shodného počtu bodů, vyhrává disciplínu soutěžící s nejrychlejším časem.

4.4 Penalizace

Volitelná penalizace body

 Tři trestné body a hlasité varování jsou uděleny hlavním rozhodčím disciplíny

4.4.1 Nepovolený průvěs lezeckého lana nebo pohyb nad kotvící bod.

4.4.2 Nebezpečné a nekontrolované sklouznutí/zhoupnutí lezce.

4.4.3 Příliš rychlý nebo nebezpečný pohyb.

4.4.4 Opomenutí vydat hlasové varování pokud to situace vyžaduje (s výjimkou zahájení sestupu se se zraněným lezcem)

4.5 Diskvalifikace

Povinná diskvalifikace

O diskvalifikaci rozhoduje hlavní rozhodčí disciplíny):

4.5.1 Pád části jeho vybavení na zem

4.5.2 Odjištění na stromě, soutěžící musí být zajištěn minimálně jedním jištěním.

4.5.3 Pozdní příchod na disciplínu přesahující toleranci pěti minut.

4.5.4 Nesportovní chování.

4.5.5 Zlomení velké větve (velikost větve bude určena hlavním rozhodčím disciplíny před startem disciplíny).

4.5.6 Neoprávněné zacházení s nezávislým zachycovacím systémem figuríny (viz. 4.2.5. a 4.2.6.).

4.5.7 Nedostatečné zajištění přidaného tření pro zvýšenou váhu figuríny (viz. 4.5.2.).

4.5.8 Držení ruční pilky v ústech.

4.5.9 Druhé udělení volitelné penalizace (dle 4.4.1 – 4.4.4)

Instalace lana do koruny

5.1 Popis disciplíny

Instalace lana do koruny je časově měřená disciplína, jež ověřuje schopnost soutěžícího přesně umístit vrhací lanko s váčkem a/nebo lezecké lano do koruny stromu ve výšce mezi 10-20 m. Soutěžící se snaží pomocí vrhacího lanka nebo lezecké lana zasáhnout dvě z osmy předem označených rozvětvení. Cílová rozvětvení mohou být umístěna buď na jednom stromě (tj. 4 na každé straně stromu) nebo ve skupině stromů tak, aby bylo možno rozlišit dvě samostatné skupiny po 4 terčích. Tato rozvětvení jsou bodově ohodnocena dle obtížnosti jejich nahození za 9, 7, 5 a 3 body. Každý soutěžící má k dispozici neomezený počet hodů v časovém limitu 6 minut, ale bodovat může pouze na jednom terči na každé straně stromu. Jeden hod může být použit pro bodování na terči na každé straně stromu.

Soutěžící může lankem nebo lanem na stromě manipulovat. Touto manipulací může být i spojení více lanek nebo lezeckých lan dohromady. Úspěšný hod je soutěžícímu započítán do bodování jedině tehdy, je-li vrhací lanko nebo lano umístěno v označeném rozvětvení a oba jeho konce visí z rozvětvení paralelně dolů a dotýkají se země (jako „dotýkají se země“ se počítá i to, když závodník drží oba konce a stojí sám na zemi). Mezi oběma částmi lana nesmí být žádné větve. Lanka (lana), která jsou v koruně přidána navíc pro manipulaci, musí být odstraněna ze stromu před skončením časového limitu, jinak bude soutěžícímu udělen jeden trestný bod za každé lanko (lano) navíc.

Další prémiové body obdrží soutěžící za instalaci lezeckého lana na každé straně stromu. Lezecké lano musí být přetažené přes rozvětvení oběma svými konci dotýkajícími se země. Hodnota prémiových bodů za instalaci lana závisí na obtížnosti náhozu. Počet a způsob bodování náhozu a instalace lanka nebo lana je patrný z bodu 5.3.4.

Soutěžící také mohou obdržet body za rychlost (viz. 5.3.6). Aby soutěžící mohl obdržet tyto body, musí soutěžící získat body v každé skupině terčů.

 

5.2 Pravidla disciplíny

5.2.1 Každý soutěžící musí být vybaven a používat:

 • schválenou lezeckou bezpečnostní přilbou,
 • schválenou ochranou zraku a
 • vhodným oblečením a obuví

5.2.1 Vrhací lanko či lezecké lano smí soutěžící vrhat rukou do rozvětvení pouze z předem vymezené pracovní plochy disciplíny. Po přetažení lanka nebo lana může být použita některá z technik pro jeho manipulaci pro dosažení správné pozice. Zařízení pro instalaci lana / lanka do koruny stromu , jako např. praky, luky, samostříly apod. nesmí soutěžící používat.

5.2.1 Soutěžící mohou použít max. 2 lezecká lana a max. 3 vrhací lanka.

5.2.1 Soutěžící mohou používat lanka a lana pro tuto disciplínu předem připravená, nebo mohou používat vrhací lanka a lezecká lana vlastní, jsou-li předem schválena rozhodčími.

5.2.1 Soutěžící oznámí hlavnímu rozhodčímu disciplíny, že je připraven. Měření času začíná po odstartování hlavním rozhodčím disciplíny hlasovým příkazem (např. „start“).

5.2.1 Soutěžící může házet na libovolná větvení, v jakémkoli pořadí a kolikrát chce. Jakmile je lanko/lano na stromě, může s ním závodník manipulovat do požadované pozice. Pokud je vrhací lanko mimo terč a lezecké lano je přetaženo do terče, ale čas vypršel, než byly oba konce lana na zemi, body za nahození mohou být uznány pouze, pokud byl nához správně registrován před koncem časového limitu. To zahrnuje i spojení více lanek/lan dohromady k provedení manipulačních technik.

5.2.1 Body za platný hod jsou soutěžícímu uděleny pouze tehdy, když:

 • je vrhací lanko/lezecké lano uvnitř označeného terče (bez dalších částí stromu mezi lany)
 • závodník, který stojí na zemi, drží oba konce lanka,
 • a závodník požádá hlavního rozhodčího disciplíny o registraci hodu.

Za terč se považuje i celá šířka pásky, která ho označuje. Pokud závodník vrhá lezeckým lanem, a jsou splněny výše uvedené podmínky, dostává body za obojí – hod i instalaci.

5.2.1 Po požádání o registraci rozhodčí zhodnotí, zda nához splňuje kritéria v bodě 5.2.7.

5.2.1 Pokud se rozhodčí rozhodnou, že hod není platný, soutěžící je upozorněn a hod nebude zaregistrován. Je na odpovědnosti soutěžícího, aby se ujistil, zda rozhodčí hod uznali.

5.2.1 Soutěžící smí bodovat pouze dvakrát (1x na každé straně stromu) a to tehdy, je-li hod uznán rozhodčími a je jimi zaregistrován.

5.2.1 Požádá-li soutěžící rozhodčí o registraci svého hodu a ti jeho žádosti vyhoví, toto rozhodnutí již nemůže změnit.

5.2.1 Soutěžící, který zlomí při nahazování větev v rozmezí mezi minimální a maximální povolenou velikostí, bude penalizován 1 trestným bodem za každou zlomenou větev. To neplatí, pokud je vyhodnoceno hlavním rozhodčím disciplíny, že zlomení nebylo způsobeno nadbytečnou silou působenou na větev. Třetí zlomená větev vede k diskvalifikaci. Minimální a maximální průměr větve bude určen hlavním rozhodčím disciplíny před začátkem závodů.

5.2.1 Soutěžící, který zlomí větev větší než je maximální určená velikost, musí být diskvalifikován. To neplatí, pokud je vyhodnoceno hlavním rozhodčím disciplíny, že zlomení nebylo způsobeno nadbytečnou silou působenou na větev.

5.2.1 Čas disciplíny se zaznamená tehdy, jsou-li obě lezecká lana soutěžícího úspěšně instalována v rozvětveních, když o zastavení času požádá závodník nebo vypršel-li stanovený časový limit.

5.2.1 V případě shodného bodového ohodnocení několika soutěžících vyhrává v této disciplíně soutěžící s nejrychlejším časem. V případě shodného výsledného času vyhrává soutěžící s rychlejším časem prvního registrovaného hodu.

5.2.1 Čas prvního registrovaného náhozu je zaznamenáván pouze pro účely nerozhodného výsledku. Čas prvního registrovaného náhozu se zaznamenává v době, kdy závodník zažádá o registraci lanka nebo lana.

5.2.1 Časový limit pro tuto disciplínu je 6 minut. Na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího disciplíny může být ale tento limit změněn.

5.2.1 Soutěžící musí instalovat alespoň jedno lezecké lano v časovém limitu. Pokud není žádné lano v časovém limitu instalováno, jsou z nasbíraných bodů odečteny tři trestné body.

5.2.1 Za každé lano nebo vrhací lanko , které není zaregistrováno a je na konci disciplíny v koruně stromu, obdrží soutěžící jeden trestný bod.

5.2.1 Pokud je vrhací lanko v místě označeného rozvětvení, musí být registrováno hlavním rozhodčím disciplíny vyřčením „registrováno“ před tím, než bude soutěžící nahazovat znovu. Pokud lanko nebude, před dalším hodem, zaregistrováno hlavním rozhodčím disciplíny, nebude v dalším průběhu disciplíny za nához obodováno. Pro získání bodů za nához na stejné straně stromu musí být použito jiného vrhacího lanka nebo musí být toto lanko sundáno. Pokud nezaregistrované lano zůstane v koruně stromu na konci disciplíny, soutěžící obdrží jeden trestný bod.

5.2.1 Jestliže se lezecké lano navázané na vrhací lanko soutěžícího samovolně odpojí a spadne na zem před tím, než bylo nainstalováno do bodovaného rozvětvení, nebude soutěžící diskvalifikován za pád svého vybavení z koruny stromu na zem.

5.2.1 Jestliže před tím, než lano spadlo, nebyl nához registrován, soutěžící může lanko nebo lano použít na stejnou stranu stromu pro opětovný nához..

5.2.1 Soutěžící, který nemůže v případě pádu lana dosáhnout na konec vrhacího lanka pro navázání lana (registrovaného nahození), končí na této straně stromu. Závodník obdrží body pouze za nahození, které bylo řádně registrováno.

5.2.1 Jestliže vrhací váček nebo lezecké lano soutěžícího opustí označenou závodní plochu během hodu, manipulace nebo shazování ze stromu, obdrží soutěžící 3 trestné body. Stane-li se tak podruhé, soutěžící bude diskvalifikován z disciplíny.

5.2.1 Před hodem nebo sundáváním lanka s váčkem zahlásí soutěžící výstrahu (např. „hlava“) a počká na souhlas hlavního rozhodčího disciplíny. Stejně tak bude soutěžící postupovat i v případě manipulace lanka s váčkem ve větvení s možností pádu váčku. Nesplnění povinnosti varování znamená jeden trestný bod za každé porušení tohoto pravidla. Pokud bude toto pravidlo porušeno třikrát, bude závodník diskvalifikován.

5.3 Hodnocení disciplíny (max. 30 bodů)

5.3.1 Rozhodčí mohou zaregistrovat soutěžícím pouze dva hody. Jeden za každý set terčů (stranu stromu).

5.3.1 Rozhodčími bude zaznamenán čas prvního zaregistrovaného náhozu, stejně jako čas registrace druhého náhozu (a/nebo instalace lezeckých lan).

5.3.1 Nejvyšší (nebo nejobtížnější) rozvětvení je oceněno 9vbody, středně vysoké rozvětvení je oceněno 7- a 5body a nejnižší (nebo nejjednodušší) 3body.

5.3.1 Bonusové body jsou přičteny za instalaci lana skrze jedno rozvětvení na každé straně stromu.

9 bodů za hod = 4 body za instalaci, 7 bodů za hod = 3 body za instalaci, 5 bodů za hod = 2 body za instalaci a 3 body za hod = 1 bod za instalaci.

5.3.1 Soutěžící, který v časovém limitu nenainstaluje ani jedno lezecké lano získá 3 trestné body.

5.3.1 Soutěžící také mohou obdržet body za rychlost. Za rychlost jsou body přiděleny následovně:

– při dokončení disciplíny do 3 minut                                                          4 body

– za dokončení disciplíny od 3:00.01 do 4:00.00 minut                                3 body

– za dokončení disciplíny od 4:00:01 do 4:30.00 minut                                2 body

– za dokončení disciplíny od 4:30.01 do 5:00.00 minut                                1 bod

– za dokončení disciplíny od 5:00.01 do 6:00.00 minut                                0 bodů

Soutěžící musí skórovat v obou skupinách zadaných terčů (stranách stromu), aby mohli             obdržet tyto body.

5.3.1 Soutěžící může obdržet max. 18 bodů za instalaci vrhacího lanka do rozvětvení (9 bodů na každé straně stromu) a dalších max. 8 bodů (4 body na každé straně stromu) za instalaci lezeckých lan. Soutěžící může také obdržet maximálně 4 body za dokončení disciplíny do 3:00.00 minut.

5.3.1 Konečné umístění soutěžícího závisí na počtu získaných bodů, vítězem je soutěžící s nejvyšším dosaženým počtem bodů.

5.3.1 V případě dvou a více shodných bodových ocenění, vítězí soutěžící s nejrychlejším časem. Je-li však i čas dvou či více soutěžících shodný, vítězí soutěžící s nejrychleji registrovaným prvním hodem.

Příklad bodování:

Soutěžící A

Získal 9 bodů za nahození nejvyššího rozvětvení a 4 body za instalaci lezeckého lana do něj na jedné straně stromu. Dále získal 5 bodů za nahození středně vysokého větvení na druhé straně stromu, ale obdržel 1 trestný bod za neupozornění rozhodčího a časový limit mu vypršel dříve, než stačil do rozvětvení instalovat lezecké lano.

Celkové skóre = 9+4+5-1=17 bodů, čas 6:00 minut.

 

Soutěžící B

Získal 7 bodů za nahození středního rozvětvení a 3 body za instalaci lezeckého lana do něj na jedné straně stromu . Dále získal 5 bodů za nahození středně vysokého větvení na druhé straně stromu a 2 body za instalaci lezeckého lana do něj. Finální čas měl 3 :54 a obdržel 3 body za rychlost.

Celkové skóre = 7+3+5+2+3=20 bodů, čas 3 :54 minut.

 

Soutěžící C

Získal 9 bodů za nahození nejvyššího rozvětvení na jedné straně stromu a 9 bodů za nahození nejvyššího větvení na druhé straně stromu, ale časový limit mu vypršel dříve, než stačil do rozvětvení instalovat lezecké lano. Obdržel tak 3 trestné body za nenainstalování žádného lana.

Celkové skóre = 9+9-3=15 bodů, čas 6:00 minut.

 

Soutěžící D

Získal 9 bodů za nahození nejvyššího rozvětvení na jedné straně stromu a 4 body za instalaci lezeckého lana do něj . Na druhé straně stromu se soutěžícímu zaseklo lanko, které nelze odstranit. Soutěžící nahodí dalším lankem na středně vysoké rozvětvení za 5 bodů. V tuto chvíli soutěžící D požádá hlavního rozhodčího disciplíny o zastavení času. Soutěžící D dostane jeden trestný bod za ponechání lanka navíc na stromě.

Celkové skóre = 9+4+5-1=17 bodů, čas 5:46 minut.

 

Celkové pořadí soutěžících je toto: 1. místo A, 2. místo D, 3. místo C, 4. místo je B.

5.4 Trestné body

Povinné trestné body:

Soutěžící bude penalizován za tyto přestupky:

5.4.1 3 trestné body za nenainstalování lezeckého lana ani do jednoho rozvětvení.

5.4.1 1 trestný bod za každé neregistrované lanko/lano navíc či zaseknutý vrhací váček v koruně po skončení časového limitu

5.4.1 3 trestné body za pád vrhacího váčku nebo lana mimo závodní plochu.

5.4.1 1 trestný bod za zlomení větve o průměru v rozmezí stanoveným hlavním rozhodčím disciplíny před závody. Mohou být uděleny pouze dva jednobodové trestné body při třetím zlomení větve v definovaném rozmezí dochází k diskvalifikaci.

5.4.1 1 trestný bod za neupozornění rozhodčího a nečekání na odpověď hlavního rozhodčího disciplíny před házením či sundáváním vrhacího lanka s připojeným váčkem z koruny. Mohou být uděleny pouze dva jednobodové trestné body, potřetí bude závodník diskvalifikován.

5.5 Diskvalifikace

Povinná diskvalifikace

5.5.1 Pozdní příchod na disciplínu přesahující toleranci pěti minut.

5.5.1 Dva pády (vrhacího váčku nebo lana) mimo vyznačenou plochu disciplíny.

5.5.1 Třetí nevarování či nevyčkání potvrzení při varování .

5.5.1 Nesportovní chování.

5.5.1 Zlomení třetí větve o průměru v rozmezí stanoveným hlavním rozhodčím disciplíny před závody.

Volitelná diskvalifikace dle rozhodnutí hlavního rozhodčího disciplíny za:

5.5.1 Zlomení větve o větším průměru určeným hlavním rozhodčím před zahájením soutěže.

Výstup po větvích

6.1 Popis disciplíny

Tato disciplína ověřuje schopnost soutěžícího vylézt ze země po stromě předem připravenou trasou do výšky přibližně 18metrů. Závodník je jištěn bezpečnostním systémem. Disciplína je časově měřena a závodník, který dosáhne a zazvoní na poslední zvonek trasy v nejkratším čase, vítězí. V soutěžní dráze může být umístěn více než jeden zvonek. V tomto případě je pro splnění disciplíny nutné zazvonit popořadě na všechny zvonky.

 

6.2 Pravidla disciplíny

  • Každý soutěžící musí být vybaven a používat:
 • schválenou bezpečnostní lezeckou přilbu,
 • schválenou ochranou zraku,
 • schválený stromolezecký sedací úvaz a
 • vhodné oblečení a obuv.
  • Soutěžící musí být zajištěn na schváleném lezeckém laně pomocí svěrného uzle nebo jiného zařízení. Nestranná osoba poskytuje zajištění soutěžícímu po celou dobu lezení.
  • Soutěžící upozorní rozhodčí, že je připraven a čeká na signál hlavního rozhodčího disciplíny, že časoměřiči jsou připraveni.
  • Soutěžícímu je měřen čas od chvíle, kdy opustí druhým chodidlem zem.
  • Rozhodčí přestanou měřit soutěžícímu čas v okamžiku, kdy zazvoní na cílový zvonek.
  • Soutěžící musí postupovat po předem připravené trase a po celou dobu zůstat zajištěn na lezeckém laně.
  • Soutěžící je povinen po svém výstupu sestoupit z koruny na zem stejnou cestou a připravit trasu pro dalšího soutěžícího.
  • Při zajištění technikem, nesmí pro výstup použít část lezeckého lana vedoucí od sedacího úvazu ke kladce na vrcholu trasy. Pokud tak učiní, bude poprvé upozorněn a podruhé diskvalifikován.
  • Pro pomoc při výstupu může soutěžící použít část lana vedoucí z vrcholové kladky na zem. Smí také používat lan k tomu na trase připravených.
  • Určité větve mohou být označeny páskou která vymezuje limity za které se soutěžící nesmí dotknout. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla poprvé je přidělen 1 trestný bod, při druhém porušení bude soutěžící diskvalifikován.
  • Soutěžící, který zlomí větev větší, než předem určená velikost, může být dle rozhodnutí hlavního rozhodčího diskvalifikován.

 

6.3 Bodové hodnocení disciplíny (max. 15 bodů) – pokud je v roce 2017 realizována disciplína jištěného šplhu místo jištěného výstupu po větvích je bodové hodnocení 20 bodů

  • U výstupu po větvích jsou 3 nebo 5 časoměřičů. Pokud je jich 5, tak nejlepší a nejhorší čas bude vyškrtnut a zbylé 3 budou zprůměrovány pro získání oficiálního času.
  • Hodnocení disciplíny je založeno pouze na nejrychlejším čase.
  • Nejrychlejší soutěžící vyhrává a získává 15 bodů.
  • Ostatní soutěžící bodují dle rozdílu jejich času (v sekundách) od času vítěze.
  • Za každé 2 sekundy ztráty od vítězného času je soutěžícímu odečten jeden bod od nejvyššího bodového ocenění 15ti, bodů.

Příklad bodování:

Nejrychlejší soutěžící vyhrál s časem 2min 27,46sec (147,46 sekund ).

Druhý soutěžící disciplínu ukončil v čase 2min 41,82sec (161,82 sekund ).

Rozdíl časů je 14,36 sekund = 7,18 bodů.

Nejrychlejší soutěžící obdrží 15 bodů; druhý nejrychlejší pak 7,82 bodů. (15-7,18).

 

6.4. Trestné body

Povinné trestné body

6.4.1     Dotyk větve za vymezující páskou znamená ztrátu 1 bodu

6.5 Diskvalifikace

Povinná diskvalifikace

Soutěžící bude diskvalifikován za následující přestupky:

6.5.1.    Při druhém použití části lezeckého lana mezi sedacím úvazem a kladkou pro výstup

6.5.2     Pád části lezeckého vybavení soutěžícího na zem

6.5.3     Odjištění soutěžícího.

6.5.4     Pozdní příchod na disciplínu přesahující toleranci pěti minut.

6.5.5     Nesportovní chování.

6.5.6     Druhý dotyk soutěžícího za vymezující pásku.

            Volitelná diskvalifikace dle rozhodnutí hlavního rozhodčího disciplíny za:

6.4.6     Nebezpečné nekontrolované zhoupnutí.

6.4.7.    Skoky nebo přeskoky vytvářející nebezpečné průvěsy lana.

6.4.8.    Zlomení velké větve (velikost větve bude určena před zahájením hlavním rozhodčím disciplíny).

Výstup po laně

7.1 Popis disciplíny

Výstup po laně ověřuje schopnost lezce použít efektivně a bezpečně jím vybraný a schválený výstupový systém. Disciplína ověřuje schopnost soutěžícího připojit výstupový systém na instalované lano, výstup ke zvonku a přejištění se na slaňovací systém. Vlastní sestup není součástí disciplíny. Body jsou získány za rychlost a za dosažení definovaných bezpečnostních kritérií.

Příprava disciplíny

Výška pro výstup je pro muže i pro ženy stejná a pohybuje se v rozmezí 12 až 25 m Finálový zvonek musí být horizontálně vzdálen od výstupového lana 38 cm.

Pří disciplíně jsou zaznamenávány tři časové údaje: čas přípravy na výstup (připojení výstupového systému na výstupové lano), čas výstupu (výstup od země k instalovanému zvonku) a čas přejištění na sestup (změna výstupového systému na slaňovací). Výstupové systémy s mechanickým pohonem nesmí v´být při disciplíně použity.

Výstupová lana mohou být připravena ve třech konfiguracích (viz. příloha 7) na spustitelném kotvícím bodě. Pro výstup na laně mohou být použity jakékoliv kombinace mechanických pomůcek a uzlů v systému schváleném při kontrole vybavení. Výstupový systém včetně způsobu přejištění pro sestup bude představen během kontroly vybavení. Při schválení bude jeho konfigurace zaznamenána na bodovací formulář soutěžícího. Systém použitý při vlastní disciplíně musí být stejný jako systém zaznamenaný během kontroly vybavení.

Výstupová lana musí být připojena ke spustitelnému kotvícímu bodu, kontrolovanému technikem. Navíc musí být při výstupu instalován nezávislý zajišťovací systém ke kterému musí být soutěžící zajištěny po celou dobu pohybu nad zemí.

7.2 Pravidla disciplíny

  • Každý soutěžící by měl být vybaven a používat: Soutěžící musí po celou dobu disciplíny mít
 • schválenou bezpečnostní lezeckou přilbu,
 • schválenou ochranu zraku,
 • schválený výstupový a slaňovací systém ,
 • schválenou prusíkovou smyčku,
 • schválený stromolezecký postroj se zádovým okem pro zachycení pádu (v případě požadavku bude poskytnut pro dodatečné zajištění lehký celotělový postroj přes který může být navelčen lezcův sedací úvaz),
 • vhodnou obuv a oblečení.
  • Každý soutěžící může konfigurovat výstupové lano na spustitelném kotvícím bodě jakýmkoliv způsobem dodpovídajícím příloze 7. Kotvící bod bude spuštěn pro každého soutěžícího tak aby si přizpůsobil / odsouhlasil konfiguraci výstupového lana. Soutěžící mohou použít předem připravené lezecké lano, anebo ho může dle vlastního uvážení nechat vyměnit za vlastní schválené lezecké lano, výměna probíhá před časově měřenou částí disciplíny.
  • Hlavní technik ověří zda konfigurace výstupového setu a slaňovacího systému odpovídá konfiguraci zaznamenané na bodovací formulář soutěžícího při kontrole vybavení. Pokud tomu tak není nebude soutěžícímu umožněno se disciplíny zúčastnit.
  • Po celou dobu pohybu soutěžícího ve výšce musí být zajištěno jeho druhé nezávislé zajištění.
  • Soutěžící musí být zajištěn k nezávislému zajištění po celou dobu účasti v této disciplíně.
  • Technik musí u každého soutěžícího ověřit funkčnost a nastavení nezávislého zajištění. Soutěžící musí testem na laně demonstrovat efektivnost a seřízení jistícího systému proti pádu.
  • Soutěžící mohou mít veškeré vybavení plně připraveno a sestaveno avšak bez připojení na výstupové lano. Před slovním odstartováním hlavním rozhodčím disciplíny příkazem „start“ nesmí být na výstupové lano připevňovány žádné dodatečné zátěže nebo uzly. U všech lezeckých systémů kde dochází k pohybu lana musí být před jejich instalací udělán na pohyblivém konci lana pojistný (koncový) uzel.

Čas přípravy na výstup

 • Soutěžící musí započít disciplínu z prostoru vymezeným kruhem o průměru 1 m ve vzdálenosti středu tohoto kruhu 3 m od výstupového lana.
 • Soutěžící upozorní hlavního rozhodčího disciplíny až bude připraven zahájit soutěž a vyčká až hlavní rozhodčí upozorní časoměřiče a techniky na blížící se zahájení disciplíny
 • Pro přípravu jsou měřeny 3 nezávislé časomíry. Čas se začíná měřit když hlavní rozhodčí disciplíny udělí slovní příkaz „start“
 • Po odstartování disciplíny hlavním rozhodčím soutěžící vystoupí ze startovního kruhu a připojí na výstupové lano a sedací úvaz / postroj kompletní výstupový systém včetně všech pojistných uzlů, nožních smyček, pomocných smyček apod. Poté soutěžící provede test funkčnosti výstupového systému na laně při kterém zvedne obě nohy ze země a ruce umístí mimo výstupové lano. Hmotnost těla musí být zachycena výstupovým systémem a nesmí ležet na pomocných komponentech. Provedení testu je signál hlavnímu technikovi disciplíny že soutěžící dokončil přípravu. Během zátěžového testu se nesmí žádná část těla soutěžícího dotýkat země.
 • Časomíra zastaví stopky poté co hlavní technik disciplíny, na základě provedení testu funkčnosti soutěžícím (dáním rukou od těla a zvednutím obou chodidel ze země) řekne příkaz „čas“
 • Po zaznamenání času hlavní technik disciplíny zkontroluje a potvrdí správnost instalace výstupového systému.
 • Pokud nebyla příprava výstupového systému úspěšná (systém nefunguje nebo nemá požadované bezpečnostní prvky) nebudou body za čas přípravy uděleny.
 • Pokud nejsou propojeny některé prvky osobního zajištění nebo jsou připojeny nesprávně budou navíc přiděleny 3 trestné body. Je odpovědností soutěžícího zajistiti správnou a kompletní instalaci výstupového sytému před provedením zátěžového testu (signalizováním hlavnímu technikovi disciplíny)
 • Poté co je systém plně zkontrolován může soutěžící sestoupit zpátky na zem. V tomto čase má soutěžící možnost seřídit výstupový systém před zahájením vlastního výstupu. Nesmí být však vyměňovány žádné komponenty výstupového systému. Pokud soutěžící musí doplnit či změnit komponenty ztrácí body za čas přípravy.
 • Časoví limit pro přípravu je 90 sekund

Čas výstupu

 • Soutěžící upozorní hlavního rozhodčího disciplíny že je připraven a vyčká až hlavní rozhodčí upozorní časoměřiče a techniky na blížící se zahájení výstupu
 • Pro přípravu jsou měřeny 3 nezávislé časomíry. Čas se začíná měřit poté co druhá noha soutěžícího opustí zem.
 • Časomíra zastaví poté co soutěžící zazvoní na zvonek na konci výstupu rukou
 • Časový limit pro výstup je 60 sekund

Čas přejištění na sestup

 • Pro přípravu jsou měřeny 3 nezávislé časomíry. Čas se začíná měřit poté co soutěžící zazvoní na zvonek na konci výstupu
 • Okamžitě po zazvonění na zvonek se musí soutěžící přejistit na schválený slaňovací systém. Všechny součásti výstupového systému které mohou negativně ovlivnit sestup musí být z výstupového lana odstraněny tak, aby soutěžící mohl zahájit sestup bez komplikací (např. nožní blokant musí být z lana odepnutý, ale výstupové blokanty mohou na laně zůstat pokud byly předtím odepnuty z postroje či sedacího úvazu soutěžícího)
 • Před druhým zazvoněním na zvonek (kdy končí měření času přejištění na sestup) musí být všechno vybavení musí být přichyceno k lezci nebo k výstupovému lanu. Blokanty zůstávající na výstupovém laně musí zůstat v aktivní poloze. Při porušení tohoto pravidla nebudou uznány body za čas přejištění na sestup.
 • Časomíra měřící čas přejištění na sestup zastaví stopky při druhém zazvonění soutěžícího na zvonek.
 • Technik v koruně stromu musí ověřit že slaňovací systém je správně nainstalován a jeho funkce není ovlivněna žádnými ponechanými komponenty výstupového systému. Pokud nebude slaňovací systém v pořádku a funkční, soutěžící neobdrží body za čas přejištění na sestup.
 • Po kontrole slaňovacího systému technikem v koruně stromu musí soutěžící z výstupového lana odstranit všechny ponechané komponenty výstupového systému. Poté co soutěžící oznámí technikovi ovládající jeho nezávislé zajištění že je připraven na sestup může sestup přiměřenou rychlostí zahájit.
 • Soutěžící musí zůstat připojen k nezávislému zajištění po celou dobu sestupu.
 • Vlastní sestup není časově hodnocená část disciplíny.
 • Časový limit pro přejištění na sestup je 90 sekund.

7.3 Bodové hodnocení disciplíny (max. 25 bodů)

  • Pro každou časově hodnocenou část disciplíny jsou používány troje stopky. Čas je zaznamenáván s přesností na v setiny sekundy.
  • Za čas přípravy na výstup mohou být získány až 3 body dle následujícího pravidla:

– 3 body při dokončení přípravy za 9,99 sekund nebo méně

– 2 body při dokončení přípravy za 10,00 až 25,99 sekund

– 1 body při dokončení přípravy za 25,00 až 44,99 sekund

– 0 body při dokončení přípravy za 45,00 sekund a více

 

 • Soutěžícímu, který nesplní časový limit na některé ze tří částí disciplíny bude disciplína ukončena a obdrží pouze body kterých dosáhl do daného okamžiku. Časový limit pro výstup je 60 sekund, časový limit pro přípravu výstupu a přejištění na sestup je 90 sekund.
 • Při výstupu jsou tři měřené časy zprůměrovány. Soutěžící který dosáhl nejrychlejšího času obdrží 17 bodů.
 • Ostatní soutěžící bodují dle rozdílu jejich času od času vítěze (v sekundách).
 • Za každé 2 sekundyztráty od vítězného času je soutěžícímu odečten jeden bod od nejvyššího bodového ocenění 17ti bodů.
 • Dva další prémiové body mlže soutěžící získat při zapojení seriového zajištění ve výstupovém systému (viz. příloha 5).
 • V případě dvou a více shodných bodových ocenění, vítězí soutěžící s nejrychlejším časem výstupu.

Příklad bodování:

Nejrychlejší soutěžící vyhrál s časem 0:12:49 sekund

Druhý nejrychlejší soutěžící disciplínu ukončil v čase 0:13:33 sekund

Rozdíl časů je 0:13:33 – 0:12:49 = 0,84 sekund = 0,42 bodů

Nejrychlejší soutěžící obdrží 17 bodů; druhý nejrychlejší pak 16.58 bodů. (17-0,42).

 

7.4 Trestné body

Povinné trestné body

Soutěžící obdrží 3 trestné body a varování za následující porušení pravidel:

 • Narušování či upravování prvků nezávislého zajištění lezce
 • Bránění správnému fungování mechanických blokantů
 • Umístění rukou nad prusíkův uzel při jištěném šplhu
 • Chybná konfigurace nebo odpojení prvků osobního zajištění během časově měřené části disciplny

7.5 Diskvalifikace

  Povinná diskavilifikace

  Soutěžící musí být diskvalifikován za následující přestupky:

  • Druhé varování dle části 7.4
  • Pád části lezeckého vybavení na zem při pohybu ve výšce
  • Odjištění během pohybu ve výšce
  • Pozdní příchod na disciplínu přesahující toleranci pěti minut.
  • Nesportovní chování.
  Mistrovské klání
  • Popis disciplíny

  Mistrovské klání je vrcholná finálová disciplína mistrovství. Nejlepší soutěžící ze základního kola závodů postupují do mistrovského klání, aby bojovali o titul vítěze. Mistrovské klání je disciplína prověřující komplexní dovednosti soutěžících se sedákem a lanem na stromě. Závodníci jsou hodnoceni a bodováni dle jejich znalostí, dle schopnosti prokázat zvládnutí různých lezeckých technik a používání lezeckého vybavení, dle lezeckého umění a zvládnutí bezpečných pracovních technik.

  Na výzvu hlavního rozhodčího finále „Start“ vstoupí soutěžící do vyznačené pracovní plochy finálové disciplíny. Zde nejprve musí provést vizuální inspekci stromu, nainstalovat veškeré lezecké a jistící vybavení a pak vylézt na strom. V koruně pak musí postupně navštívit tři předem připravená stanoviště. V některých situacích čtvrté stanoviště ztíží soutěžícím pohyb v koruně a umožní rozhodčím lépe poznat dovednosti soutěžícího. Každý soutěžící s může zvolit svoji cestu a pořadí stanovišť podle sebe. Na každém stanovišti musí závodník ukázat schopnost pracovat volně oběma rukama.

  Na každém stanovišti musí soutěžící dříve, než pokračuje na další stanoviště, zazvonit pilkou na zvonek. Jedno ze stanovišť je vybaveno označenou/odstupňovanou olovnicí na provázku, která je přivázána k větvi. Zatíží-li soutěžící větev, na níž visí olovnice příliš a ta překročí povolený limit , soutěžící získává za stanoviště méně bodů. Další stanoviště je vybaveno dřevěnými kolíky v koši a terčem na zemi. Je sledována schopnost soutěžícího hodit kolík do vyznačené oblasti. Soutěžící má tři pokusy, aby se kolíkem strefil. Maximální čas pro tuto disciplínu je stanoven předem. Během disciplíny je měřen čas soutěžícího pro zhodnocení celkové výkonnosti, ale mistrovské klání není rychlostní disciplínou.

  • Pravidla finálové disciplíny
   • Každý soutěžící musí být vybaven a používat:
  • schválenou ochrannou přilbu,
  • schválenou ochranu zraku,
  • schválenou ruční pilku s pouzdrem,
  • schválený stromolezecký sedací úvaz,
  • schválenou (polohovatelnou) kmenovou smyčku,
  • vhodné oblečení a obuv.

   

  • Před tím, než finalista odstartuje disciplínu, musí mít veškeré vybavení na vyznačeném místě uvnitř vymezeného prostoru disciplíny. Od spuštění časového limitu nemůže být do vymezeného prostoru doneseno žádné vybavení.
  • Veškeré prostředky osobního zajištění finalisty musí odpovídat pravidlu 2.2.1.
  • Počet finalistů soutěžících v Mistrovském klání je závislý od celkového počtu soutěžících celého mistrovství. Jestliže se mistrovství účastní do 30 soutěžících, postupují 3 lezci; z 31 – 40 postupují 4 lezci; z více než 41 soutěžících, postupuje pět lezců. (Výjimka může být udělena po schválení organizační komisí před začátkem závodů).
  • Jestliže některý z finalistů není schopen zúčastnit se finálové soutěže, může ho dle rozhodnutí hlavního rozhodčího závodů nahradit v pořadí další nejlépe umístěný soutěžící.
  • Jakmile byli určeni finalisté, hlavní rozhodčí sestaví pořadí, ve kterém závodníci nastoupí. Nejlepší soutěžící základního kola má první volbu pořadí, následují další dle pořadí v základním kole.
  • Závodníci jsou odděleni tak, aby neměli vizuální ani zvukové výhody, než na ně přijde řada.
  • Než finalista nastoupí k soutěži, nesmí vidět své soupeře soutěžit ani slyšet k tomu komentář. Soutěžící, jenž finále již absolvoval, smí sledovat počínání svých soupeřů. Například druhý finalista nesmí vidět soutěžit prvního finalistu, ale první může sledovat druhého.
  • Hlavní rozhodčí musí zvolit adekvátní časový limit, aby se závodník stačil připravit, nainstalovat lezecké lano, předvést lezení a odstranit ze stromu veškeré vybavení. Čas musí být ustanoven před zahájením finále
  • Soutěžní čas je měřen od chvíle, kdy hlavní rozhodčí finále odstartuje závod pokynem “Start”.
  • Soutěžní čas je zastaven ve chvíli, kdy se závodník vrátí na zem a úspěšně odstraní z koruny stromu veškeré své vybavení nainstalované během závodu (včetně všech vrhacích lanek s vrhacími váčky, lezeckých lan, jistícího vybavení atd.). Vybavení je považováno za odstraněné poté,co ztratí kontakt se stromem.
  • Jestliže finalista nedokončí disciplínu do stanoveného časového limitu, obdrží tolik bodů, kolik do té doby získal. Závodník bude vyzván hlavním rozhodčím k sestupu na zem, pokud mu vypršel čas nebo pokud poruší bezpečnostní pravidla.
  • Jestliže finalista nestačí v časovém limitu sundat ze stromu veškeré své lezecké vybavení, obdrží od rozhodčích 20 trestných bodů.
  • Disciplína je časově měřena jako měřítko výkonnosti. Při shodě bodů dosažených při finále rozhoduje o vítězi pořadí ze základního kola. Pouze pokud je dosaženo stejného bodového hodnocení v základním kole o finálním výsledku mistrovského klání rozhodně čas.
  • Předem nainstalovaná lana nejsou povolena.
  • Závodník obdrží 10 bodů za nainstalování nahazovacího lanka na první pokus. Každý další pokus bude ohodnocen o 2 body méně, s tím, že pátý pokus je za 2 body. Další pokusy jsou za 0 bodů. Pokud závodník nainstaluje více než jedno výstupové nebo lezecké lano, obdrží body pouze za to první.
  • Strom je rozdělen do pěti zón z hlediska instalace vrhacího lanka do větvení. Finalista obdrží 1 bod za instalaci vrhacího lanka v nejnižší zóně stromu a 5 bodů za instalaci lanka v zóně nejvyšší. Závodník, který použije více, než 5 hodů pro instalaci lana neobdrží žádný bod za výšku instalace.
  • Soutěžící může obdržet 3 body dle uvážení rozhodčích za kreativitu, styl a techniky instalace lana, tyto body může obdržet i soutěžící který nebyl schopen nainstalovat lano na méně než pět pokusů.
  • Soutěžící by měl hlásit varování a počkat na potvrzení hlavního rozhodčího před vrhnutím nebo odstraněním lanka s vrhacím váčkem. Varování by mělo být také hlášeno před manipulací s vrhacím lankem, pokud je zde možnost spadnutí vrhacího váčku. Pokud nebude soutěžící varovat před každým hodem, bude mu udělen jeden trestný bod. Za každé porušení tohoto pravidla bude soutěžícímu udělen jeden trestný bod. Při třetím neohlášení bude soutěžící diskvalifikován.
  • Před zazvoněním na zvonek u každého stanoviště musí soutěžící hlásit varování, stejně jako před každým hodem kolíku. Pokud nebude soutěžící varovat obdrží 3 trestné body, pokud nevaruje při pohybu ve výšce podruhé je diskvalifikován.
  • Jestliže vrhací lanko s váčkem finalisty opustí označenou závodní plochu během hodu, manipulace nebo sundávání ze stromu, bude za to napomenut. Stane-li se tak podruhé, bude finalista z disciplíny diskvalifikován.
  • Finalista obdrží až 10 bodů za úspěšné splnění každého z následujících úkolů:
  1. Zvonek s ruční pilkou: finalista musí zazvonit na zvonek ruční pilkou.
  2. Hod větví (kolíků): Závodník musí nejprve zazvonit na zvonek a poté hodit větev (kolík) do určeného terče. Pokud se netrefí, může hodit druhou nebo třetí větev (kolík). Boduje se pouze jeden hod. Zazvonění na zvonek je ohodnoceno 4mi body a úspěšné trefení terče kolíkem má pak hodnotu dalších 2,4 a 6 bodů. Pokud závodník před hodem nezazvoní na zvonek, neobdrží žádné body. Velikost větve (kolíku) a terče jsou v odst. 3.4.2.
  3. Stanoviště s olovnicí: Závodník musí zazvonit pilkou na zvonek bez poklesnutí olovnice pod předem určenou hranici Odstupňované označení výšky poklesu olovnice je odměněno za 4,7 a 10 bodů Pokud se závaží dotkne nejspodnějšího označení, závodník neobdrží žádné body za úspěšně splněný úkol (část F na formuláři) na tomto stanovišti.
  4. Finalista neobdrží žádné body, pokud nevykoná správně požadované úkoly.
   • Finalista je bodován podle kritérií v oficiálním formuláři hodnocení
   • Finalista bude diskvalifikován, jestliže při práci ve výšce upustí na zem jakoukoli část vybavení. Když finalista pracuje na zemi (například instaluje či sundává lano či lezecké vybavení ve stromě), vybavení, které mu spadne na zem, nebude automaticky předmětem jeho diskvalifikace. Nicméně, tyto přestupky budou hodnoceny samostatně dle konkrétních kritérií na formuláři hodnocení. Bezpečné používání vybavení jako např. vrhací váček a různé chrániče kambia bude odměněno. Finalista, který sundává ze stromu vybavení (vrhací váčky, chrániče kambia, lana apod.) nebezpečným a nekontrolovatelným způsobem, bude rozhodčími penalizován trestnými body. Vyhodnocení, zda přestupky finalista učinil úmyslně či nevědomky, stejně tak i míra penalizace, je pouze na úsudku rozhodčích. Nebezpečný úkon může vést k diskvalifikaci.
  • Klasifikace finále (max. 300 bodů)
   • U práce v koruně je 3 nebo 5 rozhodčích. Pokud je jich 5, tak nejvíce a nejméně bodů bude vyškrtnuto a zbylé 3 budou pro získání počtu bodů zprůměrovány.
   • Rozhodčí hodnotí práci finalistů od odstartování časomíry do doby, kdy závodník dokončí všechna stanoviště, vrátí se na zem a sundá na zem všechno vybavení použité při disciplíně, nebo do doby, kdy mu vyprší čas nebo je diskvalifikován.
   • Závodník obdrží pouze body za ty disciplíny, které dokončil v časovém limitu. Pokud mu čas vyprší, obdrží body za každou bodovanou část i v případě, že nedokončil všechny úkoly související s touto částí.
   • Každý rozhodčí má k dispozici individuální hodnotící list pro každého finalistu.
   • Body ze základního kola se nepřenášejí do mistrovského klání. Celkový vítěz závodů je závodník s nejvyšším počtem bodů z mistrovského klání. Pro nerozhodný počet bodů se postupuje dle 8.2.14.
  • Trestné body

  Povinné trestné body:

  Závodník bude penalizován za:

  8.4.1.    20 trestných bodů obdrží soutěžící ve chvíli, kdy v časovém limitu nesundá z koruny stromu veškeré své vybavení.

  8.4.2.    1 trestný bodů obdrží soutěžící ve chvíli, kdy nevaruje před náhozem nebo sundáním lanka s nahazovacím váčkem.

  8.4.3.    3 trestné body obdrží soutěžící ve chvíli, kdy nevaruje v předepsaných případech při práci ve výšce.

  Volitelné trestné body (uděleny rozhodčími z dané disciplíny):

  8.4.4     Soutěžící může obdržet až 5 trestných bodů za: nebezpečné chování, slabší výkon, slabší         techniky.

  Volitelné trestné body (uděleny hlavním rozhodčím disciplíny):

  3 trestné body a varování bude uděleno za:

  • Nebezpečné a nekontrolované sklouznutí/zhoupnutí lezce ke kmeni.
  • Nepovolený průvěs lezeckého lana nebo vylezení nad jistící (kotevní) bod.
  • Nebezpečná rychlost lezení či nebezpečný pohyb.
  • Diskvalifikace

  Povinná diskvalifikace

  Soutěžící musí být diskvalifikován za:

  • Pád části vybavení z výšky na zem
  • Odjištění se na stromě.
  • Po třetí opakující se nevarování před nhozením nebo stahováním nahazovacího váčku
  • Druhé nevarování při práci ve výšce
  • Dva hody (vrhacího lanka s vrhacím váčkem nebo lana), které opustily závodní plochu.
  • Pozdní příchod na disciplínu přesahující toleranci pěti minut.
  • Nesportovní chování.
  • Opuštění závodní plochy, či přinesení vybavení zpoza závodní plochy poté, co byla spuštěna časomíra.
  • Držení pilky v ústech
  • Zlomení větve přesahující velikost stanovenou hlavním rozhodčím před zahájením disciplíny
  • Udělení druhé penalizace hlavním rozhodčím disciplíny
  • Prémiové body
   • Soutěžící může obdržet na základě rozhodnutí rozhodčích až 5 prémiových bodů za následující (max. 15 bodů):

  – Celková ukázka dovedností, stylu a prezentace lezení.

  – Použití inovačních lezeckých technik a vybavení.

  – Celková ukázka bezpečných pracovních praktik a technik, včetně vizuální inspekce stromu.

  PŘÍLOHY

  Pro účely pravidel 2018 nebyly přílohy překládány do českého jazyka a jsou dostupné stejně jako pravidla v originále na www.ittc-isa.com

  Příloha 1 - Zápis světového rekordu v jištěném šplhu
  Příloha 2 - Paralelní jištěný šplh – pravidla
  Příloha 3 - Příklady scénářů k disciplíně Záchrana zraněného
  Příloha 4 - Pravidla při účasti pouze jednoho nebo dvou závodníků v kategorii
  Příloha 5 - Výklad pojmů
  Příloha 6 - Odpovědnosti rozhodčího / technika v koruně stromu
  Příloha 7 - Konfigurace výstupových lan při disciplíně Výstup po laně
  Příloha 8 - Manuál pro rozhodčí